• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Organizácia štúdia

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Organizačnou formou vyučovania je kurz. 

Základný kurz  – primárne jazykové vzdelávanie –  A1-A2 –  zahŕňa štúdium v 1. a 2. ročníkoch, pri 105 h/t je aj trojročné štúdium.
Stredný kurz – nižšie sekundárne vzdelávanie  B1 – B2.1 – zahŕňa štúdium v 3. a  4. ročníkoch. 
Vyšší kurz – vyššie sekundárne –  B2.2 – C1 – zahŕňa štúdium v 5. a 6. ročníkoch. 
Prípravný kurz  – postsekundárne vzdelávanie – B2 – C2 – v trvaní jedného roka, zriaďujeme pre záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – základnej, všeobecnej, odbornej a špeciálnej. 

Nadväznosť a počet vyučovacích hodín kurzov ŠJŠ
Stupeň
nároč.
   Kurz 4 hodiny týždenne 3 hodiny týždenne Úroveň jazykových 
zručností
Anglický termín CEF
1. základný 
(210-420 hod.)
1. ročník  – 
2. ročník  O 
 
1. ročník  – 
2. ročník  – 
3. ročník  O
začiatočníci 
mierne pokročilí 
 
elementary 
pre-intermediate 
 
A1 – A2
2. stredný 
(280-315 hod.)
1. ročník  – 
2. ročník  O 
 
1. ročník  – 
2. ročník  O 
 
stredne pokročilí 
  
 
intermediate 
  
 
B1 – B2
3. vyšší 
(280-315 hod.)
1. ročník  – 
2. ročník  O 
 
1. ročník  – 
2. ročník  O 
 
pokročilí 
  
 
upper-intermediate 
advanced 
 
B2 – C1
4. prípravný 
(105-140 hod.)
1. ročník  O/V
  
 
1. ročník  O/V 

 

podľa nadväznosti 
na kurzy 
 
advanced 
  
 
C1 – C2
5. konverzačný
(140-315 hod.)
1. ročník  – 
2. ročník  O 
 
1. ročník  – 
2. ročník  – 
3. ročník  O
podľa nadväznosti 
na kurzy 
 
   

O – osvedčenie, V – vysvedčenie 

Poslucháč navštevuje kurz, do ktorého sa prihlásil. Prestupy do iného kurzu sa povoľujú len v odôvodnených prípadoch a ak je voľné miesto v kurze. Študentom a pedagogickým pracovníkom, ktorým koliduje ich rozvrh s vyučovacím časom ich kurzu, umožňujeme hosťovanie v inom kurze. Hosťovacie povolenia na základe potvrdeného rozvrhu vydáva príslušný zástupca riaditeľa (podľa pracoviska a jazykového oddelenia).