Základná štátna jazyková skúška – Taliansky jazyk

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS. Vyžadovaný stupeň osvojenia talianskeho jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.321/2008 Z. z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t. j. štyrom až piatim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného kurzu a prípravného ročníka na základnú ŠJS). Jazykovou náročnosťou základná ŠJS zodpovedá stupňu B2 referenčného rámca. Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

 

Základná štátna jazyková skúška má dve časti– písomnú a ústnu. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky. Písomná časť skúšky má štyri časti:

Reprodukcia: t. j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (150-200 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.

Čítanie s porozumením: Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu dostane kandidát text (500 až 600 slov) ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovníky.

Preklad do taliančiny: má rozsah 100 plnovýznamových slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať.

Voľná téma: ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany (180 – 220 slov) kancelárskeho hárku, t. j. formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť.

Pri preklade do taliančiny a voľnej téme môže kandidát používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky. Ústna časť skúšky má tiež štyri časti:

Práca s textom: V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku.

Konverzačná téma: Otázky konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Otázky sa žrebujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie tém samostatne, preukázať slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky.

Otázka z reálií: Otázky z reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno-hospodárske, sociálne, kultúrne, politické a historické pomery.
Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.

Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej troch pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Na prípravu na základnú ŠJS odporúčame:

Na písomnú časť – cvičiť sa pravidelne v písaní, cvičiť počúvanie s porozumením nahrávok a ich reprodukovaním. Pri preklade sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. rešpektovať duch jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a pestovania štylistického vyjadrovania si treba preštudovať okrem jazykových a gramatických príručiek aj učebnice, používané v Jazykovej škole.

Na ústnu časť – poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v krajinách, v ktorých sa hovorí po taliansky môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ.

 

Predpísaná študijná literatúra neexistuje. Odporúčame niektoré tituly:

 • In Italia / G. Martina, A. Pagliaruolo, Chancerel c2009
 • In italiano 1, 2, 3 / A. e G. Chiuchiù, Guerra Edizioni, c2011
 • Appuntamento a… / C. Calmanti: Guerra Edizioni, c2000
 • Capire l’Italia e l’italiano / Lia B. Hodgart: Guerra Edizioni, c2002
 • Civiltà Italia / P.. Baboni, M. Daloiso: Guerra Edizioni, c2007
 • Magari / A. De Giuli, C. Guastalla, C. M. Naddeo: Alma Edizioni, c2008
 • Quà e là per l’Italia / L. Cusimano, L. Ziglio: Alma Edizioni, c 2008
 • Italské reálie / J. Špička, Fraus, c2009
 • Denná tlač pre poznanie spoločenskej, ekonomickej, politickej situácie

 

Sylaby reálií:

 1. Caratteristiche geografiche d’Italia
 2. Made in Italy: i prodotti italiani più noti
 3. Sistema politico e amministrativo, partiti politici
 4. Popolazione, immigrazione e emigrazione, campanilismo
 5. Grandi musicisti e cantanti italiani, festival musicali
 6. Grandi artisti italiani e le loro opere
 7. Grandi scrittori italiani del passato e del presente
 8. Cinema italiano e i suoi personaggi più famosi
 9. Somiglianze e differenze nel sistema scolastico
 10. Breve storia d’Italia, le date e tappe più importanti
 11. Mezzi di comunicazione e stampa italiana
 12. Roma, capitale d’Italia ed i suoi tesori artistici, Vaticano
 13. Firenze ed i suoi tesori artistici
 14. Venezia ed i suoi tesori artistici

 

Sylaby konverzačných tém:

 1. Tipi di case, casa/appartamento ideale
 2. Tempo libero e passatempi
 3. Mezzi di trasporto e i loro vantaggi e svantaggi
 4. Offerta culturale di una città slovacca
 5. Famiglia italiana e slovacca e le loro somiglianze e differenze
 6. Salute, alimentazione sana, salutismo
 7. Tipi di sport, sport preferiti
 8. Giornata tipica in Italia e in Slovacchia
 9. Vantaggi e svantaggi della vita in una grande città
 10. Lavoro, tipi di professioni, caratteristiche dei vari lavori
 11. Quattro stagioni e le loro descrizioni
 12. Influenza della TV e della pubblicità nella nostra vita
 13. Qualità e difetti delle persone, le loro qualità e difetti
 14. Moda, abbigliamento e gusti personali