Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS. Vyžadovaný stupeň osvojenia španielskeho jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.321/2008 Z. z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t. j. minimálne štyrom rokom štúdia v kurzoch Jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného kurzu a prípravného ročníka na základnú ŠJS). Jazykovou náročnosťou základná ŠJS zodpovedá stupňu B2 referenčného rámca. Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Základná štátna jazyková skúška má dve časti– písomnú a ústnu. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky. Písomná časť ŠJS má štyri časti:

Reprodukcia, t. j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (150-200 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.

Čítanie s porozumením. Po odovzdaní reprodukcie, dostane kandidát text (500 až 600 slov) ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovníky.

Preklad do španielčiny má rozsah 100 plnovýznamových slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany (180 – 220 slov) kancelárskeho hárku, t. j. formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť.

Pri preklade do španielčiny a voľnej téme môže kandidát používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky. Ústna časť skúšky má tiež štyri časti:

Práca s textom: V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku.

Konverzačná téma: Otázky konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Otázky sa žrebujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie tém samostatne, preukázať slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky.

Otázka z reálií: Otázky z reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno-hospodárske, sociálne, kultúrne, politické a historické pomery.
Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.

Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej troch pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Pre prípravu na základnú ŠJS odporúčame:

Na písomnú časť – cvičiť sa pravidelne v písaní, cvičiť počúvanie s porozumením nahrávok a ich reprodukovaním. Pri preklade sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. rešpektovať charakter jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a zdokonaľovania štylistického vyjadrovania si treba preštudovať okrem jazykových a gramatických príručiek aj učebnice, používané v Jazykovej škole. Na ústnu časť – poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v krajinách, v ktorých sa hovorí po španielsky môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových a televíznych).

Odporúčaná literatúra:

 • Cuenca, Prieto: Embarque 3, 4
 • Fenclová, Bernardino, Montero: Literatura španělsky mluvících zemí
 • Lenghardtová: Španielska konverzácia
 • Montero, Bernardino: Reálie španělsky mluvících zemí
 • Uriz: En España

Reálie:

 1. Geografía de España.
 2. Geografía de América Latina.
 3. Comunidades autónomas de España y sus capitales.
 4. Orígenes de España. (Iberia, Hispania, Al-Andalus).
 5. La reconquista.
 6. Los Reyes Católicos.
 7. El descubrimiento de América.
 8. Los Austrias.
 9. Los Borbones.
 10. La guerra civil.
 11. La economía española. Los medios de comunicación.
 12. Población de América Latina.
 13. América Latina de la colonia hasta nuestros días.
 14. Cultura hispanoamericana.

Konverzačné témy:

 1. Cocina española y latinoamericana.
 2. Aspecto y carácter de las personas.
 3. Moda – característica, su opinión personal.
 4. El tiempo libre, deportes
 5. La cultura y el arte
 6. Las profesiones, su trabajo.
 7. La salud y las enfermedades.
 8. La educación y la enseñanza.
 9. Comercios – compras, servicios.
 10. Viajes y medios de transporte
 11. Vivienda, tipos, sus preferencias.
 12. Las vacaciones, el recreo.
 13. Curiosidades de Bratislava o de su ciudad natal.
 14. Las fiestas típicas españolas.

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.