Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania na Slovensku a ich porovnanie s krajinou, z ktorej kandidát pochádza. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS. Vyžadovaný stupeň osvojenia slovenského jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.321/2008 Z. z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t. j. minimálne štyrom rokom štúdia v kurzoch Jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného kurzu a prípravného ročníka na základnú ŠJS). Jazykovou náročnosťou základná ŠJS zodpovedá stupňu B2 referenčného rámca. Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Základná štátna jazyková skúška má dve časti– písomnú a ústnu. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky. Písomná časť ŠJS má štyri časti:

Reprodukcia alebo diktát


Reprodukcia, t. j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (150-200 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.
Diktát
. Examinátor najprv prečíta celý text (100 plnovýznamových slov) bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempom, ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili alebo opravili medzery a chyby. Kandidáti nesmú používať slovníky ani iné pomôcky.

Čítanie s porozumením. Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu dostane kandidát text (500 až 600 slov), ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovníky.

Preklad do slovenčiny má rozsah 100 plnovýznamových slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany (180 – 220 slov) kancelárskeho hárku, t. j. formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť.

Pri preklade do slovenčiny a voľnej téme môže kandidát používať slovníky.
Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Ústna časť skúšky má tiež štyri časti:

Práca s textom: V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku.

Konverzačná téma: Otázky konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Otázky sa žrebujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie tém samostatne, preukázať slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky.

Otázka z reálií: Otázky z reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno-hospodárske, sociálne, kultúrne, politické a historické pomery.
Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.

Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej troch pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Pre prípravu na základnú ŠJS odporúčame:

Na písomnú časť – cvičiť sa pravidelne v písaní, cvičiť počúvanie s porozumením nahrávok a ich reprodukovaním. Pri preklade sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. rešpektovať duch jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a pestovania štylistického vyjadrovania si treba preštudovať okrem jazykových a gramatických príručiek aj učebnice používané v Jazykovej škole.

Na ústnu časť – poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch na Slovensku môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových a televíznych).

Odporúčaná literatúra:

Predpísaná študijná literatúra neexistuje. Odporúčame niektoré tituly:

 1. Kováč, D. Dejiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998
 2. Kováč, D. a kol. Kronika Slovenska. Bratislava: Fortuna Print, a.s., 1998
 3. Škvarna, D. a kol. Lexikón slovenských dejín. Bratislava: SPN, 1997
 4. Molnár, J. a kol. Slovenské reálie I., II. YORK PRESS, 1996
 5. Baďúriková, Z. a kol. Ottova praktická encyklopédia Slovensko. Bratislava: Ottovo nakladateľstvo, 2008
 6. Šmatlák, S. Dejiny slovenskej literatúry I., II., Bratislava: Literárne informačné centrum, 1997
 7. Geografia Slovenskej republiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013
 8. Mistrík, J. Jazyk a reč. Bratislava: SPN – Mladé letá, 1999
 9. Hofmanová, A. Slovenská gramatika. Bratislava: Vydavateľstvo PhDr. Alena Hofmanová, 2019
 10. Somorová, R. a kol. Slovenský jazyk a Testy (9). Bratislava: SPN, 2019
 11. Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, 2004
 12. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, 2003
 13. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, 2013

Sylaby reálií na základnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka slovenského:

 1. Fyzický zemepis – poloha, podnebie, hory, nížiny, vodstvo, flóra a fauna.
 2. Hospodársky zemepis – nerastné zdroje, poľnohospodárstvo, priemysel, obchod, doprava – minulosť a súčasnosť.
 3. Obyvatelia – minulosť a súčasnosť, sociálna štruktúra obyvateľstva, národnostné menšiny, Školský systém v SR.
 4. Politický systém v SR – forma vlády v SR, politické strany, historický prehľad a súčasnosť.
 5. Typický spôsob života v SR – sviatky, zvyky, tradície.
 6. Masovokomunikačné prostriedky – slovenská tlač, TV, rozhlas.
 7. Umenie v SR – maliarstvo, sochárstvo, hudba, film, divadlo, architektúra a pod.
 8. Ochrana životného prostredia.
 9. Bratislava – hlavné mesto SR.
 10. Regióny Slovenska – katastrálne a územné členenie SR, kultúrna ponuka
 11. Stručný prehľad historických udalostí na území dnešného Slovenska.
 12. Hlavné prúdy v slovenskej literatúre a ich hlavní predstavitelia.
 13. Prírodné krásy Slovenska.

Sylaby konverzačných tém na základnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka slovenského:

 1. Bývanie – ideál a realita.
 2. Voľný čas a záľuby.
 3. Cestovanie a doprava v SR.
 4. Čo by ste ukázali návštevníkovi Slovenska?
 5. Vonkajší a vnútorný opis osoby.
 6. Šport a turistika v SR.
 7. Typická slovenská kuchyňa.
 8. Kultúrna ponuka v SR.
 9. Povolania, vaše zamestnanie, pracovisko.
 10. Zdravie a choroby, sociálna politika.
 11. TV, video, počítač – ich úloha v živote (pozitívna a negatívna)
 12. Služby a nakupovanie.
 13. Móda, obliekanie.
 14. Ktorá slovenská osobnosť by mohla byť Vaším vzorom?