Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS. Vyžadovaný stupeň osvojenia ruského jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.321/2008 Z. z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t. j. minimálne štyrom rokom štúdia v kurzoch Jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného kurzu a prípravného ročníka na základnú ŠJS). Jazykovou náročnosťou základná ŠJS zodpovedá stupňu B2 referenčného rámca. Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Základná štátna jazyková skúška má dve časti– písomnú a ústnu. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky. Písomná časť ŠJS má štyri časti:

Reprodukcia alebo diktát


Reprodukcia, t. j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (150-200 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.
Diktát
. Examinátor najprv prečíta celý text (100 plnovýznamových slov) bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempom ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili alebo opravili medzery a chyby. Kandidáti nesmú používať slovníky ani iné pomôcky.

Čítanie s porozumením. Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu dostane kandidát text (500 až 600 slov) ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovníky.

Preklad do ruštiny má rozsah 100 plnovýznamových slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany (180 – 220 slov) kancelárskeho hárku, t. j. formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť.

Pri preklade do ruštiny a voľnej téme môže kandidát používať slovníky.
Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Ústna časť skúšky má tiež štyri časti:

Práca s textom: V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku.

Konverzačná téma: Otázky konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Otázky sa žrebujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie tém samostatne, preukázať slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky.

Otázka z reálií: Otázky z reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno-hospodárske, sociálne, kultúrne, politické a historické pomery.
Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.

Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej troch pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Pre prípravu na základnú ŠJS odporúčame:

Na písomnú časť – cvičiť sa pravidelne v písaní, cvičiť počúvanie s porozumením nahrávok a ich reprodukovaním. Pri preklade sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. rešpektovať duch jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a pestovania štylistického vyjadrovania si treba preštudovať okrem jazykových a gramatických príručiek aj učebnice, používané v Jazykovej škole.

Na ústnu časť – poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v krajinách, v ktorých sa hovorí po rusky môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových a televíznych).

Odporúčaná literatúra:

 1. Raduga 1-3/Jelínek-Folprechtová- Hříbková-Žofková – Gogová; FRAUS
 2. Učebnice současné ruštiny 1.díl 2.díl,O.Belyntseva, A. Janek, Computer Press Brno 2009
 3. Reálie rusky hovoriacich krajín: A. Fozikoš –T. Reiterová; FRAUS
 4. Prehľad ruskej literatúry: Sováková-V.Filipov; FRAUS 2011
 5. Aktuálna tlač, internet, stredoškolské učebnice zemepisu a dejepis
 6. Raduga 1-3, konverzačné tematické okruhy; FRAUS – Jelínek a kol.
 7. Konverzační témata z ruského jazyka: S. Muchlová –Fortuna Praha 2009

Reálie

 1. Физическая география Российской Федерации – географическое положение, климат, горы, низменности, реки ...
 2. Экономическая география Российской Федерации / минеральное богатство, промышленность, сельское хозяйство, торговля, транспорт/.
 3. Население – история и современность, социальная структура общества.
 4. Государственное устройство РФ / формы правительства – история и современность.
 5. Система школьного образования в РФ.
 6. Русский язык - его место в системе славянских языков.
 7. Искусство. / Живопись, архитектура, музыка, фильм итп. /
 8. Наука, исследование, техника – история и современность, выдающиеся преставители науки.
 9. Источники массовой информации – печать /пресса/, радио, телевидение.
 10. Основные течения / направления / в русской литературе – мироизвестные представители / обзор /.
 11. Традиционный образ жизни – праздники, обычаи – сопоставление со словацкими традициями.
 12. Короткое представление основных событий истории России. Исторические деятели.
 13. Москва - столица России .
 14. Петербург – культурный центр России / история и современность.

Konverzácia

 1. Моё свободное время, отпуск, увлечения.
 2. Моя профессия, коллеги, друзья.
 3. Наш город, район, наш дом – идеал и действительность.
 4. Я и моя семья.
 5. Вопросы, волнующие современного человека.
 6. Забота о здоровье человека, рациональное питание.
 7. Жизнь молодёжи у нас и в России.
 8. Человек и природа.
 9. Человек и искусство.
 10. Туризм. Путешествие по достопримечательностям Словакии.
 11. Образование человека не кончается государственным экзаменом.
 12. Город или деревня? Где вы предпочитаете жить?
 13. Изучение иностранных языков.
 14. Роль школы и образования в жизни человека. Культура жизни.