Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS. Vyžadovaný stupeň osvojenia nemeckého jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t. j. minimálne štyrom rokom štúdia v kurzoch Jazykovej školy (absolvovanie základného a stredného kurzu). Svojou náročnosťou je základná ŠJS na úrovni vyššieho stredného stupňa (B2) a svojou jazykovou náročnosťou je porovnateľná s náročnosťou na výborný výsledok maturitnej skúšky, plus doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť ŠJS.
Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Základná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

Reprodukcia alebo diktát. Reprodukcia, t. j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD-nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky. Diktát. Examinátor najprv prečíta celá text bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempom ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili alebo opravili medzery a chyby. Kandidáti nesmú používať slovníky ani iné pomôcky.

Čítanie s porozumením. Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu dostane kandidát text, ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovníky.

Preklad do nemčiny. Má rozsah asi 100 plnovýznamových slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať.

Voľná téma. Kandidát si ju vyberie z troch navrhovaných tém, vypracuje sa v rozsahu najmenej jeden a pol strany (180 – 220 slov) kancelárskeho hárku, t. j. formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť. Pri preklade do nemčiny a voľnej téme môže kandidát používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Ústna časť skúšky pozostáva tiež zo štyroch častí:

Práca s textom: V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku.

Konverzačná téma: Otázky konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Otázky sa losujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie tém samostatne, preukázať slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky.

Otázka z reálií: Otázky z reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno-hospodárske, sociokultúrne, politické a historické pomery.
Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.

Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej troch pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Pre prípravu na základnú ŠJS odporúčame:

Na písomnú časť - cvičiť sa pravidelne v písaní, cvičiť náčuv s porozumením nahrávok a ich reprodukovaním. Pri preklade sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t. j. rešpektovať ducha jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a pestovania štylistického vyjadrovania si treba preštudovať okrem jazykových a gramatických príručiek aj učebnice, používané na jazykovej škole. Na ústnu časť - poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v krajinách, v ktorých sa hovorí po nemecky môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových a televíznych, online).

Odporúčaná literatúra:

 • Hana Justová: Deutschsprachige Länder
 • Tatsachen über Deutschland
 • Keprtová : Materiály ke konverzaci
 • B. Homolková: Reálie nemecky mluvících zemí
 • Kleine Deutschlandkunde
 • nemecká tlač, seriózne internetové stránky

Reálie

 1. Die BRD - Lage, Oberfläche, Gebirgszüge, Flüsse
 2. Österreich - Lage, Oberfläche, Gebirgszüge, Flüsse
 3. Naturschönheiten der Slowakei
 4. Das Schulsystem in der BRD
 5. Massenmedien in der BRD
 6. Industrie und Landwirtschaft in der BRD und Österreich
 7. Das politische System in der BRD
 8. Mein beliebter deutschsprachiger Schriftsteller
 9. Sitten und Bräuche in der BRD
 10. Sozialpolitik in der BRD
 11. Umweltschutz in der BRD
 12. Hauptstädte (Berlin, Wien)
 13. Wichtige Etappen der deutschen Geschichte
 14. Bratislava - Sehenswürdigkeiten unserer Stadt

Konverzačné témy

 • Wohnen - Ideal und Wirklichkeit
 • Freizeit und Hobbys
 • Reisen, Urlaub und Ferien
 • Kunst und Kultur in unserem Leben
 • Einkäufe, Einkaufsmöglichkeiten
 • Gesundheit, gesunde Lebensweise
 • Sport und Körperkultur
 • Mein Tagesprogramm
 • Stadt und Verkehr - Probleme einer Großstadt
 • Lebensstandard und Lebensqualität
 • Wetter und Klima
 • Fernsehen - seine positiven und negativen Seiten
 • Charakteristik einer nahestehenden Person
 • Kleidung und Mode