Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS. Vyžadovaný stupeň osvojenia francúzskeho jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.321/2008 Z. z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t. j. štyrom až piatim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného a stredného kurzu a prípravného ročníka na základnú ŠJS ). Jazykovou náročnosťou základná ŠJS zodpovedá stupňu B2 referenčného rámca. Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Základná ŠJS má dve častí: písomnú a ústnu. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS má štyri časti:

Reprodukcia alebo diktát

Reprodukcia, t.j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (150-200 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.

Diktát. Examinátor najprv prečíta celý text (100 plnovýznamových slov) bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempom, ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili či opravili medzery a chyby. Kandidáti nepoužívajú slovníky ani iné pomôcky.

Čítanie s porozumením. Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu dostane kandidát text (500 až 600 slov) ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohoto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovník.

Preklad do francúzštiny. Má rozsah 100 plnovýznamových slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany (180 – 220 slov) kancelárskeho hárku, t.j. formát A4.Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Od témy nemôže odbočiť,ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť.
Pri preklade do francúzštiny a voľnej téme môže kandidát používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Ústna časť má tiež štyri časti:

Práca s textom. V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 min.) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

Konverzačná téma. Sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Otázky sa žrebujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie tém samostatne, v ucelenom prejave, preukázať základnú slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky.

Otázka z reálií: Otázky z reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno-hospodárske, sociálne, kultúrne, politické a historické pomery.
Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.

Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej troch pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Pre prípravu na základnú ŠJS odporúčame:

Na písomnú časť – cvičiť sa pravidelne v písaní, cvičiť počúvanie s porozumením nahrávok a ich reprodukovaním. Pri preklade sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. rešpektovať duch jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a pestovania štylistického vyjadrovania si treba preštudovať okrem jazykových a gramatických príručiek aj učebnice, používané v Jazykovej škole.

Na ústnu časť – poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v krajinách, v ktorých sa hovorí po francúzsky môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových a televíznych).

Odporúčaná literatúra:

 1. Girardet, Pécheur : Libre Echo I, II. CLE International, Paris 2008
 2. E. Siréjols: Vocabulaire en dialogue, intermédiaire, CLE International, Paris 2008
 3. Pécheur: Civilisation progressive du Français, intermédiaire, CLE International, 2010
 4. Stredoškolské učebnice zemepisu a dejepisu
 5. Aktuálna denná tlač

Sylaby reálií

 1. Géographie de France – situation, superficie, climat, végétation pays voisins
 2. Rôle de la France dans l´économie mondiale (industrie, agriculture, importation, exportation)
 3. Population – origine, groupes ethniques, particularités régionales en France
 4. Machine politique en France – système, partis politiques
 5. Dates importantes de l´histoire de France
 6. Grands personnages du cinéma français (metteurs en scène, acteurs)
 7. Rôle de Paris – capitale culturelle depuis 2 siècles
 8. Grands personnages de la littérature française
 9. Grands personnages de l´histoire de France
 10. Enseignement en France, différences entre nous et la France
 11. Rôle de la France en matière des sciences et des techniques
 12. Mass-média et télécommunications en France
 13. Haute couture en France
 14. Grands centres touristiques de France

Sylaby konverzačných tém

 1. Habitation – idéal et réalité, vos préférences.
 2. Loisirs – hobby, votre façon de passer des loisirs
 3. Vacances, voyages, moyens de transport préférés aujourd´hui
 4. Offres culturelles de Bratislava
 5. Famille slovaque d´aujourd´hui et ses problèmes
 6. Vivre sain et heureux – comment faire?
 7. Sports et leur rôle dans la vie de l´homme, vos préférences.
 8. Ma journée typique et ce que je voudrais y changer
 9. Avantages et inconvénients de la vie dans une grande ville
 10. Qualité de la vie – qu´est-ce qui l´influence a votre avis?
 11. Climat de Slovaquie, saisons de l´année – vos préférences
 12. Télévision, vidéo, ordinateur, leur rôle dans notre vie, leurs côtés positifs et négatifs
 13. Mode, vêtement – votre opinion personnelle
 14. Vos raisons personnelles de l´étude du français