Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

 Jarný termín je určený pre interných a jesenný termín pre externých poslucháčov, resp. záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky. Podrobné informácie o ŠJS sú vypracované osobitne a záujemcom ich vydá kancelária školy.


V jesennom a jarnom termíne 2020 organizujeme:

 • základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2 SERR)
 •  
 • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR)
 •  
 • špeciálnu tlmočnícku a prekladateľskú skúšku (úroveň C2 SERR; podmienkou je úspešné absolvovanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky). Riaditeľ štátnej jazykovej školy povolí vykonanie skúšky účastníkovi, ktorý preukáže požadované jazykové vedomosti a zručnosti dokladom o získaní vysokoškolskej kvalifikácie v príslušnom filologickom študijnom odbore a môže povoliť výnimku uchádzačovi, ktorý sa preukáže iným dokladom na rovnakom stupni jazykovej náročnosti.
 •  
 • odbornú štátnu jazykovú skúšku v jarnom termíne (predovšetkým pre žiakov bilingválnych sekcií stredných škôl)


Kópiu dokladu o zaplatení poplatku je potrebné pripojiť k prihláške a všetko zaslať na adresu jazykovej školy tak, aby mohla byť zaevidovaná prihláška v jazykovej škole najneskôr do:

 •  16. 09. 2021 pre jesenný termín,
 •  
 •  31. 03. 2022 pre jarný termín.


Úplne vyplnená prihláška:

 • na základnú štátnu jazykovú skúšku (ZŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 3 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli,
 •  
 • na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (VŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 5 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli.

Uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky so zdravotným znevýhodnením vyžadujúci úpravu priebehu skúšky oznámi túto skutočnosť vopred a vyznačí ju v prihláške. K prihláške doloží odborný lekársky posudok, alebo odborný posudok centra špeciálnopedagogického poradenstva, prípadne centra pedagogicko-psychologického poradenstva, alebo odborníka na pervazívne poruchy vývinu, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky. Ak uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky zruší prihlášku na skúšku pred dňom konania jej písomnej časti a po 31. marci, resp. po 16. septembri jazyková škola mu na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou uchádzača o vykonanie skúšky.


Deň konania štátnej jazykovej skúšky oznámi riaditeľka jazykovej školy písomne uchádzačovi o vykonanie skúšky:

 • najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky,
 •  
 • najmenej dva týždne pred konaním ústnej časti skúšky.