Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

 V jesennom a jarnom termíne organizujeme:

 1. základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – ďalej SERR)
 2. všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR)
 3. špeciálnu tlmočnícku a prekladateľskú skúšku (úroveň C2 SERR; podmienkou je úspešné absolvovanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky). Riaditeľ štátnej jazykovej školy povolí vykonanie skúšky účastníkovi, ktorý preukáže požadované jazykové vedomosti a zručnosti dokladom o získaní vysokoškolskej kvalifikácie v príslušnom filologickom študijnom odbore a môže povoliť výnimku uchádzačovi, ktorý sa preukáže iným dokladom na rovnakom stupni jazykovej náročnosti.
 4. odbornú štátnu – predovšetkým pre žiakov bilingválnych sekcií stredných škôl –  koná sa len v jarnom termíne!
  Prihlášku a kópiu dokladu o zaplatení poplatku (pripojiť k prihláške) a všetko zaslať na adresu jazykovej školy tak, aby mohla byť zaevidovaná prihláška v jazykovej škole najneskôr
  • do 16. 09. 2022 pre jesenný termín
  • do 31. 03. 2023 jarný termín

  Úplne vyplnená prihláška:

  • na základnú štátnu jazykovú skúšku (ZŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 3 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli,
  • na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (VŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 5 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli.

Deň konania štátnej jazykovej skúšky oznámi riaditeľka jazykovej školy písomne uchádzačovi o vykonanie skúšky:

 • najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky,
 • najmenej dva týždne pred konaním ústnej časti skúšky.

Uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky so zdravotným znevýhodnením vyžadujúci úpravu priebehu skúšky oznámi túto skutočnosť vopred a vyznačí ju v prihláške. K prihláške doloží odborný lekársky posudok, alebo odborný posudok centra špeciálnopedagogického poradenstva, prípadne centra pedagogicko-psychologického poradenstva, alebo odborníka na pervazívne poruchy vývinu, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky. Ak uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky zruší prihlášku na skúšku pred dňom konania jej písomnej časti a po 31. marci, resp. po 16. septembri jazyková škola mu na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou uchádzača o vykonanie skúšky.

M o ž n o s t i   v y u ž i t i a   v y s v e d č e n í

Vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške – Jazyková úroveň podľa SERR B2

 • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na ZŠ (1. a 2. stupeň), pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské štúdium 2. stupňa. 
 • Mnohé vysoké školy po predložení vysvedčenia prirátajú uchádzačovi body na prijímacom konaní ako jedno z kritérií prijatia študenta.

Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške – Jazyková úroveň podľa SERR C1 – C2

 • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na základných a stredných školách, pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské pedagogické štúdium 2. stupňa.
 • Na základe vysvedčenia (B2 - C1 - C2) Vám môže byť vystavený živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti. Netýka sa však oprávnenia na prekladateľstvo a tlmočníctvo s úradnou pečiatkou – tzv. súdni prekladatelia.

 Podrobné informácie o ŠJS sú vypracované osobitne a záujemcom ich vydá kancelária školy.


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.