Všeobecná štátna jazyková skúška – Taliansky jazyk

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave. Vyžadovaný stupeň osvojenia talianskeho jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch Jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na všeobecnú ŠJS). Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.). Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky. Písomná časť ŠJS má štyri časti:

Reprodukcia: t. j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (200-300 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.

Porozumenie písomného textu: po odovzdaní reprodukcie či diktátu dostane kandidát text (600-800 slov) v taliančine. Sám si ho prečíta a vypracujú pod ním uvedené úlohy. Ani v tejto časti nesmie používať slovník.

Preklad do taliančiny: v rozsahu 100 plnovýznamových slov sa zvyčajne vyberie z novinových článkov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu jazyka.

Voľná téma: ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku, formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť. Pri úlohe č. 3 a 4 je možné používať slovník. Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky. Odporúčame záujemcom, aby sa pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín, či iných textov. Možno pritom úspešne používať CD - nahrávky. Pri prekladaní sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladanie, t.j. neprekladať doslovne, ale použiť vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Kandidáti by mali pracovať so slovníkom, pričom nestačí slovník vreckový, ktorý má limitovaný počet výrazov a je myslený iba ako pomôcka. Na opakovanie gramatiky a pestovanie správneho štylistického vyjadrovania odporúčame preštudovať si učebnice, používané v Jazykovej škole.

Ústna časť ŠJS má tiež štyri časti:

Porozumenie neznámeho textu: v rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.

Reálie: kandidát si vyžrebuje jednu z otázok uvedených v sylabách. Má ukázať, že pozná zemepisné, hospodárske, kultúrne, politické a historické pomery Talianska.

Konverzačné témy: sú uvedené v sylabách, tiež sa žrebujú. V tejto časti má kandidát dokázať, že vie rozprávať v cudzom jazyku na danú konverzačnú tému zo života, či už ľudí v Taliansku alebo u nás, prípadne porovnať alebo poinformovať.

Literatúra: kandidát uvedie v prihláške najmenej 5 titulov pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie. Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného z prečítaných autorov.

 

Príprava na ústnu časť všeobecnej jazykovej skúšky:

Poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v Taliansku môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ.

Predpísaná študijná literatúra neexistuje. Odporúčame niektoré tituly:

 • In Italia / G. Martina, A. Pagliaruolo, Chancerel c2009
 • In italiano 1, 2, 3 / A. e G. Chiuchiù, Guerra Edizioni, c2011
 • Appuntamento a… / C. Calmanti: Guerra Edizioni, c2000
 • Capire l’Italia e l’italiano / Lia B. Hodgart: Guerra Edizioni, c2002
 • Civiltà Italia / P.. Baboni, M. Daloiso: Guerra Edizioni, c2007Magari /
 • A. De Giuli, C. Guastalla, C. M. Naddeo: Alma Edizioni, c2008
 • Italské reálie / J. Špička, Fraus, c2009
 • Denná tlač pre poznanie spoločenskej, ekonomickej, politickej situácie

Sylaby reálií:

 1. Geografia d’Italia e il confronto con la Slovacchia
 2. Economia italiana, export – import, turismo, le più grandi aziende italiane
 3. Popolazione, regionalismo italiano, immigrazione e emigrazione attuale, minoranze etniche
 4. Sistema politico, partiti politici italiani e la situazione attuale
 5. Sistema sociale in Italia, sanità, pensionati, istruzione, precariato
 6. Lingua italiana, origini, storia, ruolo dei dialetti
 7. Tappe principali della storia italiana dall’Impero romano fino ad oggi
 8. Breve storia della letteratura italiana, premi Nobel
 9. Vita culturale, sagre, feste, festival, musei e gallerie
 10. Grandi scienziati italiani, premi Nobel
 11. Mezzi di comunicazione, Internet e reti sociali
 12. Stile di vita in Italia in confronto con la Slovacchia
 13. Problemi sociali attuali Roma – capitale d’Italia, la sua storia e presenza

Sylaby konverzačných tém:

 1. Turismo in Slovacchia, monumenti UNESCO
 2. Cucina, differenze fra quella italiana e slovacca
 3. Professioni, mestieri, il proprio lavoro
 4. Qualità e difetti delle persone, ritratto di una persona
 5. Tipi di sport, le differenze tra l’Italia e la Slovacchia, preferenze personali
 6. Vari modi per passare il tempo libero
 7. Tipi di case, casa ideale e preferenze personali
 8. Mezzi di trasporto ed i problemi in Italia e in Slovacchia
 9. Made in Italy, aziende, stilisti, case automobilistiche, architetti
 10. Bisogno di istruzione continua, motivazioni personali
 11. Problemi ecologici, difesa dell’ambiente
 12. Acquisto, tipi di negozi, differenze tra passato e presente
 13. Vita in città ed in campagna, vantaggi e svantaggi
 14. Vita cuturale in Italia e in Slovacchia