Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave. Vyžadovaný stupeň osvojenia španielskeho jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch Jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na všeobecnú ŠJS). Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.). Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky. Písomná časť ŠJS má štyri časti:

Reprodukcia, t. j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (200-300 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.

Porozumenie písomného textu. Po odovzdaní reprodukcie dostane kandidát text (600-800 slov) v španielčine. Sám si ho prečíta a vypracujú pod ním uvedené úlohy.
Ani v tejto časti nesmie používať slovník.

Preklad do španielčiny. V rozsahu 100 plnovýznamových slov sa zvyčajne vyberie z novinových článkov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu španielskeho jazyka

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku, formát A4.Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť. Pri úlohe č. 3 a 4 je možné používať slovník. Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky.
Odporúčame záujemcom, aby sa pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín, či iných textov. Možno pritom úspešne používať CD - nahrávky. Pri prekladaní sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladanie, t.j. neprekladať doslovne, ale použiť vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Kandidáti by mali pracovať so slovníkom, pričom nestačí slovník vreckový, ktorý má limitovaný počet výrazov a je myslený iba ako pomôcka. Na opakovanie gramatiky a pestovanie správneho štylistického vyjadrovania odporúčame preštudovať si učebnice, používané v Jazykovej škole.

Ústna časť ŠJS

Kandidát má za úlohu zodpovedať 4 okruhy otázok:

Porozumenie neznámeho textu. V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.

Reálie. Kandidát si vyžrebuje jednu z otázok uvedených v sylabách. Má ukázať, že pozná zemepisné, hospodárske, kultúrne, politické a historické pomery Španielska a Latinskej Ameriky.

Konverzačné témy. Sú uvedené v sylabách, tiež sa žrebujú. V tejto časti má kandidát dokázať, že vie rozprávať v cudzom jazyku na danú konverzačnú tému zo života, či už ľudí v hispanofónnej krajine alebo u nás, prípadne porovnať alebo poinformovať.

Literatúra. Kandidát uvedie v prihláške najmenej 5 titulov pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie. Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného z prečítaných autorov.

Príprava na ústnu časť všeobecnej jazykovej skúšky:

Poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v krajinách, v ktorých sa hovorí po španielsky môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových a televíznych).

Odporúčaná literatúra

 1. M. Roldan: Historia de España
 2. Vázquez a kol.: Historia de América Latina
 3. Quesada: Épocas de España
 4. Quesada: Historia del arte de España e Hispanoamérica
 5. Barros a kol. Curso de Literatura
 6. Quesada: España, siglo XXI
 7. Chamorro a kol. Todas las voces B1
 8. Quesada: Imágenes de América Latina
 9. Lenghardtová: Španielska konverzácia
 10. Akákoľvek učebnica všeobecnej španielčiny – úroveň C1

Sylaby reálií

 1. Situación geográfica de España y de América Latina
 2. Economía y comercio de España e Hispanoamérica
 3. Población de España (historia, situación actual)
 4. Historia de España hasta la guerra civil (aspectos fundamentales)
 5. Dictadura de Franco y la transición democrática, sistema político
 6. Lengua española (evolución, difusión, situación actual)
 7. Literatura española desde los comienzos hasta el Siglo de Oro (XI–XVII SS) (breves características de las obras y autores más importantes)
 8. Literatura española de los siglos XVIII-XX (breves características de las
 9. Descubrimiento de América (civilizaciones precolombinas, colonización)
 10. Hispanoamérica hoy (luchas por la independencia, primeras repúblicas,
 11. Arte español e hispanoamericano (artes plásticas, arquitectura, estilos más interesantes y particulares)
 12. Literatura hispanoamericana desde los orígenes hasta el siglo XX
 13. Siglo XX en la literatura de Hispanoamérica (representantes más importantes, laureados con el Premio Nobel)
 14. Comunidades autónomas de España (situación sociopolítica, diferencias regionales, ciudades más conocidas)

Sylaby konverzačných tém

 1. Alimentación – platos típicos españoles y/o latinoamericanos, comparación con la cocina eslovaca
 2. Característica de personas
 3. Moda – prendas de vestir, su ropero
 4. Tiempo libre – pasatiempos – deportes
 5. Medios de comunicación e información
 6. Profesiones – mi trabajo
 7. Fiestas típicas españolas – eslovacas
 8. Educación, enseñanza – progreso científico – técnico
 9. Tiendas y comercio – servicios
 10. Viajes y transportes – problemas con el transporte urbano
 11. Vivienda – modos de vivir – vida en la ciudad o en el campo – relaciones sociales
 12. Medio ambiente y su protección
 13. Curiosidades de Bratislava /o de mi ciudad natal
 14. Sistema sanitario, enfermedades