Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave. Vyžadovaný stupeň osvojenia slovenského jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch Jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na všeobecnú ŠJS). Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.). Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky. Písomná časť ŠJS má štyri časti:

Reprodukcia alebo diktát
Reprodukcia, t. j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (200-300 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.
Diktát
. Examinátor najprv prečíta celý text (100 plnovýznamových slov) bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempom ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili alebo opravili medzery a chyby. Kandidáti nesmú používať slovníky ani iné pomôcky.

Porozumenie písomného textu. Po odovzdaní reprodukcie či diktátu dostane kandidát text (600-800 slov) v slovenskom jazyku. Sám si ho prečíta a vypracuje pod ním uvedené úlohy.
Ani v tejto časti nesmie používať slovník.

Preklad do slovenčiny. V rozsahu 100 plnovýznamových slov sa zvyčajne vyberie z novinových článkov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu slovenského jazyka.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku, formát A4.

Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť.

Pri úlohe č. 3 a 4 je možné používať slovník.
Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky.
Odporúčame záujemcom, aby sa pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín, či iných textov. Možno pritom úspešne používať CD - nahrávky. Pri prekladaní sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladania, t.j. neprekladať doslovne, ale použiť vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Kandidáti by mali pracovať so slovníkom, pričom nestačí slovník vreckový, ktorý má limitovaný počet výrazov a je myslený iba ako pomôcka. Na opakovanie gramatiky a pestovanie správneho štylistického vyjadrovania odporúčame preštudovať si učebnice, používané v Jazykovej škole.

Ústna časť ŠJS

Kandidát má za úlohu zodpovedať 4 okruhy otázok:

Porozumenie neznámeho textu. V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.

Reálie. Kandidát si vyžrebuje jednu z otázok uvedených v sylabách. Má ukázať, že pozná zemepisné, hospodárske, kultúrne, politické a historické pomery Slovenska.

Konverzačné témy. Sú uvedené v sylabách, tiež sa žrebujú. V tejto časti má kandidát dokázať, že vie rozprávať v cudzom jazyku na danú konverzačnú tému zo života ľudí na Slovensku alebo v krajine, z ktorej pochádza, prípadne porovnať alebo poinformovať.

Literatúra. Kandidát uvedie v prihláške najmenej 5 titulov pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného z prečítaných autorov.

Príprava na ústnu časť všeobecnej jazykovej skúšky:

Poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch na Slovensku môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových a televíznych).

Predpísaná študijná literatúra neexistuje. Odporúčame niektoré tituly:

 1. Kováč, D. Dejiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.
 2. Kováč, D. a kol. Kronika Slovenska. Bratislava: Fortuna Print, a.s., 1998
 3. Škvarna, D. a kol. Lexikón slovenských dejín. Bratislava: SPN, 1997
 4. Molnár, J. a kol. Slovenské reálie I., II. YORK PRESS, 1996
 5. Baďúriková, Z. a kol. Ottova praktická encyklopédia Slovensko. Bratislava: Ottovo nakladateľstvo, 2008
 6. Šmatlák, S. Dejiny slovenskej literatúry I., II., Bratislava: Literárne informačné centrum, 1997
 7. Geografia Slovenskej republiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013
 8. Mistrík, J. Jazyk a reč. Bratislava: SPN – Mladé letá, 1999
 9. Hofmanová, A. Slovenská gramatika. Bratislava: Vydavateľstvo PhDr. Alena Hofmanová, 2019
 10. Somorová, R. a kol. Slovenský jazyk a Testy (9). Bratislava: SPN, 2019
 11. Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, 2004
 12. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, 2003
 13. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, 2013
 14. Denná tlač

Sylaby reálií na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka slovenského

 1. Fyzický zemepis – poloha, podnebie, hory, nížiny, vodstvo, flóra, a fauna.
 2. Hospodársky zemepis – nerastné zdroje, poľnohospodárske podmienky a poľnohospodárstvo, priemysel, obchod, doprava – minulosť a súčasnosť.
 3. Obyvatelia – minulosť a súčasnosť, sociálna štruktúra obyvateľstva, národnostné menšiny.
 4. Regióny Slovenska – katastrálne a územné členenie SR, kultúrna ponuka regiónov, ich zvyky a tradície.
 5. Politický systém v SR – forma vlády v SR, politické strany, historický prehľad a súčasnosť.
 6. Vzdelanie v SR.
 7. Slovenský jazyk – postavenie v skupine slovenských jazykov, náčrt vývinu, nárečia, hovorový jazyk.
 8. Umenie v SR – maliarstvo, sochárstvo, hudba, film, divadlo, architektúra a pod.
 9. Veda, výskum, technika – minulosť a súčasnosť, známe osobnosti.
 10. Masovokomunikačné prostriedky – slovenská tlač, TV, rozhlas.
 11. Hlavné prúdy v slovenskej literatúre a ich hlavní predstavitelia.
 12. Typický spôsob života v SR – sviatky, zvyky, tradície.
 13. Stručný prehľad historických udalostí na území dnešného Slovenska po 20. storočie.
 14. Stručný prehľad historických udalostí na území dnešného Slovenska v 20. storočí.

Sylaby konverzačných tém na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka slovenského

 1. Bývanie v dome alebo v byte? V meste či na dedine? Pre a proti.
 2. Vonkajší a vnútorný opis osoby.
 3. Povolania, vaše zamestnanie, pracovisko.
 4. Ovplyvňujú jedlá a nápoje dĺžku nášho života? Typická slovenská kuchyňa.
 5. Čo by ste ukázali návštevníkovi Slovenska?
 6. Bratislava – hlavné mesto SR.
 7. Ochrana životného prostredia, environmentálna politika v SR.
 8. Nakupovanie - malé obchodíky alebo supermarkety?
 9. Voľný čas a záľuby.
 10. Dôležitosť umenia pre náš život.
 11. Zdravotníctvo a sociálna politika v SR.
 12. Šport a turistika v SR.
 13. Dovolenka, prázdniny, cestovanie.
 14. Móda a obliekanie.