Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave. Vyžadovaný stupeň osvojenia ruského jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch Jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na všeobecnú ŠJS). Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.). Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS má štyri časti:

Reprodukcia alebo diktát


Reprodukcia, t. j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (200-300 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.
Diktát
. Examinátor najprv prečíta celý text (100 plnovýznamových slov) bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempom ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili alebo opravili medzery a chyby. Kandidáti nesmú používať slovníky ani iné pomôcky.

Porozumenie písomného textu. Po odovzdaní reprodukcie či diktátu dostane kandidát text (600-800 slov) v ruštine. Sám si ho prečíta a vypracuje pod ním uvedené úlohy.
Ani v tejto časti nesmie používať slovník.

Preklad do ruštiny. V rozsahu 100 plnovýznamových slov sa zvyčajne vyberie z novinových článkov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu ruského jazyka

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku, formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť. Pri úlohe č. 3 a 4 je možné používať slovník. Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky.
Odporúčame záujemcom, aby sa pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín, či iných textov. Možno pritom úspešne používať CD - nahrávky. Pri prekladaní sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladanie, t.j. neprekladať doslovne, ale použiť vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Kandidáti by mali pracovať so slovníkom, pričom nestačí slovník vreckový, ktorý má limitovaný počet výrazov a je myslený iba ako pomôcka. Na opakovanie gramatiky a pestovanie správneho štylistického vyjadrovania odporúčame preštudovať si učebnice, používané v Jazykovej škole.

Ústna časť ŠJS

Kandidát má za úlohu zodpovedať 4 okruhy otázok:

Porozumenie neznámeho textu. V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.

Reálie. Kandidát si vyžrebuje jednu z otázok uvedených v sylabách. Má ukázať, že pozná zemepisné, hospodárske, kultúrne, politické a historické pomery Ruska.

Konverzačné témy. Sú uvedené v sylabách, tiež sa žrebujú. V tejto časti má kandidát dokázať, že vie rozprávať v cudzom jazyku na danú konverzačnú tému zo života ľudí žijúcich v Rusku, alebo na Slovensku, môže ich porovnať a poskytnúť o nich informáciu.

Literatúra. Kandidát uvedie v prihláške najmenej 5 titulov pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného z prečítaných autorov.

Príprava na ústnu časť všeobecnej jazykovej skúšky:

Poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v krajinách, v ktorých sa hovorí po rusky môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových a televíznych).

Predpísaná študijná literatúra neexistuje.

Odporúčame niektoré tituly:

 1. Raduga 1-3 /Jelínek – Folprechtová – Hříbková – Žofková – Gogová / FRAUS
 2. Reálie rusky hovoriacich krajín / A.Fozikoš –T.Reiterová / FRAUS
 3. Prehľad ruskej literatúry /Sováková –V.Filipov/FRAUS
 4. Ruština pro pokročilé/Bernet–Klikarová –Turková–Vacková–Zolotová /+CD LEDA 2007
 5. Ruská gramatika ve cvičeních + CD /Cziriková – Golčáková / LEDA CZ 2012
 6. Učebnice současné ruštiny/O.Belyntseva, A.Janek /1. a 2. díl +CD Computer Press Brno 2009
 7. Gramatika ruštiny/Baláž–Čabala –Svetlík/ SPN Bratislava
 8. Konverzační témata z ruského jazyka/S.Michlová/ FORTUNA Praha 2009

Sylaby reálií na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka ruského

 1. Физическая география Российской Федерации – географическое положение, климат, горы, низменности, реки...
 2. Экономическая география Российской Федерации/минеральное богатство, промышленность, сельское хозяйство, торговля, транспорт/.
 3. Население – история и современность, социальная структура общества, многонациональность.
 4. Государственное устройство РФ – история и современность – формы правительства на Руси.
 5. Школьная система РФ.
 6. Русский язык, его место в системе славянски языков, тенденции его развития, современный уровень русского литературного языка.
 7. Искусство./Живопись, архитектура, музыка, фильм, балет.../
 8. Наука, исследование, техника – история и современность- выдающиеся представители русской науки.
 9. Средства массовой информации – печать /пресса/, телевидение, радио, Интернет...
 10. Основные течения /направления /в русской литературе/обзор, мироизвестные представители исторических этапов/.
 11. Типичный образ русской жизни – застолье,чаепитье, праздники, обычаи...
 12. Обзорное представление знаменательных исторических этапов на территории России. Видные деятели русской истории.
 13. Москва – столица России.
 14. Санкт Петербург – культурный центр России /история и современность.

Sylaby konverzačných tém

 1. Свободное время современного человека – отпуск, увлечения, хобби.
 2. Моя прфессия, коллеги по работе, карьерный рост.
 3. Наш город, район, дом – идеал и действительность.Службы быта.
 4. Я и моя семья. Проблемы современной семьи.
 5. Жизнь молодёжи в России и у нас. Перспективы и проблемы.
 6. Вопросы, волнующие современного человека.
 7. Забота о здоровье, рациональное питание.
 8. Человек и природа.
 9. Человек и искусство. Культура жизни.
 10. Туризм. Путешествие по словацким достопримечательностям.
 11. Образование человека не кончается государственным экзаменом.
 12. Город или деревня? Где вы предпочитаете жить?
 13. Изучение иностранных языков.
 14. Сотрудничество между странами Европы.Россия и Евросоюз.