Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave. Vyžadovaný stupeň osvojenia nemeckého jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS). Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

Reprodukcia textu. Examinátor prečíta text na reprodukciu najprv pomalšie, druhýkrát bežnou hovorovou rýchlosťou. Kandidáti sa sústredia na pochopenie obsahu, pri druhom čítaní si môžu robiť poznámky.
Pri reprodukcii sa nesmie používať slovník.

Čítanie s porozumením. Po odovzdaní reprodukcie dostane kandidát text v nemčine.
Sám si ho prečíta a vypracuje pod ním uvedené úlohy.
Ani v tejto časti nesmie používať slovník.

Preklad do nemčiny. V rozsahu asi 100 plnovýznamových slov sa zvyčajne vyberie článok z novín alebo časopisov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu nemeckého jazyka.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku (cca 300-320 slov).
Pri preklade do nemčiny a voľnej téme je možné používať slovníky.
Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky:
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame, aby sa kandidáti pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín a iných textov. Možno pritom úspešne používať diktafón, počúvať rozhlas a televíziu. Pri prekladaní sa treba sústrediť na precvičovanie správneho prekladu, t. j. neprekladať doslovne, ale používať vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky odporúčame preštudovať si aj učebnice používané na Jazykovej škole.

Ústna časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

Práca s autentickým textom: počas celkovej asi 20-25 minútovej prípravy si kandidát potichu prečíta zadaný text, obsah ktorého na skúške prezentuje formou voľnej reprodukcie. Je to obyčajne kratší text alebo úryvok z tlače alebo literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.

Konverzačná téma: kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v prílohe. Má dokázať vysokú znalosť slovnej zásoby z okruhu uvedenej témy. Otázku si kandidát žrebuje spolu s otázkou z reálií.

Otázka z reálií: v tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery krajín, v ktorých sa hovorí po nemecky a vie ich porovnať so znalosťami o SR.

Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej piatich pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní poslednej časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie. Potrebné vedomosti o týchto faktoch môže kandidát získať z učebníc reálií, z konverzačných príručiek alebo brožúr o príslušných štátoch. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informácia o súčasnom dianí vo svete. Preto odporúčame kandidátom, aby sledovali dennú tlač v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ, lebo takto získajú znalosť nových moderných zvratov a výrazov.

Potrebné vedomosti získajú kandidáti z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí.

Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko titulov:

 • B. Homolková: Reálie německy mluvících zemí
 • H. Justová: Deutschsprachige Länder
 • Tatsachen über Deutschland
 • Keprtová: Materiály ke konverzaci
 • Kleine Deutschlandkunde / Ein erdkundlicher Überblick
 • J. Koppensteiner: Österreich
 • Schumann: Mittelstufe Deutsch neu
 • Václav Bok, Dana Pfeiferová, Dana Štetinová: Čítanka německých literárních textů
 • Hana Justová, Svatava Valešová: Deutsche Literatur fürs Abitur 1, 2
 • Gerhard Horstmann, Andrea Kaier: Nemecké konverzačné témy pre maturitu
 • nemecká tlač a seriózne internetové stránky

Otázky z reálií (Nemecka a Rakúska)

 1. Geographische Lage, Klima, Gebirgszüge, Oberfläche, Flüsse, Fauna und Flora
 2. Bodenschätze, Industrie und Landwirtschaft
 3. Bevölkerung – soziale Struktur, nationale Minderheiten, Religion
 4. Staatswesen – Verfassungsorgane, Regierung, politische Parteien, Außenpolitik
 5. Schulwesen
 6. Sprache – Entwicklung und aktueller Stand
 7. Kultur – das gegenwärtige kulturelle Leben. Aus der Geschichte der bildenden Kunst (Malerei und Architektur)
 8. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt, Erfindungen, Raumforschung, Atomenergie
 9. Nationale Besonderheiten – Sitten und Bräuche
 10. Hauptrichtungen in der deutschen Literatur – Überblick
 11. Gesundheitswesen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Sozialwesen, Fürsorge für Mutter und Kind, Rentner
 12. Massenmedien – Presse, Rundfunk, Fernsehen, Internet
 13. Hauptstädte: Berlin, Wien (kurze Geschichte der Städte und die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten
 14. Hauptetappen der deutschen Geschichte – Überblick

Konverzačné témy

 1. Haus und Wohnung, das Leben in der Stadt und auf dem Land
 2. Charaktereigenschaften – Beschreibung eines nahestehenden Menschen
 3. Kleidung und Mode
 4. Berufe – der Weg zum Beruf, meine Arbeit
 5. Reisen und Verkehr
 6. Verpflegung, deutsche, österreichische und slowakische Küche, Speisekarte
 7. Touristische Sehenswürdigkeiten in der Slowakei
 8. Dienstleistungen, Geschäfte, Einkäufe, Ausleihstationen
 9. Unterkunft – Unterkunftsmöglichkeiten im In – und Ausland
 10. Wetter, Erde, Natur, Umweltschutz
 11. Freizeit und Hobbys
 12. Körperkultur und Sport – in Schulen und Gemeinden (Städten)
 13. Urlaub, Ferien und Erholung
 14. Lebensstandard und Lebensqualität