Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave. Vyžadovaný stupeň osvojenia maďarského jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS). Príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.). Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky. Písomná časť ŠJS má štyri časti:

Reprodukcia, t. j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (200-300 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.

Porozumenie písomného textu. Po odovzdaní reprodukcie dostane kandidát text (600-800 slov) v maďarčine.
Sám si ho prečíta a vypracuje pod ním uvedené úlohy.
Ani v tejto časti nesmie používať slovník.

Preklad do maďarčiny. V rozsahu asi 100 plnovýznamových slov sa zvyčajne vyberie článok z novín alebo časopisov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu maďarského jazyka.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku, formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť. Pri preklade do maďarčiny a voľnej téme je možné používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky:
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame, aby sa kandidáti pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín a iných textov. Možno pritom úspešne používať CD - prehrávač, počúvať rozhlas a televíziu. Pri prekladaní sa treba sústrediť na precvičovanie správneho prekladu, t.j. neprekladať doslovne, ale používať vhodnú frazeológiu, väzby a zvraty.
Kandidáti by mali pracovať s kvalitnými slovníkmi.

Ústna časť ŠJS.

Práca s autentickým textom: počas celkovej asi 20 minútovej prípravy si kandidát potichu prečíta zadaný text, obsah ktorého na skúške prezentuje formou voľnej reprodukcie. Je to obyčajne kratší text, úryvok z tlače alebo literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.

Konverzačná téma: kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v prílohe. Má dokázať vysokú znalosť slovnej zásoby z okruhu uvedenej témy. Otázku si kandidát žrebuje spolu s otázkou z reálií.

Sylaby konverzačných tém

 1. Házban vagy bérlakásban élni?
 2. Város vagy a falu?
 3. Mindennapi teendőim (elfoglaltságaim, munkahelyem)
 4. Ha Magyarországra utazom…
 5. Változóban lévő étkezési szokásaink
 6. Külföldit kalauzoltam szülőhelyemen
 7. Természet és társadalom
 8. Vásárolunk – kis üzletekben vagy nagy áruházakban?
 9. Miért jó, ha hobbija van az embernek?
 10. A művészet jelentősége életünkben
 11. Magunkért, a tudásért tanulunk
 12. Sport és turizmus
 13. Sátorban vagy szállodában töltsük a szabadságot?
 14. Miért tanulok magyarul?

Otázka z reálií: v tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery Maďarska a vie ich porovnať so znalosťami o SR. Otázka sa žrebuje.

Sylaby reálií Maďarska

 1. Magyarország földrajza (domborzati viszonyok, éghajlat, fauna, flóra)
 2. Magyarország gazdasági földrajza (ásványai, mezőgazdasága, ipara – a múltban és ma)
 3. Lakosság (történelmi áttekintés, mai állapot, nemzetiségek, szociális struktúra)
 4. Az állam és a jog (a szervezés és irányítás kérdéseinek áttekintése a múltban és ma)
 5. Magyarország politikai struktúrája (pártok, külpolitika a múltban és ma)
 6. Oktatásügy
 7. A magyar nyelv (nyelvcsalád, jellegzetességek)
 8. Művészetek (festészet, szobrászat, zene, film, színház, építészet,…)
 9. Tudomány és kutatás
 10. Sajtó, rádió, televízió
 11. A mai magyar társadalom problémái – szociális kérdések
 12. Az irodalom fő áramlatai
 13. Az életmód jellegzetességei (ünnepek és fesztiválok, a szabadidő kihasználásának lehetőségei, tömegsport, sport)
 14. Magyarország fővárosa (általános tudnivalók)

Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej piatich autorov, ktoré prečítal v origináli. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní poslednej časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie. Potrebné vedomosti o týchto faktoch môže kandidát získať z konverzačných príručiek alebo brožúr o príslušných štátoch. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Preto odporúčame kandidátom, aby sledovali dennú tlač v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ, lebo takto získajú znalosť nových moderných zvratov a výrazov. Potrebné vedomosti získajú kandidáti z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí.

Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko titulov:

 1. Bács, Gyula: Maďarsko (sprievodca), Šport, Bratislava 1984
 2. Unger, Mátyás – Szabolcz, Ottó: Magyarország története (rövid áttekintés), Gondolat, Budapest 1976
 3. Magyarország – utikönyv, Panoráma 1990
 4. Kulturális intézmények és szervezetek Magyarországon (Lexikon), Kossuth, Budapest 1976
 5. Dercsényi, Dezső – Zádor, Anna: Kis magyar művészettörténet, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1980
 6. Dömötör, Tekla: Magyar népszokások, Corvina, Budapest 1972
 7. Školství v Maďarské lidové republice, zprac. Zuzana Houdková, Ústav školských informací pri MŠ ČSR, Praha 1982
 8. Vagács, András: Magyarország rövid földrajza, Pannonia, Budapest 1960
 9. Halász, Zoltán: Magyarország (kézikönyv), Magyarok Világszövetsége, Budapest, 1960
 10. Rácz, Endre – Takács, Etel: Kis magyar nyelvtan
 11. A magyar helyesírás szabályai, 11. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest 1984
 12. Klaniczay, Tibor: Kis magyar irodalomtörténet, Gondolat, Budapest 1961
 13. Nemeskürty, István: Diák, írj magyar éneket, Gondolat, Budapest 1983 (prehlad literatúry)
 14. Rákos, Petr: Úvod do maďarských dějin pro študující KMJaL, Praha, SPN 1954
 15. Ezerszínű Magyarország – bez udania autora, zostavovateľa

Uvedené publikácie sú dostupné v bratislavských knižniciach. Materiál treba spracovať vzhľadom na spoločensko-politické zmeny uplynulých rokov. Materiál k otázkam, problémom neobsiahnutý v odporúčaných publikáciách treba spracovať pomocou dennej, periodickej tlače.