Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave. Vyžadovaný stupeň osvojenia francúzskeho jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na všeobecnú ŠJS). Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.). Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS má štyri časti:

Reprodukcia alebo diktát

Reprodukcia t.j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (200-300 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.

Diktát. Examinátor najprv prečíta celý text (100 plnovýznamových slov) bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempom ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili alebo opravili medzery a chyby. Kandidáti nesmú používať slovníky ani iné pomôcky.

Porozumenie písomného textu. Po odovzdaní reprodukcie dostane kandidát text vo francúzštine. Sám si ho prečíta a vypracuje pod ním uvedené úlohy.
Ani v tejto časti nesmie používať slovník.

Preklad do francúzštiny. V rozsahu100 plnovýznamových slov sa zvyčajne vyberie z novinových článkov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu francúzskeho jazyka.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku, formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť. Pri úlohe č. 3 a 4 je možné používať slovník. Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky:
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame záujemcom, aby sa pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín, či iných textov. Možno pritom úspešne používať CD - nahrávky. Pri prekladaní sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladanie, t.j. neprekladať doslovne, ale použiť vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Kandidáti by mali pracovať so slovníkom, pričom nestačí slovník vreckový, ktorý má limitovaný počet výrazov a je myslený iba ako pomôcka. Na opakovanie gramatiky a pestovanie správneho štylistického vyjadrovania odporúčame preštudovať si učebnice, používané v Jazykovej škole.

Ústna časť ŠJS

Kandidát má za úlohu zodpovedať 4 okruhy otázok:

Porozumenie neznámeho textu . V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.

Reálie Kandidát si vyžrebuje jednu z otázok uvedených v sylabách. Má ukázať, že pozná zemepisné, hospodárske, kultúrne, politické a historické pomery Francúzska.

Konverzačné témy Sú uvedené v sylabách, očíslované a tiež sa žrebujú. V tejto časti má kandidát dokázať, že vie rozprávať v cudzom jazyku na danú konverzačnú tému zo života, či už ľudí vo frankofónnej krajine alebo u nás, poprípade porovnať alebo poinformovať.

Literatúra. Kandidát uvedie v prihláške najmenej 5 titulov pôvodných autorov beletrie, ktoré prečítal v origináli. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie. Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného z prečítaných autorov.

Príprava na ústnu časť všeobecnej jazykovej skúšky:

Poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v krajinách, v ktorých sa hovorí po francúzsky môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových a televíznych).

Predpísaná študijná literatúra neexistuje. Odporúčame niektoré tituly:

 1. Steel: Civilisation progressive du français, niveau intérmaidiaire, CLE international,2002
 2. Pécheur: Civilisation progressive du français, niveau avancé, CLE international,2010
 3. Rovenská: Aspects de la civilisation français, Alter ego, 1998
 4. Mathieux: Stručné dejiny Francie, Fraus, Plzeň 2000
 5. Valette : Anthologie de la littérature française et européenne, Nathan,1993
 6. Mátéffyová: Oui! Kompletná príprava na maturitu, Enigma, 2013
 7. Francúzska tlač podľa aktuálnej potreby, internet

Sylaby konverzačných tém

 1. Particularités touristiques de la Slovaquie.
 2. Alimentation – différences entre la cuisine française et slovaque.
 3. Professions, métiers, mon travail.
 4. Qualités et défauts humains, caractéristique d’une personne aimée.
 5. Culture physique et sports.
 6. Loisirs, hobby, vacances.
 7. Logement, ses formes et possibilités, logement touristique.
 8. Voyages, moyens de transport, trafic urbain.
 9. Vêtements, mode d´aujourd’hui.
 10. Besoins de la formation perpétuelle, raisons personnelles de l’étude du français.
 11. Nature, environnement, mouvements écologiques chez nous, votre position par rapport à cette question.
 12. Services, magasins, leur niveau chez nous et les changements.
 13. Vie en ville et a la campagne.
 14. Offres culturelles de Bratislava, vos préférences.

Sylaby reálií

 1. Géographie – situation, superficie, climat, végétation, pays voisins.
 2. Industrie et agriculture – richesses naturelles, exportation, importation, coopération internationale.
 3. Population – origine, répartition sociale, groupes ethniques, immigration – faits sociaux importants.
 4. Machine politique – système des pouvoirs législatif, exécutif, juridique, partis politiques, politique extérieure française.
 5. Enseignement – système, derniers changements.
 6. Langue française – court précis historique, état actuel, franglais.
 7. Court précis de l’histoire et de la littérature française du début à la fin du XVIe siècle
 8. Court précis de l’histoire et de la littérature française au cours des XVIIe – XXe siècles.
  Poznámka k otázke č. 7 a 8:
  Tieto dve otázky je možné zodpovedať nasledovne:
  a) Stačí výstižne a stručne charakterizovať stredovek a XVI. storočie, resp. XVII – XX st. z hľadiska dejín a literatúry alebo
  b) Rozobrať podrobnejšie 1 dôležitý fakt z oboch oblastí podľa vlastného výberu.
 9. Culture – ses formes, organisation, importance dans le contexte international jadis et de nos jours.
 10. Progrès de la technique et des sciences, grandes découvertes du XXe siècle, énergie nucléaire, environnement, écologie.
 11. Santé publique et politique sociale – organisation, formes, systeme des assurances, condition des retraités, handicapés.
 12. Mass média et télécommunications.
 13. Particularités nationales – mentalité française, fêtes, coutumes
 14. Paris – capitale de France, son importance dans le contexte international.