Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave. Vyžadovaný stupeň osvojenia bulharského jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS). Príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.). Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky. Písomná časť ŠJS má štyri časti:

Reprodukcia, t. j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text (200-300 slov) dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z CD - nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.

Porozumenie písomného textu. Po odovzdaní reprodukcie dostane kandidát text (600-800 slov) v bulharčine.
Sám si ho prečíta a vypracuje pod ním uvedené úlohy.
Ani v tejto časti nesmie používať slovník.

Preklad do bulharčiny. V rozsahu asi 100 plnovýznamových slov sa zvyčajne vyberie článok z novín alebo časopisov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu bulharského jazyka.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku, formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Okrem gramatickej a štylistickej správnosti sa hodnotí aj vhodnosť lexiky a jazyková náročnosť. Pri preklade do bulharčiny a voľnej téme je možné používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky.
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame, aby sa kandidáti pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín a iných textov. Možno pritom úspešne používať CD - prehrávač, počúvať rozhlas a televíziu. Pri prekladaní sa treba sústrediť na precvičovanie správneho prekladu, t.j. neprekladať doslovne, ale používať vhodnú frazeológiu, väzby a zvraty.
Kandidáti by mali pracovať s kvalitnými slovníkmi.

Ústna časť ŠJS

Práca s autentickým textom: počas celkovej asi 20 minútovej prípravy si kandidát potichu prečíta zadaný text, obsah ktorého na skúške prezentuje formou voľnej reprodukcie. Je to obyčajne kratší text, úryvok z tlače alebo literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.

Konverzačná téma: kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v prílohe. Má dokázať vysokú znalosť slovnej zásoby z okruhu uvedenej témy. Otázku si kandidát žrebuje spolu s otázkou z reálií.

Otázka z reálií: v tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery Bulharska a vie ich porovnať so znalosťami o SR. Otázka sa žrebuje.

Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej piatich autorov, ktoré prečítal v origináli. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní poslednej časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Potrebné vedomosti o týchto faktoch môže kandidát získať z konverzačných príručiek alebo brožúr o príslušných štátoch. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Preto odporúčame kandidátom, aby sledovali dennú tlač v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ, lebo takto získajú znalosť nových moderných zvratov a výrazov. Potrebné vedomosti získajú kandidáti z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí.

Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko titulov:

 1. Речник на българската литература” – изд. БАН
 2. “Българска литература” – Петър Пондев
 3. “Очерци за български писатели” – сборник в три части
 4. “История на българската литература” – Светлозар Игов
 5. “Енциклопедия България” – изд. БАН
 6. “Кратка българска енциклопедия” –изд.БАН
 7. “Съвременна България” – том 5 ( развитие на българския език и българската литература), изд БАН
 8. “Енциклопедия на изобразителните изкуства в България” – изд. БАН
 9. “Архитектурното наследство по българските земи” – Пейо Бербенлиев
 10. “Гласовете на България” – изд. Музика
 11. “Червена книга на НР България” – изд. БАН ( комитет за опазване на природната среда)
 12. “Изкуство и народни обичаи” – Лозинка Йорданова
 13. “Български празници и обичаи” – серия издания на изд. “Септември”, София
 14. Пътеводители, справочници, енциклопедии, туристически брошури, интернетови страници ( www.dir.bg ) и т.н.

Sylaby reálií

 1. Физическа география ( географско местоположение, климат, планини, реки, флора и фауна)
 2. Икономическа география ( минерални залежи, селскостопански условия, индустрии и селско стопанство – исторически преглед, сегашно състояние, търговия, транспорт)
 3. Население ( исторически преглед, сегашно състояние, националности – меншинства, социална структура)
 4. Форми на управление ( исторически преглед, сегашно състояние, закон и порядък)
 5. Политически организации ( политически партии и външна политика – исторически преглед, сегашно състояние)
 6. Образование
 7. Език ( особености, развитие)
 8. Изящни изкуства ( изобразително изкуство, скулптури, музика, филми, театър, архитектура)
 9. Научна и изследователска дейност ( исторически преглед, сегашно състояние)
 10. Социално благополучие (исторически преглед, сегашно състояние)
 11. Масмедии (печат, радио, телевизия)
 12. Основни направления в литературата
 13. Характерен начин на живот (празници и фестивали, жилищно осигуряване, свободно време, спорт)
 14. София – столицата на България (обща информация

Sylaby konverzačných tém

 1. Къща или апартамент? Предимства и недостатъци
 2. Живот в града или в провинцията? Предимства и недостатъци
 3. Моят дневен режим (моята професия, моето работно място)
 4. Какво бихте искали да видите ако посетите България?
 5. Съкращават ли храната и напитките нашата продължителност на живота?
 6. Маршрут за посещение в София или България.
 7. Природа и енвиронментална политика.
 8. Пазаруване: малки магазини за хранителни стоки или супер и хипер маркети?
 9. Защо всеки трябва да има хоби?
 10. Значението на изкуството в нашия живот.
 11. Образованието не свършва с получаването на диплома.
 12. Спорта и туризма – средство за засилване на международното приятелство.
 13. Ваканция/почивка – на палатка или в хотел? Предимства и недостатъци
 14. Какво Ви накара да учите български език?