Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti i v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave. Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z., čo pre všeobecnú ŠJS zodpovedá 840 až 980 hodinám výučby , t.j minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS). Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni („advanced level"), pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni,ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Nielen stupňom náročnosti ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.). Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

Reprodukcia alebo diktát. Examinátor prečíta text na reprodukciu najprv pomalšie, druhýkrát bežnou hovorovou rýchlosťou. Kandidáti sa sústredia na pochopenie obsahu, pri druhom čítaní si môžu robiť poznámky. Pri reprodukcii sa nesmie používať slovník.

Čítanie s porozumením. Po odovzdaní reprodukcie dostane kandidát text v angličtine. Sám si ho prečíta a vypracuje pod ním uvedené úlohy. Ani v tejto časti nesmie používať slovník.

Preklad do angličtiny. V rozsahu asi 100 slov sa zvyčajne vyberie článok z novín alebo časopisov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu anglického jazyka.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku (cca 300-320 slov). Pri preklade do nemčiny a voľnej téme je možné používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky:
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame, aby sa kandidáti pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín a iných textov. Možno pritom úspešne používať magnetofón diktafón počúvať rozhlas a televíziu. Pri prekladaní sa treba sústrediť na precvičovanie správneho prekladu, t. j. neprekladať doslovne, ale používať vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky odporúčame preštudovať si aj učebnice, používané na Jazykovej škole.


Ústna časť ŠJS taktiež pozostáva zo štyroch častí:

Práca s autentickým textom: počas celkovej cca 20 minútovej prípravy na ústnu skúšku si kandidát potichu prečíta zadaný text, obsah ktorého na skúške prezentuje formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme textu. Je to obyčajne kratší text alebo úryvok z tlače alebo z literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gram. jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Kandidát má právo použiť pri tom svoj materinský jazyk, je však dobré, ak vie podať výklad v cudzom jazyku. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.

Konverzačná téma: kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v priložených Sylabách. Konverzačnú tému si kandidát žrebuje/vytiahne spolu s otázkou z reálií.

Otázka z reálií: v tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery anglicky hovoriacich krajín – Veľkej Británie a Spojených štátov amerických a vie ich porovnať s domácimi.

Potrebné vedomosti o týchto faktoch môže kandidát získať z publikácii vydaných u nás alebo v zahraničí.

Odporúčaná literatúra:

 • Peter Bromhead: Life in Modern Britain
 • Peter Bromhead: Life in Modern America
 • John Oakland:A Dictionary of British Institutions
 • John Oakland: British Civilization
 • Jean Ruppeldtová: Some Facts on Britain
 • Ondryášová, Holá: English and American Literature
 • Eliška Morkesová: British and American Literature
 • Eliška Morkesová: British and American History
 • Eliška Morkesová: British and American Life and Institutions,
 • O´Driscoll, James: Britain for Learners of English, atď.

Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame preto kandidátovi, aby sledoval dennú tlač v cudzom jazyku, cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových či televíznych), pretože takto získa aj znalosť nových moderných zaužívaných výrazov a zvratov.

Beletria: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej piatich autorov z anglofónnych oblastí, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zadaní tejto časti ústnej skúšky, t. j. examinátor vyberie jedného z prečítaných autorov. Neznamená to ale, že kandidát bude hovoriť obsah prečítaného diela, ale preukáže znalosti o živote, diele a zaradení konkrétneho autora do príslušného literárneho obdobia, resp. literárneho prúdu.

Sylaby konverzačných tém na všeobecnú šjs z angličtiny-ústna časť

 1. House or Flat? Pros and Cons
 2. Town or Country? Pros and Cons
 3. My Daily Programme (My Occupation, My place of Work)
 4. If You Travelled to GB or USA What Would You Like to See?
 5. Does Eating and Drinking Cut Our Life Expectancy?
 6. Itinerary of a Visit to Bratislava or Slovakia
 7. Nature and Environmental Politics
 8. Shopping: Little Groceries or Super- and Hypermarkets?
 9. Why Ought Everybody to Have a Hobby?
 10. Significance of Art in Our Life
 11. Education Does not End with a Diploma
 12. Sport and Tourism
 13. Holidays: In a Tent or at a Hotel? Pros and Cons
 14. What Made You Learn English?

Sylaby reálií anglofónnych oblastí (GB, USA) na všeobecnú ŠJS z angličtiny - ústna časť

 1. PHYSICAL GEOGRAPHY (geographical situation, climate, mountains, rivers, fauna, flora)
 2. ECONOMIC GEOGRAPHY (mineral deposits, agricultural conditions industries and agriculture – historical survey, present state, trade, transport)
 3. PEOPLE (historical survey, present state, nationalities – minorities, social structure)
 4. FORMS OF GOVERNMENT (historical survey, present state, law and order)
 5. POLITICAL ORGANIZATIONS (political parties and foreing policy – historical survey, present state
 6. EDUCATION
 7. LANGUAGE (development, differencies between BE and AE)
 8. ARTS (painting, scuplture, music, film, theatre, architecture)
 9. SCIENCE AND RESEARCH (historical survey, present state)
 10. SOCIAL WELFARE (historical survey, present state)
 11. MASS MEDIA (press, radio, television)
 12. MAIN STREAMS IN LITERATURE
 13. TYPICAL WAY OF LIVING (holidays and festivals, housing, leisure, sports)
 14. CAPITAL OF... (general information)