Špeciálnou štátnou jazykovou skúškou z prekladateľského odboru sa overuje schopnosť kandidáta prekladať náročnejšie texty v tom - ktorom funkčnom štýle z taliančiny do slovenčiny a zo slovenčiny do taliančiny. Na tento stupeň skúšky sa môže prihlásiť len kandidát, ktorý úspešne absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z talianskeho jazyka na štátnej jazykovej škole, na filozofickej alebo pedagogickej fakulte.

Dôležitým predpokladom zloženia špeciálnej štátnej jazykovej skúšky je výborná znalosť slovenského jazyka v gramatickej a štylistickej oblasti a bohatá slovná zásoba kandidáta.
Nevyhnutná je schopnosť tvorivo narábať s lexikálnymi a štylistickými prostriedkami oboch jazykov, čiže isté talentové danosti kandidáta.

Špeciálna štátna jazyková skúška z prekladateľstva sa skladá z dvoch častí - písomnej a ústnej. Ústnu časť skladá kandidát až po úspešnom absolvovaní písomnej časti.

Písomná časť skúšky sa skladá:

 • z prekladu náročnejšieho súvislého talianskeho textu beletristického charakteru v rozsahu asi 300 slov do slovenského jazyka
 • z prekladu náročného slovenského textu všeobecného charakteru v rozsahu asi 150 slov do talianskeho jazyka
 • z prekladu talianskeho textu odborného charakteru v rozsahu asi 150 slov do slovenského jazyka

Ústna časť skúšky sa skladá:

 • z teórie a dejín prekladu
 • z reálií vo vzťahu k vývinu talianskeho jazyka a jeho súčasným podobám v rozličných komunitách
 • z ústneho voľného prekladu všeobecného textu v rozsahu asi 100 slov z talianskeho jazyka do slovenského jazyka, spojeného s praktickou aplikáciou poznatkov z teórie prekladu.

Ústna časť skúšky trvá maximálne 30 minút. Na prípravu ústnej skúšky je možné použiť slovníky talianskeho a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky.

Sylaby k ústnej časti:

 1. Preklad textu: definícia, typológia a odlišnosti v jej rámci.
 2. Základné odlišnosti gramatickej povahy taliančiny a slovenčiny.
 3. Taliansky člen určitý, neurčitý, delivý: funkcia, použitie, slovenské ekvivalenty
 4. Nezhodné slovnodruhové kategórie v preklade z taliančiny do slovenčiny a naopak (pasívum, gerundium, adjektíva, zámená,..).
 5. Základné rozdiely v poňatí slovesného vidu (funkcia slovesných predpôn a prípon, taliasnke ekvivalenty slovenskej dokonavosti a nedokonavosti).
 6. Konjuktívy v hlavnej a vedľajšej vete a slovenské ekvivalenty
 7. Talianske vyjadrenie minulosti a predminulosti a slovenské ekvivalenty.
 8. Stupňovanie - rozdiely a podobnosť, ekvivalenty slovenského fiktívneho komparatívu v taliančine, supňe superlatívu absolútneho v taliančine a slovenské ekvivalenty.
 9. Explicitná a implicitná podoba súvetia - odlišnosti medzi oboma jazykmi; možnosti prechodu z jednej podoby do druhej pri preklade
 10. Slohové roviny jazyka - aktuálne rozdiely medzi taliančinou a slovenčinou, možnosti riešenia pri preklade.
 11. Adekvátnosť prekladu - prekladateľské techniky.
 12. Čistota a výstižnosť prekladu, slovné výplne a štylistické kĺby.
 13. Odlišná mimojazyková skutočnosť a odlišné jazykové vyjadrenie rovnakej skutočnosti.
 14. Talianska časová súslednosť a nepriama reč - odlišnosti v oboch jazykoch a adekvátny preklad


Ku každej otázke patrí krátky text alebo viacero úryvkov, na ktorých má kandidát demonštrovať praktické riešenie daného problému.

Jazykové reálie:

 1. Vznik spisovnej taliančiny. historické pramene, vplyvy 14.storočia
 2. Jazyková situácia na území dnešného Talianska v 14. a 15. storočí
 3. Vplyv španielčiny na vývoj talianskeho jazyka a historická situácia
 4. Jazyková a historická situácia na území dnešného Talianska v 18. a 19. storočí (habsburská a napoleonská okupácia)
 5. II. polovica 19. storočia – zjednotenie Talianska
 6. Vplyv masovokomunikačných prostriedkov na ujednotenie talianskeho jazyka v 20. storočí
 7. Súčasne platný jazykový zákon o taliančine
 8. Aktuálne postavenie spisovnej taliančiny a dialektov
 9. Postavenie talianskeho jazyka a kultúry v súčasnom svete (potreba znalosti talianskeho jazyka pre odborníkov rôznych oblastí)

Odporúčaná literatúra k písomnej časti:

Aspoň jeden výkladový slovník talianskeho jazyka, napr.:

 • Lo Zingarelli 1996, Zanichelli editore, Bologna
 • Dizionario Garzanti della lingua italiana, Aldo Garzanti editore, 1965

Aspoň jeden dvojjazyčný slovník, kvalitnejšie a rozsahom vačšie sú česko-talianske a taliansko-české slovníky:

 • Finder Dizionario ceco - italiano ceco, Fin Publishing Olomouc 2001
 • Finder Dizionario ceco - ceco italiano, Fin Publishing Olomouc 2003

Normatívna literatúra:

 • Sinonimi e contrari, Zanichelli editore, Bologna 1995
 • Il nuovo manuale di stile...di Roberto Lesina, Zanichelli, Bologna
 • Grammatica italiana, Tartaglione Roberto, Alma Edizioni, Firenze 2003
 • Pravidlá slovenského pravopisu, Veda 1991, Bratislava
 • Slovník cudzích slov, SNP 1990, Bratislava
 • Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava 1995

 

Teória prekladu

Zoznam literatúry:

1. Sabolová-Princic, Dagmar (ed): Chiméra prekladania. Antológia slovenského myslenia o preklade. Bratislava: Veda, 1999.

2.Vajdová Libuša (ed.): Myslenie o preklade. Bratislava: Kalligram, 2007.

3. Sabolová-Princic, Dagmar: Talianski klasici v slovenských prekladoch. Bratislava: Veda 2004.

5. Hečko, Blahoslav: Dobrodružstvo prekladu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1991

6. Vilikovský, Ján: Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984

7. Popovič, Anton: Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.

8. Popovič, Anton: Originál/preklad. Bratislava: Tatran, 1983.

9. Umberto Eco: Dire quasi la stessa cosa. esperienze di traduzione, Miláno: RCS Libri, 2003.