Špeciálnou štátnou jazykovou skúškou na prekladateľský odbor sa overuje schopnosť kandidáta prekladať náročnejšie všeobecné texty rozličných funkčných štýlov z nemeckého jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka. Na špeciálnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť iba kandidáti, ktorí absolvovali všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka.Nevyhnutnou podmienkou na zloženie špeciálnej štátnej jazykovej skúšky sú talentové predpoklady, dokonalá znalosť slovenského jazyka a schopnosť tvárne narábať s lexikálnymi a štylistickými jazykovými prostriedkami.


Špeciálna štátna jazyková skúška na prekladateľský odbor pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidáta, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemožno pripustiť na ústnu skúšku.
Písomná časť pozostáva:
 •  z prekladu náročnejšieho súvislého nemeckého textu beletristického charakteru v rozsahu minimálne 300 slov do slovenského jazyka
 •  z prekladu náročného slovenského textu všeobecného charakteru v rozsahu minimálne 300 slov do nemeckého jazyka
 •  z prekladu nemeckého textu odborného charakteru v rozsahu asi 150 slov do slovenského jazyka


Na vypracovanie písomnej časti skúšky môže uchádzač použiť slovníky nemeckého a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky.


Ústna časť pozostáva:
 • z teórie a dejín prekladu
 • z reálií vo vzťahu k vývinu nemeckého jazyka a jeho súčasným podobám v rozličných komunitách
 • z ústneho voľného prekladu všeobecného textu v rozsahu minimálne 40 slov z nemeckého jazyka do slovenského jazyka spojeného s praktickou aplikáciou poznatkov z teórie prekladu.


Ústna časť skúšky trvá maximálne 30 minút. Na prípravu ústnej skúšky je možné použiť slovníky nemeckého a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky.


Okruh tém, ktoré sú predmetom ústnej skúšky:


1. Teória a dejiny prekladu
 • Všeobecné poznatky o preklade
 • Vernosť, voľnosť, adekvátnosť v preklade
 • Ekvivalencia prekladu a posun v preklade
 • Význam a znalosť reálií v prekladateľskej práci, preložiteľnosť a nepreložiteľnosť
 • Preklad umeleckej literatúry
 • Preklad vedeckej a odbornej literatúry
 • Znalosť slangových, argotových a dialektových rovín originálu a ich primerané uplatnenie v preklade
 • Preklad idiomatických zvratov a prísloví, naturalizácia a exotizácia v preklade
 • Vývin prekladateľských koncepcií v európskej kultúre
 • Preklad a teória prekladu na Slovensku
2. Jazykové reálie
 • Nemčina – jazyk indoeurópsky
 • Germánske kmene a jednotlivé germánske reči
 • Stará horná nemčina 6.-11.st.
 • Stredná horná nemčina 11.-14.st.
 • Raná nová horná nemčina 14.-17.st.
 • Vznik a vývin nemčiny ako národnej reči- Martin Luther
 • Nová horná nemčina 17.st.- súčasnosť   
 • Vývin jazyka v dvoch nemeckých štátoch
 • Hovorová reč a nárečia
 • Tendencie vo vývine súčasného nemeckého jazyka
3. Voľný preklad s aplikáciou teoretických poznatkov
 • Participiálne konštrukcie v literárnom a odbornom štýle a ich preklad
 • Gerundívum
 • Infinitívne väzby ako konkurenčné formy vedľajších viet
 • Preklad názvov kníh, nadpisov článkov, štúdií, umeleckých diel a pod.
 • Prekladanie reklamného textu
 • Vetný dôraz a slovosled vety
 • Preklad určitého a neurčitého člena
 • Trpný rod a konkurenčné formy trpného rodu a ich preklad
 • Konjunktív a kondicionál a ich preklad
 • Vyjadrovanie modálnosti, preklad objektívnej a subjektívnej modálnosti


Študijná literatúra:
 •     J. Levý: Umění překladu /podľa 1.vydania vyšlo r.1998/
 •     A. Popovič: Teória umeleckého prekladu, Tatran, Bratislava 1975
 •     A. Popovič: Preklad a výraz, Vyd. SAV, Bratislava 1968
 •     A. Popovič: Originál a preklad, Interpretačná terminológia, Tatran, Bratislava l983
 •     J. Vilikovský: Preklad ako tvorba, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1984
 •     B. Hochel: Preklad ako komunikácia, Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1990
 •     D. Slobodník: Teória a prax básnického prekladu, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
 •     J. Ferenčík: Kontexty prekladu v slovenčine, Slovenský spisovateľ, Bratislava1982
 •     B. Hečko: Dobrodružstvo prekladu, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1991
 •     Preklad odborného textu /ed.A.Popovič/, SPN, Bratislava 1977
 •     Preklad spoločensko-vedných textov /ed.A.Popovič/, Slovenský literárny fond, Bratislava 1978
 •     J. Mistrík: Štylistika slovenského jazyka, SPN, Bratislava 1977
 •     J. Mistrík: Kapitoly zo štylistiky, Vyd. Obzor, Bratislava 1977
 •     J. Mistrík: Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine, Vyd. SAV, Bratislava 1985
 •     J. Mistrík: Moderná slovenčina, SPN, Bratislava 1984
 •     J. Mlacek: Slovenská frazeológia, SPN, Bratislava 1984
 •     J. Oravec, E. Bajzíková: Súčasný slovenský spisovný jazyk - Syntax, SPN, Bratislava 1986
 •     F. Kočiš: Zložené súvetie, Vyd. SAV, Bratislava 1973
 •     U. Kautz: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München Iudicium 2002
 •     M. Snell-Hornby: Handbuch Translation, Stauffenberg Verlag Tübingen 1998
Odporúčaná slovníková literatúra a jazykové príručky:
 •     G.Wahrig: Deutsches Wörterbuch
 •     DUDEN Deutsches Universalwörterbuch
 •     Langenscheidts Großwörterbuch-Deutsch als Fremdsprache
 •     M. Juríková, A. Krenčeyová, A. Kupkovič, D. Lišková, S. Múčková, E. Ondrčková, A. Pálová: Slovensko-nemecký slovník, SPN, Bratislava 1997
 •     M. Čierna, E. Géze, M. Juríková, E. Menke: Nemecko-slovenský slovník, SPN, Bratislava 1991
 •     Helbig – Buscha: Deutsche Grammatik
 •     Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA, vyd. SAV, Bratislava 2003
 •     Synonymický slovník slovenčiny, VEDA, vyd. SAV, Bratislava 2000
 •     Pravidlá slovenského pravopisu, VEDA, vyd. SAV, Bratislava 2000
 •     J. Mistrík, O. Škvareninová, K. Hegerová: Praktická príručka slovenčiny, SPN, Bratislava 1997
 •     E. Pauliny: Krátka gramatika slovenská, Národné literárne centrum, Bratislava 1997
 •     E. Marko: Príručná gramatika nemčiny, SPN, Bratislava 2006
 •     M. Čierna, M. Juríková, E. Ondrčková: Slovensko-nemecký frazeologický slovník, SPN, Bratislava 1995
 •     E. Ondrčková, D. Hannig: Nemecko-slovenský slovník frazeologizmov, SPN, Bratislava 1988
 •     Dreyer – Schmitt: Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch 1996
 •     Helbig – Buscha: Übunggrammatik Deutsch, Langenscheidt Verlag Enzyklopädie 1997
 •     D. Dusilová, M. Ebel, R. Goedert, V. Kolocová, L. Vachalovská: Nová cvičebnice německé gramatiky, Polyglot
 •     M. Keprtová: Německo-český tematický slovník pro konverzaci, tlumočení a překlad, Nakladatelství Olomouc 1996