Špeciálnou štátnou jazykovou skúškou z prekladateľského odboru sa overuje schopnosť kandidáta prekladať náročnejšie texty v tom - ktorom funkčnom štýle z francúzštiny do slovenčiny a zo slovenčiny do francúzštiny. Na tento stupeň štátnej jazykovej skúšky sa môže prihlásiť len kandidát, ktorý úspešne absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka na štátnej jazykovej škole, na filozofickej alebo pedagogickej fakulte.

Dôležitým predpokladom zloženia špeciálnej štátnej jazykovej skúšky z prekladateľstva je výborná znalosť slovenského jazyka v gramatickej a štylistickej oblasti a bohatá slovná zásoba kandidáta. Nevyhnutné je schopnosť tvorivo narábať s lexikálnymi a štylistickými prostriedkami oboch jazykov, čiže isté talentové danosti kandidáta.

Špeciálna štátna jazyková skúška z prekladateľstva sa skladá z dvoch častí - písomnej a ústnej. Ústnu časť skladá kandidát až po úspešnom absolvovaní písomnej časti.

Písomná časť skúšky sa skladá:

 • z prekladu náročnejšieho súvislého francúzskeho textu beletristického charakteru v rozsahu asi 300 slov do slovenského jazyka
 • z prekladu náročného slovenského textu všeobecného charakteru v rozsahu asi 150 slov do francúzskeho jazyka
 • z prekladu francúzskeho textu odborného charakteru v rozsahu asi 150 slov do slovenského jazyka

Ústna časť skúšky sa skladá:

 • z teórie a dejín prekladu
 • z reálií vo vzťahu k vývinu francúzskeho jazyka a jeho súčasným podobám v rozličných komunitách
 • z ústneho voľného prekladu všeobecného textu v rozsahu asi 100 slov z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka, spojeného s praktickou aplikáciou poznatkov z teórie prekladu.


Ústna časť skúšky trvá maximálne 30 minút. Na prípravu ústnej skúšky je možné použiť slovníky francúzskeho a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky.

Jazyková škola v Bratislave, Palisády 38 pripravuje kandidátov na špeciálnu jazykovú skúšku z prekladateľstva vo francúzskom jazyku v ročnom prípravnom kurze. Tento kurz je zároveň prístupný aj záujemcom o nácvik prekladateľských techník a o problematiku prekladu i keď neabsolvovali žiadnu z uvedených štátnych skúšok. Títo záujemcovia sa nemôžu prihlásiť na špeciálnu štátnu skúšku, ale môžu navštevovať prípravný kurz na túto skúšku ak úspešne absolvujú písomný vstupný test na úrovni prípravného ročníka na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Na vstupný test sa záujemca prihlasuje písomne, v termíne do 30. augusta.

Sylaby k ústnej časti:

 1. Francúzsky člen: určitý, neurčitý, delivý; funkcia, použitie, slovenské ekvivalenty.
 2. Preklad textu: definícia, typológia a odlišnosti v jej rámci.
 3. Základné odlišnosti gramatickej povahy francúzštiny a slovenčiny.
 4. Nezhodné slovnodruhové kategórie v preklade z francúzštiny do slovenčiny a naopak.
 5. Základné rozdiely v poňatí slovesného rodu v oboch jazykoch - funkcia slovesných predpôn a prípon.
 6. Slovesný vid - francúzske ekvivalenty slovenskej dokonavosti a nedokonavosti.
 7. Francúzske vyjadrenie minulosti a predminulosti a slovenské ekvivalenty.
 8. Rozdiely a podobnosť vo vyjadrení privlastňovania vo francúzštine a slovenčine.
 9. Súvetie - druhy, rozdiely v oboch jazykoch; možnosti krátenia pri preklade.
 10. Slohové roviny jazyka - aktuálne rozdiely medzi francúzštinou a slovenčinou, možnosti riešenia pri preklade.
 11. Adekvátnosť prekladu - prekladateľské techniky.
 12. Čistota a výstižnosť prekladu, slovné výplne a štylistické kĺby.
 13. Odlišná mimojazyková skutočnosť a odlišné jazykové vyjadrenie rovnakej skutočnosti.


Ku každej otázke patrí krátky text alebo viacero úryvkov, na ktorých má kandidát demonštrovať praktické riešenie daného problému.

Jazykové reálie:

 1. Prehistória francúzštiny v kontexte dobovej histórie:1. – 4. storočie
 2. Národnostná a jazyková situácia na území dnešného Francúzska: 5.- 8. storočie
 3. Historická a jazyková mapa Starého Francúzska s ohľadom na vývoj francúzskeho a provensálskeho jazyka: 9.- 13. storočie
 4. Doznievajúvi stredovek a renesancia vo Francúzsku a ich vplyv na vývoj jazyka: 14.-16. storočie
 5. Vznik klasickej francúzštiny v storočí francúzskej klasiky
 6. Obohacovanie a vývoj francúzštiny v kontexte osvietenstva a romantizmu
 7. 20.-21. storočie: regionálne jazyky a jazykový zákon vo Francúzsku
 8. Postavenie francúzskeho jazyka vo svete a frankofónia.

Odporúčaná literatúra k písomnej časti:

 • Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, 1995, Paris.
 • Dauzat - Albert: Dictionnaire Etymologique, 1985, Paris.
 • Slovensko-francúzsky slovník, SPN 1992, Bratislava.
 • Francúzsko-slovenský slovník, SPN 1993, Bratislava.
 • Francúzsko-slovenský frazeologický slovník, SPN 1990, Bratislava.
 • Grammaire du francais contemporain, Ducháček, SPN 1976, Bratislava.
 • Pravidlá slovenského pravopisu, Veda 1991, Bratislava.
 • Slovník cudzích slov, SPN 1990, Bratislava.
 • Puliny - Štolc - Ružička: Slovenská gramatika, SPN 1968, Bratislava.
 • Krátky slovník slovenského jazyka, Veda 1997, Bratislava.
 • Synonymický slovník slovenčiny, Veda 1995, Bratislava.
 • Vigner, G.: Facons de parler, Hachette 1981, Paris.

Študijná literatúra:

 • Popovič, A.: Teória umeleckého prekladu, Tatran, Bratislava 1975
 • Popovič, A.: Preklad a výraz, Vydavateľ stvo SAV, Bratislava 1968
 • Levý, J.: Umění překladu, Československý spisovatel, Praha 1963
 • Popovič, A.: Originál – preklad, Interpretačná terminológia, Tatran, Bratislava 1983
 • Hochel, B.: Preklad ako komunikácia, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
 • Slobodník, D.: Teória a prax básnického prekladu, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
 • Vilikovský, J.: Preklad ako tvorba, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1984
 • Hečko, B.: Dobrodružstvo prekladu, Slovenský spisovateľ 1991
 • Preklad odborného textu, SPN, Bratislava 1977
 • Ferenčík, J.: Kontexty prekladu v slovenčine, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1982
 • Mistrík, J.: štylistika slovenského jazyka, Bratislava 1977
 • Moderná slovenčina, SPN, Bratislava 1984
 • Mistrík, J.: Moderná slovenčina, SPN, Bratislava 1983 (Fonetika, morfológia, lexikológia, syntax, štylistika)
 • Oravec, Bajzíková, Furdík: Súčasný slovenský spisovný jazyk, Morfológia, SPN, Bratislava 1984