Špeciálnou jazykovou skúškou na tlmočnícky odbor sa overuje schopnosť kandidáta tlmočiť náročnejšie i mierne špecializované texty z anglického jazyka do slovenského a zo slovenského do anglického, najprv konzekutívne a potom simultánne. Na špeciálnu jazykovú skúšku v tlmočníckom odbore sa môžu prihlásiť iba kandidáti, ktorí absolvovali všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na štátnej jazykovej škole, na filozofickej alebo pedagogickej fakulte. Nevyhnutnou podmienkou na zloženie tejto špeciálnej štátnej jazykovej skúšky sú talentové predpoklady, veľmi dobrá znalosť anglického jazyka ako aj kultúrnosť vyjadrovania sa v jazyku slovenskom, výborná pamäť a schopnosť rýchlo a pohotovo reagovať. Špeciálna štátna jazyková skúška z tlmočníckeho odboru pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidáta, ktorý pri písomnej skúške nevyhovel, nemožno pripustiť k ústnej.

Písomná časť pozostáva:

 • z náčuvu anglického textu v celkovom rozsahu asi 2x4 minúty a z napísania jeho stručného obsahu v slovenskom jazyku
 • napísať v cudzom jazyku v rozsahu 2 strán záznamu vypočutého textu v slovenskom jazyku v rozsahu 2x4 minúty


Na vypracovanie písomnej časti skúšky môže uchádzač používať slovníky anglického a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky. Písomná časť trvá 3 hodiny.

Ústna časť skúšky pozostáva:

 • z konzekutívneho tlmočenia textu z anglického jazyka do slovenského a zo slovenského do anglického jazyka v rozsahu 2x4 minúty
 • zo simultánneho tlmočenia textov z preberaných tematík z jazyka slovenského do anglického a z jazyka anglického do slovenského 2x4 minúty
 • z otázok teórie z princípov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Ústna časť skúšky trvá maximálne 20 minút

Jazykové reálie:

Tlmočnícky kurz predpokladá u poslucháčov znalosť reálií Veľkej Británie a USA, nakoľko tieto by mali poznať z všeobecnej štátnej jazykovej skúšky. K reáliám týchto zemí pridávame v tlmočníckom kurze aj potrebu poznania reálií celej anglofónnej oblasti – Írska, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Južnej Afriky a čiastočne aj bývalých kolónií, najmä Indie (angličtina prevzala množstvo slov z indických jazykov, ktoré sa bežne používajú). K znalosti reálií treba pridať aj znalosť rozdielností medzi jednotlivými druhmi angličtiny, najmä vo výslovnosti, ktorá môže predstavovať závažnú bariéru aj v slovnom fonde - najmä Južná Afrika a Austrália, kde názvy zvierat a niektorých prírodných javov sú prevzaté z jazyka domorodcov. U záujemcov o špeciálnu štátnu jazykovú skúšku z odboru tlmočníctva, nakoľko väčšina z nich má ukončené stredoškolské vzdelanie, sa predpokladá znalosť slovenských reálií, dejín i jazykových zvláštností a postavenia slovenčiny v rodine indoeurópskych a skupine slovanských jazykov.

Otázky:

 1. Ekologická tematika
  Medicínska tematika
  Ľudský a profesionálny profil tlmočníka
 2. Dejepisná tematika
  Finančnícka tematika
  Charakteristika konzekutívneho tlmočenia
 3. Sprievodcovský text
  Politologický text
  Systém skratiek, poznámok a pamäťových cvičení pri konzekutívnom tlmočení
 4. Filozofický text
  Obchodná tematika
  Jazyk a kultúra pri konzekutívnom tlmočení
 5. Postavenie ženy
  Náboženská tematika
  Nutnosť poznania reálií pri konzekutívnom a simultánnom tlmočení
 6. Bioetika
  Školská tematika
  Charakteristika simultánneho tlmočenia
 7. Rasizmus
  Tematika ľudských práv
  Psychologické aspekty simultánneho tlmočenia
 8. Problém drog
  Umenovedná tematika
  Analýza postupnosti procesov a priorít pri simultánnom tlmočení
 9. Prisťahovalci v Európe
  Sociologická tematika
  Dejiny tlmočníctva
 10. Spoločnosť s rôznymi vierovyznaniami: úloha náboženstva
  Rovnoprávnosť mužov a žien
  Rozdiel medzi konzekutívnym a simultánnym tlmočením a prekladaním

Odporúčaná literatúra:

 • R.Jacobson: On Linguistic Aspects of Translation
 • O.Sofr: Speaker`s Output Rate in Simultaneous Interpretation (3rd Conference on Translating and Interpreting), School of Translating and Interpreting, Charles` University, Prague 1980.
 • Najznámejšie Shakespeareove hry, Carrolova Alica v krajine zázrakov a Za zrkadlom, Biblia, Starý a Nový zákon, Žalmy, kvôli citáciám, ktoré sú z týchto kníh bežné u anglický hovoriacich rečníkov.