Poplatok za štátne jazykové skúšky (ŠJS), platný od 01. 09. 2021:


 

interný poslucháč

externý poslucháč

žiak bilingválnej sekcie SŠ*

*pri počte 40 a viac účastníkov je 20%-tná zľava

základná ŠJS

90

100

50

odborná ŠJS

100

120

70

všeobecná ŠJS

100

120

80

špeciálna ŠJS

130

140

---

 

Číslo účtu:  IBAN (pre všetky jazyky): SK23 8180 0000 0070 0064 6225

Variabilný symbol: dole uvedené čísla, ktoré znamenajú jazyk a druh štátnej jazykovej skúšky


Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Francúzsky jazyk

Španielsky jazyk

0110 - základná

0210 - základná

0310 - základná

0410 - základná

0120 - všeobecná

0220 - všeobecná

0320 - všeobecná

0420 - všeobecná

0131 - odborná spol.

0231 - odborná spol.

0331 - odborná spol.

0431 - odborná spol.

0132 - odborná prír.

0232 - odborná prír.

0332 - odborná prír.

0432 - odborná prír.

0135 - odborná ekon.

0235 - odborná ekon.

0335 - odborná ekon.

0435 - odborná ekon.

0146 - špeciálna prekl.

0246 - špeciálna prekl.

0346 - špeciálna prekl.

0446 - špeciálna prekl.

0147 - špeciálna tlm.

0247 - špeciálna tlm.

0347 - špeciálna tlm.

0447 - špeciálna tlm.

 

Taliansky jazyk

Ruský jazyk

Slovenský jazyk

Maďarský jazyk

0510 - základná

0810 - základná

0910 - základná

1610 - základná  

0520 - všeobecná

0820 - všeobecná

0920 - všeobecná

1620 - všeobecná

0531 - odborná spol.

0831 - odborná spol.

0931 - odborná spol.

1631 - odborná spol.

0532 - odborná prír.

0832 - odborná prír.

0932 - odborná prír.

1632 - odborná prír.

0535 - odborná ekon.

0835 - odborná ekon.

0935 - odborná ekon.

1635 - odborná ekon.

0546 - špeciálna prekl.

0846 - špeciálna prekl.

0946 - špeciálna prekl.

1646 - špeciálna prekl.

0547 - špeciálna tlm.

0847 - špeciálna tlm.

0947 - špeciálna tlm.

1647 - špeciálna tlm.

 25. 08. 2021

 

Štátne jazykové skúšky 2021/2022 

Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou (ďalej ŠJS). Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

 V jesennom a jarnom termíne v školskom roku 2021/2022 organizujeme:

 • základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca, ďalej „SERR“) 
 • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) 
 • špeciálnu tlmočnícku a prekladateľskú skúšku (úroveň C2 SERR; podmienkou je úspešné absolvovanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky). Riaditeľ štátnej jazykovej školy v súlade s alebo § 7 ods. 7 vyhlášky č. 321/2008 povolí vykonanie skúšky účastníkovi, ktorý preukáže požadované jazykové vedomosti a zručnosti dokladom o získaní vysokoškolskej kvalifikácie v príslušnom filologickom študijnom odbore a môže povoliť výnimku uchádzačovi, ktorý sa preukáže iným dokladom na rovnakom stupni jazykovej úrovne.
 • odbornú štátnu jazykovú skúšku v jarnom termíne (predovšetkým pre žiakov bilingválnych stredných škôl alebo bilingválnych sekcií stredných škôl) 

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku je potrebné pripojiť k prihláške a všetko zaslať na adresu jazykovej školy tak, aby mohla byť zaevidovaná prihláška v jazykovej škole najneskôr do: 

 • 16. 09. 2021 pre jesenný termín,  
 • 31. 03. 2022 pre jarný termín.

 


Úplne vyplnená prihláška:

 • na základnú štátnu jazykovú skúšku (ZŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 3 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli (nie preklad),
 • na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (VŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 5 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli (nie preklad).

Prihláška je stránke https://1sjs.sk/organizacia-studia/statne-jazykove-skusky/ v PDF alebo vo WORD formáte.

Uchádzač o vykonanie ŠJS so zdravotným znevýhodnením vyžadujúci úpravu priebehu skúšky oznámi túto skutočnosť vopred a vyznačí ju v prihláške. K prihláške doloží odborný lekársky posudok, alebo odborný posudok centra špeciálnopedagogického poradenstva, prípadne centra pedagogicko-psychologického poradenstva, alebo odborníka na pervazívne poruchy vývinu, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky.

Ak uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky zruší prihlášku na skúšku pred dňom konania jej písomnej časti a po 31. marci, resp. po 16. septembri jazyková škola mu na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou uchádzača o  vykonanie skúšky.

Deň konania ŠJS oznámi riaditeľka jazykovej školy písomne  uchádzačovi o vykonanie skúšky:

 • najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky,
 • najmenej dva týždne pred konaním ústnej časti skúšky.

Ak uchádzač nepríde včas na skúšku a neospravedlní sa do troch dní od dátumu konania skúšky, jazyková škola mu úhradu za vykonanie štátnej jazykovej skúšky nevráti. Ak uchádzač z vážnych osobných dôvodov nepríde na skúšku a ospravedlní sa, riaditeľka jazykovej školy určí na vykonanie štátnej jazykovej skúšky jeden náhradný termín. Za štátnu jazykovú skúšku v náhradnom termíne účastník úhradu neplatí.

 

Možnosti využitia vysvedčení


Vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške

 • Jazyková úroveň podľa SERR B2.
 • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na ZŠ (1. a 2. stupeň), pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské pedagogické štúdium 2. stupňa.
 • Mnohé vysoké školy po predložení vysvedčenia prirátajú uchádzačovi body na prijímacom konaní ako jedno z kritérií prijatia študenta.

 Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške

 • Jazyková úroveň podľa SERR C1 – C2.
 • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na základných a stredných školách, pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské pedagogické štúdium 2. stupňa.
 • Na základe tohto vysvedčenia Vám môže byť vystavený živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti. Netýka sa však oprávnenia na prekladateľstvo a tlmočníctvo s úradnou pečiatkou – tzv. súdni prekladatelia.
 • Mnohé vysoké školy po predložení vysvedčenia uchádzačovi prirátajú body na prijímacom konaní ako jedno z kritérií prijatia študenta.