Poplatok za štátne jazykové skúšky (ŠJS) 

platný od 01. 09. 2023:

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, písmo, čísloAutomaticky generovaný popis

Obrázok, na ktorom je text, písmo, papier, čierno-bielaAutomaticky generovaný popis


Školský rok 2022/2023

poplatky%20sjs.png

 Číslo účtu:  IBAN (pre všetky jazyky): SK23 8180 0000 0070 0064 6225

Variabilný symbol: dole uvedené čísla, ktoré znamenajú jazyk a druh štátnej jazykovej skúšky

Štátne jazykové skúšky 2022/2023 

Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou (ďalej ŠJS). Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

 V jesennom a jarnom termíne v školskom roku 2022/2023 organizujeme:

 • základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca, ďalej „SERR“) 
 • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) 
 • špeciálnu tlmočnícku a prekladateľskú skúšku (úroveň C2 SERR; podmienkou je úspešné absolvovanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky). Riaditeľ štátnej jazykovej školy v súlade s alebo § 7 ods. 7 vyhlášky č. 321/2008 povolí vykonanie skúšky účastníkovi, ktorý preukáže požadované jazykové vedomosti a zručnosti dokladom o získaní vysokoškolskej kvalifikácie v príslušnom filologickom študijnom odbore a môže povoliť výnimku uchádzačovi, ktorý sa preukáže iným dokladom na rovnakom stupni jazykovej úrovne.
 • odbornú štátnu jazykovú skúšku v jarnom termíne (predovšetkým pre žiakov bilingválnych stredných škôl alebo bilingválnych sekcií stredných škôl) 

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku je potrebné pripojiť k prihláške a všetko zaslať na adresu jazykovej školy tak, aby mohla byť zaevidovaná prihláška v jazykovej škole najneskôr do: 

 • 16. 09. 2022 pre jesenný termín,  do 30. 09. 2022 za poplatok z omeškania 17,-€
 • 31. 03. 2023 pre jarný termín.

 Úplne vyplnená prihláška:

 • na základnú štátnu jazykovú skúšku (ZŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 3 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli (nie preklad),
 • na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (VŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 5 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli (nie preklad).

Prihláška je stránke https://1sjs.sk/organizacia-studia/statne-jazykove-skusky/ v PDF alebo vo WORD formáte.

Uchádzač o vykonanie ŠJS so zdravotným znevýhodnením vyžadujúci úpravu priebehu skúšky oznámi túto skutočnosť vopred a vyznačí ju v prihláške. K prihláške doloží odborný lekársky posudok, alebo odborný posudok centra špeciálnopedagogického poradenstva, prípadne centra pedagogicko-psychologického poradenstva, alebo odborníka na pervazívne poruchy vývinu, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky.

Ak uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky zruší prihlášku na skúšku pred dňom konania jej písomnej časti a po 31. marci, resp. po 16. septembri jazyková škola mu na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou uchádzača o  vykonanie skúšky.

Deň konania ŠJS oznámi riaditeľka jazykovej školy písomne  uchádzačovi o vykonanie skúšky:

 • najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky,
 • najmenej dva týždne pred konaním ústnej časti skúšky.

Ak uchádzač nepríde včas na skúšku a neospravedlní sa do troch dní od dátumu konania skúšky, jazyková škola mu úhradu za vykonanie štátnej jazykovej skúšky nevráti. Ak uchádzač z vážnych osobných dôvodov nepríde na skúšku a ospravedlní sa, riaditeľka jazykovej školy určí na vykonanie štátnej jazykovej skúšky jeden náhradný termín. Za štátnu jazykovú skúšku v náhradnom termíne účastník úhradu neplatí.

Možnosti využitia vysvedčení

Vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške

 • Jazyková úroveň podľa SERR B2.
 • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na ZŠ (1. a 2. stupeň), pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské pedagogické štúdium 2. stupňa.
 • Mnohé vysoké školy po predložení vysvedčenia prirátajú uchádzačovi body na prijímacom konaní ako jedno z kritérií prijatia študenta.

 Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške

 • Jazyková úroveň podľa SERR C1 – C2.
 • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na základných a stredných školách, pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské pedagogické štúdium 2. stupňa.
 • Na základe tohto vysvedčenia Vám môže byť vystavený živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti. Netýka sa však oprávnenia na prekladateľstvo a tlmočníctvo s úradnou pečiatkou – tzv. súdni prekladatelia.
 • Mnohé vysoké školy po predložení vysvedčenia uchádzačovi prirátajú body na prijímacom konaní ako jedno z kritérií prijatia študenta.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.