Odbornou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či kandidát vie primerane riešiť vybrané komunikačné situácie pracovného a spoločenského života, kde dosiahnutie cieľa podmieňuje znalosť odborného jazyka.

Na odbornú štátnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť kandidáti, ktorí absolvovali základnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka.

Odborná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva:

DIKTÁT - v rozsahu asi 100 slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú.

NÁČUV S POROZUMENÍM: Examinátor text dvakrát prehrá alebo prečíta. Potom kandidát ukáže porozumenie textu vypracovaním cvičení k tomuto textu a formou reprodukcie.

ČÍTANIE S POROZUMENÍM: Kandidát dostane k dispozícii odborné texty a preukáže porozumenie textu vypracovaním cvičení k tomuto textu, alebo formou reprodukcie, podľa konkrétnych pokynov.

PREKLAD DO NEMČINY v rozsahu asi 1OO slov. Kandidát má ukázať schopnosť prekladať odborný text v duchu jazyka na primeranej úrovni odborného aj všeobecného jazyka.

VOĽNÁ TÉMA, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol stránky kancelárskeho hárku (A4).
Pri preklade do angličtiny a pri voľnej téme môže kandidát používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Ústna časť skúšky pozostáva zo štyroch častí:

PRÁCA S TEXTOM: V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

KONVERZAČNÁ TÉMA: sylaby konverzačných tém sú uvedené nižšie.

OTÁZKA Z REÁLIÍ: Kandidát sa vyjadruje aktuálnym otázkam domáceho a zahraničného vývoja, medzinárodnej spolupráce, integračných procesov - v miere, do akej denne informuje tlač a médiá.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: Kandidát rieši konkrétny problém praxe, v ktorom dosiahnutie cieľa podmieňuje správne použitie odborného jazyka.

Okruh tém, ktoré sú predmetom odbornej šjs, nemecký jazyk

 1. MARKETING z.B. Marketingstrategie, Marketing - Mix, Aktivitäten auf dem Markt, Befriedigung der Kundenwünsche, Unternehmen, absatzpolitische Instrumente /Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik/ usw.
 2. WERBUNG z.B. Werbung - ein Baustein der Konsumgesellschaft /Pro und Kontra/, Grundsätze der Werbung, Werbemethoden und - arten /aufdringliche, belehrende, irreführende, lautere, unlautere/, Sprache der Werbung, Werbematerialien usw.
 3. TRANSPORT UND DISTRIBUTION z.B. Transportunternehmen, Transportmittel, Transportvertrag und -papiere /Bestellung und Lieferung der Ware/, Transportbedingungen, Distributionsmix, Kette der Distributoren usw.
 4. ORGANISATION EINES UNTERNEHMENS z.B. Gründung und Image einer Firma, moderne Unternehmen, Unternehmensziele, Strukturreform, strukturstarke und strukturschwache Regionen, Strukturzuschüsse /EU/ usw.
 5. PERSONALMANAGEMENT z.B. Personalpolitik, Personalplanung, Personalbeschaffung, Personalressourcen, Personalauswahl, Personal - Leasing, Rechtsschutz, Bewerbung, tabellarischer und beruflicher Lebenslauf, Vorstellungsgespräch, Referenzen usw.
 6. FINANZEN UND BUCHHALTUNG z.B. Finanzbilanz, Finanzbericht, Finanzergebnis, Finanzdecke, Finanzbeziehungen, Finanzbehörden, Insolvenz, Geldmittelbewegung, Geld- und Kreditpolitik, Kreditgewährung, Kreditabsicherung, Steuern, Steueramt, Steuergesetze, Steuerlast, Fakturierung usw.
 7. BÖRSE z.B. Börsenhandel, Börsenhändler, Aktien/arten/, Aktiengesellschaften /AG/, Aktieninhaber, Aktienkapital, Aktienrendite, Aktienstimmrecht, Aktienmarkt, Option, Optionsbörse, Optionshandel, andere Wertpapiere usw.
 8. GELD UND BANKWESEN z.B. Liquidität und Profit, Zahlungsbilanz, Zahlungsverkehr /Electronic Cash/, Banken, Banksystem, Bankdienstleistungen /Electronic Banking/, Bankanleihen, Kredite, Hypotheken, Zinsen, Wechsel, Geldanlagen, Bank/geld/automaten /EUROCARD, MasterCard/, Inflation /Ursachen, Folgen/, Deflation, "Euro"- Währung usw.
 9. VERSICHERUNGSWESEN z.B. Versicherungsgesellschaften /Allianz/, Versicherungsmarkt, Versicherungsvetreter, Versicherungsvertrag, Versicherungssparen, Versicherungsarten /Hausratversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Lebensversicherung, kombinierte Versicherung, gesetzliche Versicherung/, Versicherungsschutz usw.
 10. EXPORT z.B. Export/Import/quoten/, Transport der Waren, internationaler Markt, heimischer Markt, Zahlungen aus dem Ausland, Währungsschwankungen, Bankier und Exporteure, Zoll/Tarife/, Zollamt, Zollformalitäten, Dumping usw.
 11. REGIERUNG UND HANDEL z.B. Wirtschaftsaktivitäten /kontrollierte durch Staat/, regionale Wirtschaftspolitik, Regionalentwicklung, Regierungsausgaben, Haushalt/spolitik/, Steuern, Legislative usw.
 12. HANDEL UND UMWELT z.B. Umweltpolitik, Konsumgesellschaft - Aspekte und Folgen, Fragen an das neue Jahrtausend usw.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.