Odbornou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či kandidát vie primerane riešiť vybrané komunikačné situácie pracovného a spoločenského života, kde dosiahnutie cieľa podmieňuje znalosť odborného jazyka.

Na odbornú štátnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť kandidáti, ktorí absolvovali základnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka.

Odborná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva:

DIKTÁT - v rozsahu asi 100 slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú.

NÁČUV S POROZUMENÍM: Examinátor text dvakrát prehrá alebo prečíta. Potom kandidát ukáže porozumenie textu vypracovaním cvičení k tomuto textu a formou reprodukcie.

ČÍTANIE S POROZUMENÍM: Kandidát dostane k dispozícii odborné texty a preukáže porozumenie textu vypracovaním cvičení k tomuto textu, alebo formou reprodukcie, podľa konkrétnych pokynov.

PREKLAD DO NEMČINY v rozsahu asi 1OO slov. Kandidát má ukázať schopnosť prekladať odborný text v duchu jazyka na primeranej úrovni odborného aj všeobecného jazyka.

VOĽNÁ TÉMA, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol stránky kancelárskeho hárku (A4).
Pri preklade do angličtiny a pri voľnej téme môže kandidát používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Ústna časť skúšky pozostáva zo štyroch častí:

PRÁCA S TEXTOM: V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

KONVERZAČNÁ TÉMA: sylaby konverzačných tém sú uvedené nižšie.

OTÁZKA Z REÁLIÍ: Kandidát sa vyjadruje aktuálnym otázkam domáceho a zahraničného vývoja, medzinárodnej spolupráce, integračných procesov - v miere, do akej denne informuje tlač a médiá.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: Kandidát rieši konkrétny problém praxe, v ktorom dosiahnutie cieľa podmieňuje správne použitie odborného jazyka.

Okruh tém, ktoré sú predmetom odbornej šjs, nemecký jazyk

 1. MARKETING z.B. Marketingstrategie, Marketing - Mix, Aktivitäten auf dem Markt, Befriedigung der Kundenwünsche, Unternehmen, absatzpolitische Instrumente /Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik/ usw.
 2. WERBUNG z.B. Werbung - ein Baustein der Konsumgesellschaft /Pro und Kontra/, Grundsätze der Werbung, Werbemethoden und - arten /aufdringliche, belehrende, irreführende, lautere, unlautere/, Sprache der Werbung, Werbematerialien usw.
 3. TRANSPORT UND DISTRIBUTION z.B. Transportunternehmen, Transportmittel, Transportvertrag und -papiere /Bestellung und Lieferung der Ware/, Transportbedingungen, Distributionsmix, Kette der Distributoren usw.
 4. ORGANISATION EINES UNTERNEHMENS z.B. Gründung und Image einer Firma, moderne Unternehmen, Unternehmensziele, Strukturreform, strukturstarke und strukturschwache Regionen, Strukturzuschüsse /EU/ usw.
 5. PERSONALMANAGEMENT z.B. Personalpolitik, Personalplanung, Personalbeschaffung, Personalressourcen, Personalauswahl, Personal - Leasing, Rechtsschutz, Bewerbung, tabellarischer und beruflicher Lebenslauf, Vorstellungsgespräch, Referenzen usw.
 6. FINANZEN UND BUCHHALTUNG z.B. Finanzbilanz, Finanzbericht, Finanzergebnis, Finanzdecke, Finanzbeziehungen, Finanzbehörden, Insolvenz, Geldmittelbewegung, Geld- und Kreditpolitik, Kreditgewährung, Kreditabsicherung, Steuern, Steueramt, Steuergesetze, Steuerlast, Fakturierung usw.
 7. BÖRSE z.B. Börsenhandel, Börsenhändler, Aktien/arten/, Aktiengesellschaften /AG/, Aktieninhaber, Aktienkapital, Aktienrendite, Aktienstimmrecht, Aktienmarkt, Option, Optionsbörse, Optionshandel, andere Wertpapiere usw.
 8. GELD UND BANKWESEN z.B. Liquidität und Profit, Zahlungsbilanz, Zahlungsverkehr /Electronic Cash/, Banken, Banksystem, Bankdienstleistungen /Electronic Banking/, Bankanleihen, Kredite, Hypotheken, Zinsen, Wechsel, Geldanlagen, Bank/geld/automaten /EUROCARD, MasterCard/, Inflation /Ursachen, Folgen/, Deflation, "Euro"- Währung usw.
 9. VERSICHERUNGSWESEN z.B. Versicherungsgesellschaften /Allianz/, Versicherungsmarkt, Versicherungsvetreter, Versicherungsvertrag, Versicherungssparen, Versicherungsarten /Hausratversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Lebensversicherung, kombinierte Versicherung, gesetzliche Versicherung/, Versicherungsschutz usw.
 10. EXPORT z.B. Export/Import/quoten/, Transport der Waren, internationaler Markt, heimischer Markt, Zahlungen aus dem Ausland, Währungsschwankungen, Bankier und Exporteure, Zoll/Tarife/, Zollamt, Zollformalitäten, Dumping usw.
 11. REGIERUNG UND HANDEL z.B. Wirtschaftsaktivitäten /kontrollierte durch Staat/, regionale Wirtschaftspolitik, Regionalentwicklung, Regierungsausgaben, Haushalt/spolitik/, Steuern, Legislative usw.
 12. HANDEL UND UMWELT z.B. Umweltpolitik, Konsumgesellschaft - Aspekte und Folgen, Fragen an das neue Jahrtausend usw.