• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Švédsky jazyk

Popis a typy kurzov

Švédčina patrí medzi severogermánske jazyky. Hovorí ňou viac ako 9 miliónov ľudí. Týmto jazykom sa hovorí vo Švédsku a na Ålandoch, a je druhým úradným jazykom vo Fínsku. Okrem toho je švédčina jedným z úradných jazykov Európskej únie. Je vzájomne zrozumiteľná predovšetkým s nórčinou a tiež s dánčinou.

Švédčina má krátke a dlhé samohlásky a spoluhlásky, tzv. slabikovú rovnováhu, dynamický a melodický prízvuk. Skloňovanie je analytické, podstatné mená sú bez pádových koncoviek, výnimkou je genitív. Má 2 rody, neurčitý člen a určitý príponový člen. Sloveso má jednotnú slovesnú koncovku. Otázka sa tvorí zmenou slovosledu.

Slovná zásoba je ovplyvnená najmä nemčinou, angličtinou a v malej miere francúzštinou. Švédčina sa píše latinkou, pravopis je čiastočne historický.


Popis a typy kurzov

Rámcové osnovy kurzov

1.ročník základného kurzu švédskeho jazyka

Zvládnutie gramatických javov:

 • Slovosled – oznamovacia a opytovacia veta
 • Sloveso v prítomnom čase
 • Osobné zámená, opytovacie zámená
 • Podstatné meno v jednotnom čísle s neurčitým členom a určitým členom
 • Rozkazovací spôsob
 • Množné číslo podstatných mien s neurčitým členom a určitým členom
 • Ukazovacie zámeno v jednotnom čísle
 • Prídavné meno po neurčitom člene v jednotnom a množnom čísle
 • Časové údaje, príslovky času
 • Privlastňovacie zámená, vzťažné zámená
 • Jednoduchý minulý čas, zložený minulý čas
 • Stupňovanie prídavných mien
 • Príslovky miesta
 • Radové číslovky
 • Základné priraďovacie spojky

Zvládnutie lexiky:

 • Čítanie s porozumením v rozpätí prebranej slovnej zásoby. Rozvoj slovnej zásoby na tému osobné údaje, práca, štúdium, rodina a známi, záľuby, voľný čas, bežný deň, obchody a služby, stravovanie, počasie a ročné obdobia, cestovanie a dovolenka, dopravné prostriedky, moderná komunikácia. Osvojenie si slovných spojení v uvedených témach, ktoré majú inú štylistiku v slovenčine a švédčine

Zvládnutie jazyka:

 • Vedieť sa predstaviť a pozdraviť. Porozprávať o práci, štúdiu a voľnom čase.
 • Dohovoriť si stretnutie, určiť dátum a hodinu
 • Stručne popísať režim dňa
 • Vedieť si objednať a zaplatiť v reštaurácii, kaviarni, nakúpiť jedlo a oblečenie, objednať služby
 • Naplánovať a objednať dovolenku, vedieť si kúpiť cestovný lístok alebo letenku
 • Porozprávať o reáliách a tradíciách vo Švédsku

 

2.ročník základného kurzu švédskeho jazyka

Zvládnutie gramatických javov:

 • Zložený minulý čas – pravidlá používania
 • Ďalšie príslovky miesta, času a spôsobu
 • Zvratné zámená
 • Výrazy „också“ a „inte heller“
 • Stupňovanie nepravidelných prídavných mien
 • Ďalšie priraďovacie spojky
 • Vedľajšie vety a ich slovosled, podraďovacie spojky
 • Nepriama reč
 • Zámená „ingen“ a „inte någon“
 • Budúci čas – pravidlá používania
 • Skloňovanie prídavných mien

Zvládnutie lexiky:

 • Rozvoj a prehĺbenie slovnej zásoby na tému človek a príroda, ročné obdobia a počasie; cestovanie; človek a spoločnosť, formy a kultúra komunikácie (internet, mail, chat); stravovanie, stravovacie návyky a zariadenia; zamestnanie, pracovné pomery a kariéra; multikultúrna spoločnosť, sviatky, zvyky a tradície vo Švédsku, etiketa; ďalšie reálie o Švédsku; formy vzdelávania; bývanie a životné prostredie; veda a technika; životný štýl; masmédiá
 • Osvojenie si slovných spojení v uvedených témach, ktoré majú inú štylistiku v slovenčine a švédčine

Zvládnutie jazyka:

 • Vedieť si naplánovať cestu, vybrať a zariadiť dovolenku, získať informácie o krajinách a ľuďoch
 • Vedieť požiadať o radu
 • Používať základné termíny internetovej komunikácie a počítačových programov, slangové výrazy a skratky v mailoch a chatovaní
 • Prečítať a napísať jednoduché inzeráty
 • Pozvať a prijať pozvanie, komunikovať pri stole a v spoločnosti
 • Porozprávať o vzdelávaní a plánoch do budúcnosti
 • Práca s telefónom, novodobé prístroje na pracovisku
 • Rozumieť krátkym správam v novinách, televízii a rádiu

Rámcové osnovy kurzov

Používané učebnice

 1. ročník: Rivstart A1+A2
 2. ročník: Rivstart A1+A2
 3. ročník: Rivstart B1+B2

Používané učebnice

Kontakty, vyučujúci

PhDr. PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA, jan.markech@1sjs.sk


Kontakty, vyučujúci