• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Anglický jazyk

Popis kurzu

Kurzy anglického jazyka sú pre záujemcov na všetkých jazykových úrovniach, od začiatočníkov po pokročilých. V základnom kurze sú to spravidla 1. a 2. ročníky, v strednom kurze 3. a 4. ročníky a vo vyššom kurze 1. vyššie (5.) a 2. vyššie (6.) ročníky. Počet týždenných vyučovacích hodín je spravidla 3 až 4, vyučovanie je 1x alebo 2x do týždňa.

Popis kurzov

Kurzy všeobecnej angličtiny: podrobné informácie o bežných kurzoch nájdete v časti „Organizácia štúdia".

https://www.1sjs.sk/sk/Organizacia-studia.alej

Prípravné kurzy – v prípravných kurzoch pripravujeme poslucháčov na štátne jazykové skúšky (ŠJS).

V anglickom jazyku máme prípravné kurzy na:

  • základnú ŠJS – B2
  • všeobecnú ŠJS so 4 vyuč. hod./týž. a s 19 vyuč. hod./týž., čo je tzv. abiturientsky kurz (C1-C2)
  • odbornú ŠJS – pre odbor ekonomický  C1
  • špeciálnu ŠJS– pre odbor prekladateľský C2
  • špeciálnu ŠJS – pre odbor tlmočnícky C2

Externí záujemcovia o ŠJS robia skúšky vždy v termíne "jeseň", t. j. október – november –písomná časť, november – január – ústna časť. Prihlásiť sa treba vždy do 16. septembra. Podrobné informácie o ŠJS  pozri hlavičku „Štátne jazykové skúšky".

Príprava na maturitu B2 prebieha na Palisádach 38.

Kurzy firemnej angličtiny otvárame pre mierne až stredne pokročilých.

Udržiavacie kurzy:

  • pre poslucháčov na úrovni stredného a vyššieho kurzu, t.j. po ukončení  3. ,4. a 6. ročníka;
  • pre absolventov základnej a všeobecnej ŠJS.

Kurzy pre seniorov: 
V rámci vzdelávania tretieho veku sme pre záujemcov zriadili kurzy pre seniorov – začiatočníkov, mierne pokročilých a stredne pokročilých – s výučbou 2-3 vyuč. hod./týž. za znížený poplatok.

Konverzačné kurzy :

  • pre poslucháčov na úrovni stredného a vyššieho kurzu (po  3., 4. a 5. ročníku)

Popis kurzu

Používané učebnice

VŠEOBECNÝ KURZ

UČEBNICE POUŽÍVANÉ V RÁMCI ODBORU ANGLICKÉHO JAZYKA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

1. ročník (úroveň A1)

English File Beginners fourth edition

2. ročník (úroveň A2)

English File Elementary fourth edition

3. ročník (úroveň B1)

English File Pre-Intermediate fourth edition

English Unlimited Pre-Intermediate

4. ročník (úroveň B2)

English File Intermediate fourth edition

English Unlimited Intermediate

5. ročník (úroveň B2.2)

English File Upper Intermediate fourth edition

6. ročník (úroveň C1)

English File Advanced fourth edition

Prípravný kurz na

základnú   štátnicu

(úroveň B2)

L.G. Alexander: For and Against, J. O´Driscol: Britain for Learners of English, E. Morkesová: British and American History, British and American Life and Institutions, Veselý: The English-Speaking Countries, Ondryášová, Holá: English and American Literature

Prípravný kurz na

všeobecnú štátnicu

(úroveň C1)

L. G. Alexander: For and Against; P. Bromhead: Life in Modern Britain, Life in Modern America; E. Morkesová: British and American History, British and American Life and Institutions; Veselý: The English-Speaking Countries; Ruppeldtová: Facts on Britain; Ondryášová, Holá: English and American Literature

Prípravný kurz na špeciálnu štátnicu prekladateľskú
(úroveň C2)

Campbell, S.: Translation into the Second Language, London, Longman 1998,

Duff, A.: Translation, Oxford University Press 1994,

Hochel, B.:  Preklad ako komunikácia, Bratislava, Slovenský spisovateľ 1990,

Chamberlin, D. – White, G.: Advanced English for Translation, Cambridge University Press 1994,

Levý J.: Umění překladu,  Praha, Československý spisovatel 1963,

Macpherson: Základy anglické štylistiky, Praha, Academia 1997,

McCrum R., Cran W., MacNeil R.: The Story of English, London and Boston, Faber & Faber 1963,

Newmark, P.: A Textbook of Translation, Phoenix  ELT 1995,

Newmark, P.: Approaches to Translation, Phoenix ELT, 1995,

Popovič, A.: Teória umeleckého prekladu, Bratislava, Tatran 1975,

Vilikovský, J.: Preklad ako tvorba, Bratislava, Slovenský spisovateľ 1984

Prípravný kurz na špeciálnu štátnicu tlmočnícku
(úroveň C2)

Bázlik,M.; Votruba, M.: Porovnávacia gramatika anglického a slovenského jazyka,

Capel,A.; Sharp,V.: Cambridge English Objective Proficiency,                                                                     

Evans,V.; Dooley,J.: Upstream Proficiency C2,               Hadrabová, O.: Niekoľko slov o najstaršom povolaní a ako sa v ňom stať úspešným,

Keníž,A.: Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia,                    Makarová,V.: Tlmočenie - hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného, 

Muglová, D.: Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo prečo spadla Babylonská veža?   

Newbrook, J.; Wilson, J.: New Proficiency Gold                                                                                    

 

Učebnice v iných typoch kurzov:

Výber učebníc v udržiavacích a konverzačných kurzoch na rôznych úrovniach (B1 – C1)

závisí od jednotlivých vyučujúcich a charakteru kurzu.

 


Používané učebnice

Kontakty

Kontakt: PhDr. Eva Žitná, eva.zitna@1sjs.sk, pracovisko Palisády 38 a Vazovova 14


Kontakty

Prijímanie poslucháčov


Prijímanie poslucháčov