• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Otázky a odpovede

V akých priestoroch prebieha vyučovanie?

Jazyková škola sídli v dvoch budovách v centre mesta. Palisády 38 a Vazovova 14.

Aké jazyky ponúkate?

Ponuka jazykov sa v jednotlivých školských rokoch môže mierne odlišovať, nakoľko sa prispôsobuje konkrétnemu záujmu poslucháčov.

V školskom roku 2019/2020 sme otvorili celkovo 15 jazykov a síce: anglický, arabský, čínsky, francúzsky, hebrejský, holandský, japonský, kórejský, latinský, nemecký, ruský, slovenský (pre cudzincov), španielsky, švédsky a taliansky jazyk.

Z ktorých jazykov si môžem spraviť štátnicu?

Naša škola ponúka možnosť ukončiť štúdium štátnou jazykovou skúškou  – základnou, všeobecnou, odbornou a špeciálnou. Špeciálnu štátnu jazykovú skúšku je možné vykonať v odbore prekladateľskom alebo tlmočníckom.

Jazyky, z ktorých je možné vykonať štátne jazykové skúšky:

  • Základná štátna jazyková skúška – jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský, slovenský,
  • Všeobecná štátna jazyková skúška – jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský, slovenský, maďarský, bulharský,
  • Odborná štátna jazyková skúška – jazyky: anglický, nemecký,
  • Špeciálna štátna jazyková skúška,
  • prekladateľský odbor – jazyky: anglický, nemecký, taliansky, francúzsky,
  • tlmočnícky odbor – jazyky: anglický, nemecký.
Jazykovú školu som síce nenavštevoval, no chcel by som si spraviť štátnicu. Aký je postup?

Jazyková škola organizuje štátne jazykové skúšky v dvoch termínoch.

Jarný je určený pre interných poslucháčov a jesenný, ktorého uzávierka prihlášok sa uskutoční vždy k 16. septembru daného školského roka, je určený pre externých záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky.

Pokyny pre externistov, skúšobný poriadok, informácie a sylaby k jednotlivým druhom štátnych skúšok, ako aj poplatky a priebeh štátnych skúšok nájdete v menu našej internetovej stránky pod kolónkou „Organizácia štúdia“ > „Štátne jazykové skúšky“.

Aké je vekové obmedzenie na vykonanie štátnice?

Vyhláška č. 321/2008 definuje, že základnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení sedemnásteho roku veku; ostatné druhy skúšok po dovŕšení osemnásteho roku veku.

Riaditeľ jazykovej školy, ktorá má oprávnenie vykonávať štátnu jazykovú skúšku, môže výnimočne povoliť vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky aj mladšiemu účastníkovi, ak preukáže požadované jazykové zručnosti, kompetencie a vedomosti.

Ako to je s uznávaním štátnych jazykových skúšok?

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške vydané Jazykovou školou, Palisády 38 je akceptované na univerzitách tak v Slovenskej, ako aj v Českej republike.

Slúži ako doklad o znalosti cudzieho jazyka na proklamovanej úrovni Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky v štátnej a verejnej správe – ako aj v súkromnom sektore.

S prihliadnutím na druh štátnej jazykovej skúšky /základná, všeobecná, odborná, špeciálna/ a na platnú školskú legislatívu umožňuje vykonávať učiteľské povolanie vo vyučovaní daného cudzieho jazyka a je relevantným dokladom pri získavaní živnostenského oprávnenia na služby v oblasti cudzích jazykov.

Na aké obdobie sa platí školné?

V Jazykovej škole, Palisády 38, sa školné platí v polročnej periodicite.

Poplatok pozostáva zo školného a zápisného.

Platí sa na začiatku prvého a opäť na začiatku druhého polroka daného školského roka.

V akých časoch prebieha vyučovanie?

Naša škola ponúka časovú flexibilitu ranných, poludňajších, popoludňajších a večerných kurzov, vyučuje sa od 07:30 do 20:15.

V čom ste iní, ako ostatné jazykové školy?

Najvyšší stupeň garancie kvality a kontroly zo strany štátu je pri školách, ktoré sú zriadené samosprávami.

V danom kontexte ide najmä o jazykové školy zaradené do Siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR, niektoré s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky.

Jazyková škola, Palisády 38 je akreditovaná vykonávať všetky druhy štátnych jazykových skúšok.

Sme najstaršou a najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku s najväčšou ponukou cudzích jazykov.

Chcem začať študovať jazyk, no neviem, na akej úrovni som. Ako zistím, ktorý ročník si vybrať?

Ak nemá uchádzač o štúdium absolútne žiadne znalosti jazyka, je zaradený automaticky do prvého ročníka, kde sa ide od základov. V prípade, že poslucháč k nám príde už s istou úrovňou zvládnutia cudzieho jazyka, tzv. zaraďovacím testom zistíme, na akej komunikačnej úrovni s prihliadnutím na deskriptory úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (A1 – C2) sa nachádza a následne ho zaradíme do vhodného ročníka tak, aby bol zabezpečený čo najideálnejší progres.

V akých veľkých skupinách prebieha vyučovanie?

V danej otázke sa Jazyková škola riadi vyhláškou č. 321/2008, ktorá hovorí, že v kurze môže byť najmenej 12 a najviac 20 poslucháčov. Ak klesne počet poslucháčov v kurze pod 10, riaditeľ jazykovej školy môže na konci školského roka rozhodnúť o jeho zrušení. Na vyučovanie orientálnych jazykov a menej rozšírených jazykov možno zriadiť kurz, ak sa v prvom ročníku prihlási do kurzu šesť poslucháčov a v ďalších ročníkoch päť poslucháčov. Ak klesne počet poslucháčov v prvom ročníku pod piatich poslucháčov a v ďalších ročníkoch pod troch poslucháčov, riaditeľ jazykovej školy môže na konci školského roka rozhodnúť o jeho zrušení.

Aké sú podmienky postupu do ďalšieho ročníka?

Študijné výsledky hodnotí na konci každého polroku šk. roka učiteľ kurzu 4 stupňami: 1-výborný, 2-veľmi dobrý, 3-dobrý, 4-nevyhovel. Poslucháč, ktorý bol na konci šk. roku klasifikovaný 4. stupňom, alebo nebol klasifikovaný z dôvodu viac ako 30% absencie, nemôže byť zapísaný do vyššieho ročníka. Môže sa však opätovne prihlásiť do ročníka, v ktorom bol hodnotený stupňom “nevyhovel”, resp. nebol klasifikovaný, a v prípade voľných miest bude zaradený v tomto ročníku.

Aké špecifické jazykové kurzy ponúkate?

Naša Jazyková škola ponúka konverzačné jazykové kurzy, kurzy pre seniorov, prípravu na maturitnú skúšku, prípravné kurzy na medzinárodné certifikáty, prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, udržiavacie kurzy a kurzy tematicky orientované napr. na ekonomický a právny jazyk.

Čo robiť, ak z rôznych dôvodov nemôžem navštevovať kurz, resp. ak chcem prerušiť štúdium?

Návšteva Jazykovej školy je vecou záujmu v mimopracovnom čase. Zápisom do kurzu sa poslucháč zaväzuje na riadnu dochádzku. V prípade sporadickej alebo oneskorenej dochádzky hrozí, že poslucháč nezvládne predpísané učivo a stratí možnosť postúpiť do vyššieho ročníka. Navyše, podmienkou na postup do vyššieho ročníka nie je len zvládnutie postupovej skúšky, ale aj najmenej 70% dochádzka. V prípade neprítomnosti na vyučovaní je poslucháč povinný prebrať si sám zameškanú látku. Ak dlhšia odôvodnená neprítomnosť na vyučovaní znemožňuje poslucháčovi ukončiť ročník, resp. polrok, oznámi to vyučujúcemu alebo zástupcovi riaditeľa. Do triednej knihy sa poznačí prerušenie štúdia. Škola mu poskytne možnosť zápisu v nasledujúcom šk. roku. Poslucháč preukáže svoju príslušnosť k Jazykovej škole ústrižkom šeku za príslušný školský rok. Nástup po prerušení štúdia umožníme poslucháčom v priebehu dvoch rokov, a to buď v septembri alebo vo februári príslušného šk. roka.

V prípade, ak na kurz nebudem môcť nastúpiť, alebo sa ho v priebehu polroka nebudem môcť zúčastniť, je možné vrátiť poplatok za kurz?

Úhrada za kurz pozostáva zo školného a zápisného. Podľa zákona NR SR č. 245/2008, §53, ods. 8 je možné do 30. septembra daného školského roka vrátiť školné, ak poslucháč o vrátenie písomne požiada, zápisné sa nevracia.

Čo znamenajú kódy Vašich kurzov?

Podľa kódu kurzu a kódu času kurzu je možné určiť presný typ a vyučovací čas kurzu podľa nasledovných tabuliek.

Napr. kód kurzu 0202 0308, hrubo vyznačený v tabuľke, bude znamenať nasledovné:

02

02

03

08

JAZYK

ROČNÍK

POČET HOD./TÝŽDEŇ

PORADIE KURZU

01 = angličtina

01 = 1. ročník

03 = 3 hod./týždeň

1.

02 = nemčina

02 = 2. ročník atď.

04 = 4 hod./týždeň

2.

03 = francúzština

Až 07= v prípravke

 

3

04 = španielčina

   

4 – x.

05 = taliančina

08 – ekonomický

Pri 3. r. zákl. a vyššieho kurzu sa pred poradie vsunie číslo 3, napr. 0702 0331,1001 0331

06 = portugalčina

09 – konverzačný

07 = arabčina

10 – ET – firemné

 

08 = ruština

11 – prekl. prípravka

Pri repetitóriách/udržiavačkách a konverzačných kurz sa vsunie ročník, po ktorom
nasleduje kurz;
po ZK/ A2 0209 0321
po SK/ B2.1 0109 02410112 0241
po VK/ C1 0409 02610112 0261
po P/ C1-C20112 0271

09 = slovenčina pre cudzincov

12 – repetitórium

10 = japončina

13 – ZD

11 = hebrejčina

14 – Goethe Zertifikat B2

12 = čínština

15 – tlmoč. prípravka

13 = indonézština

16 – základ. prípravka

14 = bulharčina

17 – Goethe Zertifikat C1

15 = latinčina

18 – právnická Aj

   

16 = maďarčina

19 – seniori

   

17 = švédčina

20 – svet práce

   

18 = kórejčina

21 – príprava na maturitu

   

19 = dánčina

22 = diaľkové

   

20 = kombinácia jazykov

     

21 = holandčina

     

 

Vyučovanie ranných kurzoch sa začína v čase od 07:30 do 08:30. Netypické kurzy majú čas vyznačený v rozvrhu. Na Vazovovej je striedanie dní: pondelok-streda, utorok-štvrtok. Kód kurzu  = variabilný symbol na šeku alebo prevodnom príkaze. Napr. 0103 0401-11 je kurz anglického jazyka, tretí ročník so štyrmi vyučovacími hodinami v týždni v pondelok a štvrtok od 15:30 do 17:00 hod.

Kde nájdem Všeobecné obchodné podmienky?

Všeobecné obchodné podmienky Jazykovej školy, Palisády 38, nájdete v sekcii “Organizácia štúdia”,

ale aj TU.

Kde nájdem Vnútorný poriadok školy?

Vnútorný poriadok Jazykovej školy, Palisády 38, nájdete v sekcii “Organizácia štúdia”,

ale aj TU.

Ako si vyberiem a kúpim jazykový kurz na na ďalší školský rok?

Vážení poslucháči a záujemcovia o štúdium cudzích jazykov na Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava.

Jazykové kurzy na ďalší školský rok nájdete a zakúpite v novo vytvorenom eShope.

Postup ako vybrať kurz a zakúpiť nájdete tu – Ako si vybrať a kúpiť.

Je štúdium vekovo limitované?

Štúdium na Jazyková škole je prístupné každému, kto k 31. 12. príslušného školského roku dovŕši vek minimálne 15 rokov. Horná hranica veku nie je limitovaná.

Dodržuje škola bezpečnostné opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom?

Samozrejme! Naša škola striktne dodržiava všetky bezpečnostné opatrenia v snahe zamedziť šíreniu nového koronavírusu a v záujme ochrany zdravia jej poslucháčov a zamestnancov.

Prijala škola opatrenia na zamedzenie šírenia korona vírusu?

Áno, naša škola prijala všetky potrebné opatrenia. V učebniach sú zabezpečené potrebné rozostupy, v priestoroch školy sa nachádza dezinfekcia na ruky, učebne sú po každom kurze vetrané a dezinfikované.