• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Jazykové kurzy a štátne jazykové skúšky

Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

 

Jarný termín je určený pre interných a jesenný termín pre externých poslucháčov, resp. záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky.

 

Podrobné informácie o ŠJS sú vypracované osobitne a záujemcom ich vydá kancelária školy.

Formuláre prihlášok na štátnice vo formáte DOC na stiahnutie:

Formuláre prihlášok na štátnice vo formáte PDF na stiahnutie:

 

V jesennom a jarnom termíne 2020 organizujeme:

 • základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2 SERR)
 • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR)
 • špeciálnu tlmočnícku a prekladateľskú skúšku (úroveň C2 SERR; podmienkou je úspešné absolvovanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky). Riaditeľ štátnej jazykovej školy povolí vykonanie skúšky účastníkovi, ktorý preukáže požadované jazykové vedomosti a zručnosti dokladom o získaní vysokoškolskej kvalifikácie v príslušnom filologickom študijnom odbore a môže povoliť výnimku uchádzačovi, ktorý sa preukáže iným dokladom na rovnakom stupni jazykovej náročnosti.
 • odbornú štátnu jazykovú skúšku v jarnom termíne (predovšetkým pre žiakov bilingválnych sekcií stredných škôl)

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku je potrebné pripojiť k prihláške a všetko zaslať na adresu jazykovej školy tak, aby mohla byť zaevidovaná prihláška v jazykovej škole najneskôr do:

 • 16. 09. 2020 pre jesenný termín,
 • 31. 03. 2021 pre jarný termín.

Úplne vyplnená prihláška:

 • na základnú štátnu jazykovú skúšku (ZŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 3 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli,
 • na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (VŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 5 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli.

Prihlášku nájdete na stránke https://1sjs.sk/organizacia-studia/statne-jazykove-skusky/ v PDF, alebo vo WORD súbore. Uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky so zdravotným znevýhodnením vyžadujúci úpravu priebehu skúšky oznámi túto skutočnosť vopred a vyznačí ju v prihláške. K prihláške doloží odborný lekársky posudok, alebo odborný posudok centra špeciálnopedagogického poradenstva, prípadne centra pedagogicko-psychologického poradenstva, alebo odborníka na pervazívne poruchy vývinu, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky. Ak uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky zruší prihlášku na skúšku pred dňom konania jej písomnej časti a po 31. marci, resp. po 16. septembri jazyková škola mu na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou uchádzača o  vykonanie skúšky.

Deň konania štátnej jazykovej skúšky oznámi riaditeľka jazykovej školy písomne  uchádzačovi o vykonanie skúšky:

 • najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky,
 • najmenej dva týždne pred konaním ústnej časti skúšky.

Ak uchádzač nepríde včas na skúšku a neospravedlní sa do troch dní od dátumu konania skúšky, jazyková škola mu úhradu za vykonanie štátnej jazykovej skúšky nevráti. Ak uchádzač z vážnych osobných dôvodov nepríde na skúšku a ospravedlní sa, riaditeľka jazykovej školy určí na vykonanie štátnej jazykovej skúšky jeden náhradný termín. Za štátnu jazykovú skúšku v náhradnom termíne účastník úhradu neplatí.

 

Termín štátnych jazykových skúšok v školskom roku 2020/2021

 • pre externých záujemcov (nenavštevovali prípravný kurz v jazykovej škole)

OKTÓBER 2020

20. 10. 2020 (utorok)

Písomná časť základnej štátnej jazykovej skúšky (ďalej „ŠJS“) – anglický jazyk

21. 10. 2020 (streda)

Písomná časť základnej ŠJS – nemecký jazyk

NOVEMBER 2020

24. 11. 2020 (utorok)

Písomná časť všeobecnej, odbornej a špeciálnej ŠJS – anglický jazyk

25. 11. 2020 (streda)

Písomná časť všeobecnej, odbornej a špeciálnej ŠJS – nemecký jazyk

26. 11. 2020 (štvrtok)

Písomná časť všeobecnej a základnej ŠJS – románske a slovanské jazyky

DECEMBER 2020

01. 12. 2020 (utorok)

Ústna časť základnej ŠJS – anglický jazyk

02. 12. 2020 (streda)

Ústna časť základnej ŠJS – nemecký jazyk

JANUÁR 2021

26. 01. 2021 (utorok)

Ústna časť všeobecnej, odbornej a špeciálnej ŠJS – anglický jazyk

27. 01. 2021 (streda)

Ústna časť všeobecnej, odbornej a špeciálnej ŠJS – nemecký jazyk

28. 01. 2021 (štvrtok)

Ústna časť všeobecnej a základnej ŠJS – románske a slovanské jazyky

FEBRUÁR 2021

23. – 26. 02. 2021

Skúšky Goetheho inštitútu (NJ) pre externých poslucháčov

 

 • pre interných poslucháčov (navštevovali prípravné kurzy v jazykovej škole)

 

APRÍL 2021

27. 04. 2021 (utorok)

Písomná časť základnej, odbornej, špeciálnej prekladateľskej ŠJS – anglický jazyk

28. 04. 2021 (streda)

Písomná časť základnej, odbornej, špeciálnej prekladateľskej ŠJS – nemecký jazyk

28. 04. 2021 (streda)

Písomná časť základnej a všeobecnej ŠJS – románske a slovanské jazyky

29. 04. 2021 (štvrtok)

Písomná časť všeobecnej,  špeciálnej tlmočníckej ŠJS – anglický, nemecký jazyk

MÁJ 2021

26. – 27. 05. 2021

Skúšky Goetheho inštitútu (NJ) pre interných poslucháčov

JÚN 2021

AKTUALIZOVANÉ K 14. 04. 2021 a k 21. 05. 2021

03. 06. 2021, štvrtok

Ústna časť základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky, TJ, 11:00

07. 06. 2021, pondelok

Ústna časť základnej a špeciálnej štátnej jazykovej skúšky tlmočníckej a prekladateľskej – AJ, 08:00

08. 06. 2021, utorok

Ústna časť všeobecnej štátnej jazykovej skúšky – AJ, 08:00

Ústna časť základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky, štátnej jazykovej skúšky, ŠJ, 09:00

09. 06. 2021, streda

Ústna časť všeobecnej štátnej jazykovej skúšky, AJ, 08:00

09. 06. 2021, streda

Ústna časť všeobecnej, základnej, odbornej a špeciálnej štátnej jazykovej skúšky, NJ, 09:00

10. 06. 2021, štvrtok

Ústna časť všeobecnej a základnej štátnej jazykovej skúšky, RO (interní), 09:00

Ústna časť všeobecnej štátnej jazykovej skúšky, SJ, 13:00

11. 06 . 2021, piatok

Ústna časť všeobecnej štátnej jazykovej skúšky, RJ, 09:00

 

Poplatok za štátne jazykové skúšky, platný od 01. 09. 2020:

 

interní poslucháči

externí poslucháči

žiaci bilingválnej sekcie SŠ*

*pri počte 40 a viac účastníkov je 20%-tná zľava

základná ŠJS

80

95

45

odborná ŠJS

95

110

60

všeobecná ŠJS

95

110

70

špeciálna ŠJS

125

140

 

Číslo účtu:  IBAN (pre všetky jazyky):          SK23 8180 0000 0070 0064 6225

Variabilný symbol: dole uvedené čísla, ktoré znamenajú jazyk a druh štátnej jazykovej skúšky

 

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Francúzsky jazyk

Španielsky jazyk

0110 – základná

0210 – základná

0310 – základná

0410 – základná

0120 – všeobecná

0220 – všeobecná

0320 – všeobecná

0420 – všeobecná

0131 – odborná spol.

0231 – odborná spol.

0331 – odborná spol.

0431 – odborná spol.

0132 – odborná prír.

0232 – odborná prír.

0332 – odborná prír.

0432 – odborná prír.

0135 – odborná ekon.

0235 – odborná ekon.

0335 – odborná ekon.

0435 – odborná ekon.

0146 – špeciálna prekl.

0246 – špeciálna prekl.

0346 – špeciálna prekl.

0446 – špeciálna prekl.

0147 – špeciálna tlm.

0247 – špeciálna tlm.

0347 – špeciálna tlm.

0447 – špeciálna tlm.

 

Taliansky jazyk

Ruský jazyk

Maďarský jazyk

 

0510 – základná

0810 – základná

1610 – základná 

 

0520 – všeobecná

0820 – všeobecná

1620 – všeobecná

 

0531 – odborná spol.

0831 – odborná spol.

1631 – odborná spol.

 

0532 – odborná prír.

0832 – odborná prír.

1632 – odborná prír.

 

0535 – odborná ekon.

0835 – odborná ekon.

1635 – odborná ekon.

 

0546 – špeciálna prekl.

0846 – špeciálna prekl.

1646 – špeciálna prekl.

 

0547 – špeciálna tlm.

0847 – špeciálna tlm.

1647 – špeciálna tlm.

 

26. 08. 2020

 

Ďalšie informácie:

 

Informácie a sylaby o základnej štátnej jazykovej skuške:

 

Informácie a sylaby o všeobecnej štátnej jazykovej skuške:

 

Informácie odbornej štátnej jazykovej skuške:

 

Informácie špeciálnej štátnej jazykovej skuške: