• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

CENY KURZOV na 2. polrok 2020/2021

Počet hodín

Poslucháči

dospelí

Seniori v seniorskom kurze*

Žiaci ZŠ a SŠ

VŠ, MD, RD,  ID**

2 hodiny týždenne

80 €

77 €

77 €

77 €

3 hodiny týždenne

110 €

100 €

100 €

102 €

4 hodiny týždenne

135 €

115 €

118 €

125 €

5 hodín týždenne

150 €

/

140 €

145 €

6 hodín týždenne

185 €

/

171 €

176 €

8 hodín týždenne

215 €

/

202 €

207 €

12 hodín týždenne

305 €

/

295 €

300 €

Abiturienti

390 €

/

380 €

385 €

Intenzívny 25 hod. kurz/týždeň

583 €

/

583 €

583 €

Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry.

Súčasťou ceny je zápisné 20 €, ktoré sa pri žiadosti o vrátenie školného (do 28. 02.) nevracia.

* školné pre seniorov:

 • Uvedené sumy sú pre poslucháčov nad 55 rokov (k 01. 09. 2020) v seniorských kurzoch mimo hlavný vyučovací čas, t. j. od 7:30 do 15:30, v riadnom vyučovacom čase platí plná
 • Poslucháči do 55 rokov v seniorských kurzoch platia sumu ako „Poslucháči – dospelí“.
 • Seniori v hlavnom vyučovacom čase (od 15:30) platia sumu ako „Poslucháči – dospelí“.

** VŠ – študent VŠ-denného štúdia

     MD, RD – materská a rodičovská dovolenka

     ID – invalidný dôchodca             

Výšku úhrady upravuje § 53 zákona č. 245/2008 v platnom znení a ročné školné a zápisné VZN BSK (Príloha č. 5 k VZN č. 7/2019).

Zápis je ukončený, ak poslucháč resp. jeho zákonný zástupca uhradí poplatok najneskôr do nástupu na vyučovanie – v 2. polroku sa začína vyučovanie 1. februára. Bez úhrady nie je možné kurz navštevovať.

 

 

Iné poplatky – školský rok 2020/2021:

Na základe písomnej žiadosti (poslať elektronicky na info@1sjs.sk) vykonávame tieto úkony:

Osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka pre osoby, ktoré v JŠ neštudujú:

40 €

Potvrdenie v cudzom jazyku:

20 €/ str.

Odpis vysvedčenia:

10 €

Posúdenie zahraničného jazykového certifikátu: 

25 €

Individuálne konzultácie k štátnym jazykovým skúškam: 

25 € / 60 minút

Konzultácie k jednotlivým jazykom:

20 € / 45 minút

Testy pre externých záujemcov na určenie jazykovej úrovne:

10 €

Diagnostický test pred štátnou jazykovou skúškou: 

10 €

 

Postupové / Vstupné testy:

5 €

 

Kurzy cudzieho jazyka so zahraničným lektorom:

5 € / polrok

 

Ročníky rozšírené o prípravu na skúšky Goethe-Zertifikat B1/B2/C1.

Zvýšenie na polrok o:

GI B1

5,00 €

GI B2

6,00 €

GI C1

7,00 €

Konzultácie sa môžu uskutočniť až po zaplatení a dohode s vyučujúcim.

Údaje pre platbu bankou:

 • číslo účtu v tvare IBAN: SK23 8180 0000 0070 0064 6225,
 • variabilný symbol:  111,
 • konštantný symbol: 308,
 • v správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko (povinný údaj k identifikácii platby).

Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné uviesť ako platcu meno a priezvisko a variabilný symbol.

ÚHRADY ZA MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY budú zverejnené na webovom sídle školy www.1sjs.sk

Dar do občianskeho združenia školy Brána jazykov na 1. polrok 10 €.

Údaje pre platbu bankou:

 • číslo účtu v tvare IBAN: SK69 7500 0000 004007900579,
 • variabilný symbol:  číslo kurzu,
 • konštantný symbol: 308,
 • v správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko (povinný údaj k identifikácii platby).

Poplatky platné od  01. 09. 2020.

 

Poplatok za štátne jazykové skúšky, platný od 01. 09. 2020:

 

interní poslucháči

externí poslucháči

žiaci bilingválnej sekcie SŠ*

*pri počte 40 a viac účastníkov je 20%-tná zľava z nasledovných cien:

základná ŠJS

80

95

45

odborná ŠJS

95

110

60

všeobecná ŠJS

95

110

70

špeciálna ŠJS

125

140

 

 

Číslo účtu:  IBAN (pre všetky jazyky): SK23 8180 0000 0070 0064 6225

Variabilný symbol: dole uvedené čísla, ktoré znamenajú jazyk a druh štátnej jazykovej skúšky

 

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Francúzsky jazyk

Španielsky jazyk

0110 – základná

0210 – základná

0310 – základná

0410 – základná

0120 – všeobecná

0220 – všeobecná

0320 – všeobecná

0420 – všeobecná

0131 – odborná spol.

0231 – odborná spol.

0331 – odborná spol.

0431 – odborná spol.

0132 – odborná prír.

0232 – odborná prír.

0332 – odborná prír.

0432 – odborná prír.

0135 – odborná ekon.

0235 – odborná ekon.

0335 – odborná ekon.

0435 – odborná ekon.

0146 – špeciálna prekl.

0246 – špeciálna prekl.

0346 – špeciálna prekl.

0446 – špeciálna prekl.

0147 – špeciálna tlm.

0247 – špeciálna tlm.

0347 – špeciálna tlm.

0447 – špeciálna tlm.

 

Taliansky jazyk

Ruský jazyk

Maďarský jazyk

 

0510 – základná

0810 – základná

1610 – základná 

 

0520 – všeobecná

0820 – všeobecná

1620 – všeobecná

 

0531 – odborná spol.

0831 – odborná spol.

1631 – odborná spol.

 

0532 – odborná prír.

0832 – odborná prír.

1632 – odborná prír.

 

0535 – odborná ekon.

0835 – odborná ekon.

1635 – odborná ekon.

 

0546 – špeciálna prekl.

0846 – špeciálna prekl.

1646 – špeciálna prekl.

 

0547 – špeciálna tlm.

0847 – špeciálna tlm.

1647 – špeciálna tlm.

 

 

Ceny kurzov na 2. polrok školského roka 2020/2021 vo formáte PDF nájdete tu.

Ceny za iné poplatky na školský rok 2020/2021 vo formáte PDF nájdete tu.

Ceny za štátne jazykové skúšky na školský rok 2020/2021 vo formáte PDF nájdete tu.