• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

CENY KURZOV na 1. polrok 2021/2022

 

Ceny kurzov platia do 31. augusta 2021, do účinnosti nového cenníka schváleného zriaďovateľom.

 

Počet hodín

Poslucháči

dospelí

Seniori v seniorskom kurze*

Žiaci ZŠ a SŠ

VŠ, MD, RD,  ID**

2 hodiny týždenne

80 €

77 €

77 €

77 €

3 hodiny týždenne

110 €

100 €

100 €

102 €

4 hodiny týždenne

135 €

115 €

118 €

125 €

5 hodín týždenne

150 €

/

140 €

145 €

6 hodín týždenne

185 €

/

171 €

176 €

8 hodín týždenne

215 €

/

202 €

207 €

12 hodín týždenne

305 €

/

295 €

300 €

Abiturienti

390 €

/

380 €

385 €

Intenzívny 25 hod. kurz/týždeň

583 €

/

583 €

583 €

 

Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry.

Súčasťou ceny je zápisné 20 €, ktoré sa pri žiadosti o vrátenie školného (do 30. 09.) nevracia.

* školné pre seniorov:

  • Uvedené sumy sú pre poslucháčov nad 55 rokov (k 01. 09. 2021) v seniorských kurzoch mimo hlavný vyučovací čas, t. j. od 7:30 do 15:30, v riadnom vyučovacom čase platí plná
  • Poslucháči do 55 rokov v seniorských kurzoch platia sumu ako „Poslucháči – dospelí“.
  • Seniori v hlavnom vyučovacom čase (od 15:30) platia sumu ako „Poslucháči – dospelí“.

** VŠ – študent VŠ-denného štúdia

     MD, RD – materská a rodičovská dovolenka

     ID – invalidný dôchodca              

 

Výšku úhrady upravuje § 53 zákona č. 245/2008 v platnom znení a ročné školné a zápisné VZN BSK (Príloha č. 5 k VZN č. 1/2020). Po prijatí nového VZN môže byť cena vyššia.

 

Zápis je ukončený, ak poslucháč resp. jeho zákonný zástupca uhradí poplatok najneskôr do nástupu na vyučovanie – v 1. polroku sa začína vyučovanie 6. septembra. Bez úhrady nie je možné kurz navštevovať.