• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Priebeh vyučovania

Začiatok vyučovania: Vyučovanie v jednotlivých kurzoch sa začína v termínoch, ktoré riaditeľstvo školy oznámi poslucháčom na webovej stránke školy a prostredníctvom oznamovacích tabúľ v budove školy.

Nevyučuje sa (pozri Informácie poslucháčom – voľné dni a skúšobné obdobia):

  • počas riadnych školských prázdnin,
  • počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja,
  • v dňoch vstupných testov do vyššieho a prípravného ročníka,
  • počas riaditeľského voľna. Riaditeľské voľno sa počas pandemickej situácie ruší!

Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil predpísané poplatky a odovzdal vyplnenú zápisnú kartičku. Osobné údaje na karte sme oprávnení zhromažďovať na základe § 11 ods. 7 a 8 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z  v platnom znení. Zamestnanci školy majú povinnosť mlčanlivosti a to aj po ukončení pracovného vzťahu. Ak poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu hneď od začiatku vyučovania, škola mu rezervuje miesto do 20. septembra. Ak do tohto termínu nenastúpi a písomne sa neospravedlní, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi.

Návšteva jazykovej školy je vecou záujmu v mimopracovnom čase. Zápisom do kurzu sa však poslucháč zaväzuje na riadnu dochádzku. V prípade sporadickej alebo oneskorenej dochádzky je nebezpečenstvo, že poslucháč nezvládne predpísané učivo a stratí možnosť postúpiť do vyššieho ročníka. Podmienkou na postup do vyššieho ročníka je zvládnutie postupovej skúšky a najmenej 70% dochádzka. V prípade neprítomnosti na vyučovaní je poslucháč povinný prebrať sám zameškanú látku.

Prerušenie štúdia je potrebné oznámiť vyučujúcemu. V triednej knihe sa pri poslucháčovi uvedie v poznámke „prerušenie štúdia“. Škola mu poskytne možnosť zápisu v nasledujúcom šk. roku bez absolvovania vstupného testu. Poslucháč preukáže svoju príslušnosť k jazykovej škole Rozhodnutím o prijatí za príslušný školský rok. Nástup po prerušení štúdia umožníme poslucháčom v priebehu dvoch rokov, a to buď v septembri alebo vo februári príslušného školského roku.

Požiadavky poslucháčov na vyučujúceho alebo riaditeľstvo školy tlmočí dôverník kurzu, ktorého si zvolia poslucháči. Jeho meno je uvedené v triednej knihe.

Potvrdenie o návšteve vydáva vyučujúci. Potvrdenie za uplynulé roky (najviac so spätnou platnosťou 5 rokov) vydáva riaditeľstvo školy, a to iba v prípade, ak poslucháč urobil postupové testy a jeho dochádzka bola najmenej 70-percentná. Dokladom je triedna kniha.

Postup do vyššieho ročníka (do 2., 3. 4. a 6. ročníka) je na základe dobrých študijných výsledkov, po úspešnom absolvovaní koncoročnej písomnej postupovej práce a mal najmenej 70% dochádzku. Z rozvrhových dôvodov sa však niektoré kurzy rušia a poslucháči v nasledujúcom šk. roku prechádzajú do iných kurzov. Všetkých postupujúcich poslucháčov zo zrušených kurzov vždy zaradíme. Ak máme dostatok paralelných kurzov, sú zaradení na zmenu, do ktorej chodili. Ak to nie je možné, dostanú na výber z viacerých časových možností. Poslucháči si však nemôžu nárokovať ten istý vyučovací čas a toho istého vyučujúceho na celé obdobie ich štúdia v škole.

Suplovanie alebo spájanie kurzov nastáva z dôvodu neprítomnosti vyučujúceho. Neprítomnosť vyučujúceho je zverejnená na dverách triedy.

 

Voľné dni a skúškové obdobia v školskom roku 2020/2021

 

Voľné dni a skúškové obdobia v školskom roku 2020/2021 vo formáte PDF nájdete tu.

 

V školskom roku 2020/2021 sa nevyučuje v nasledovných dňoch:

01. 09. 2020 (utorok)

Štátny sviatok, Deň Ústavy Slovenskej republiky

14. 09. 2020 (pondelok)

Riaditeľské voľno

15. 09. 2020 (utorok)

Deň pracovného pokoja – Sedembolestná Panna Mária

29. – 30. 10. 2020

Jesenné prázdniny, začiatok vyučovania: 02. 11. 2020 (pondelok)

16. 11. 2020 (pondelok)

Riaditeľské voľno

17. 11. 2020 (utorok)

Štátny sviatok, Deň boja za slobodu a demokraciu

21. 12. 2020 (pondelok)

Cvičná evakuácia školy

22. 12. 2020 (utorok)

Riaditeľské voľno

23. 12. 2020 – 07. 01. 2021

Vianočné prázdniny, začiatok vyučovania: 11. 01. 2021 (pondelok)

08. 01. 2021 (piatok)

Riaditeľské voľno

01. 02. 2021 (pondelok)

Polročné prázdniny, začiatok vyučovania: 02. 02. 2021 (utorok)

01. – 05. 03. 2021

Jarné prázdniny, začiatok vyučovania: 08. 03. 2021 (pondelok)

31. 03. 2021 (streda)

Riaditeľské voľno

01. – 06. 04. 2021

Veľkonočné prázdniny, začiatok vyučovania: 07. 04. 2021 (streda)

01. 07. – 31. 08. 2021

Letné prázdniny, začiatok vyučovania: 06. 09. 2021 (pondelok)

Riaditeľské voľno sa počas pandemickej situácie ruší!

 

Školský rok sa začína 01. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 02. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 02. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Posledný deň riadneho vyučovania podľa rozvrhu je 25. 06. 2021 (piatok)

Letné prázdniny: 01. júl až 31. august 2021. Vyučovanie sa začne 2. septembra 2021 (štvrtok).

 

Vydané: 26. 08. 2020

 

Skúšobné obdobia v školskom roku 2020/2021

OKTÓBER 2020

20. 10. 2020 (utorok)

Písomná časť základnej štátnej jazykovej skúšky (ďalej „ŠJS“) – anglický jazyk (externí záujemcovia)

21. 10. 2020 (streda)

Písomná časť základnej ŠJS – nemecký jazyk (externí záujemcovia)

NOVEMBER 2020

24. 11. 2020 (utorok)

Písomná časť všeobecnej, odbornej a špeciálnej ŠJS – anglický jazyk (externí záujemcovia)

25. 11. 2020 (streda)

Písomná časť všeobecnej, odbornej a špeciálnej ŠJS – nemecký jazyk (externí záujemcovia)

26. 11. 2020 (štvrtok)

Písomná časť všeobecnej a základnej ŠJS – románske a slovanské jazyky (externí záujemcovia)

DECEMBER 2020

01. 12. 2020 (utorok)

Ústna časť základnej ŠJS – anglický jazyk (externí záujemcovia)

02. 12. 2020 (streda)

Ústna časť základnej ŠJS – nemecký jazyk (externí záujemcovia)

JANUÁR 2021

20. – 29. 01. 2021

Skúšobný týždeň pre interných poslucháčov

Doplňovacie testy pre externých záujemcov

26. 01. 2021 (utorok)

Ústna časť všeobecnej, odbornej a špeciálnej ŠJS – anglický jazyk (externí záujemcovia)

27. 01. 2021 (streda)

Ústna časť všeobecnej, odbornej a špeciálnej ŠJS – nemecký jazyk (externí záujemcovia)

28. 01. 2021 (štvrtok)

Ústna časť všeobecnej a základnej ŠJS – románske a slovanské jazyky (externí záujemcovia)

FEBRUÁR 2021

23. – 26. 02. 2021

Skúšky Goetheho inštitútu (NJ) pre externých poslucháčov

APRÍL 2021

27. 04. 2021 (utorok)

Písomná časť základnej, odbornej, špeciálnej prekladateľskej ŠJS – anglický jazyk (interní poslucháči)

28. 04. 2021 (streda)

Písomná časť základnej, odbornej, špeciálnej prekladateľskej ŠJS – nemecký jazyk (interní poslucháči)

 

Písomná časť základnej a všeobecnej ŠJS – románske a slovanské jazyky (interní poslucháči)

29. 04. 2021 (štvrtok)

Písomná časť všeobecnej,  špeciálnej tlmočníckej ŠJS – anglický, nemecký jazyk (interní poslucháči)

MÁJ 2021

26. – 27. 05. 2021

Skúšky Goetheho inštitútu (NJ) pre interných poslucháčov

JÚN 2021

08. 06. 2021 (utorok)

Ústna časť všeobecnej, základnej, odbornej a špeciálnej ŠJS – anglický jazyk (interní poslucháči)

09. 06. 2021 (streda)

Ústna časť všeobecnej, základnej, odbornej a špeciálnej ŠJS – nemecký jazyk (interní poslucháči)

10. 06. 2021 (štvrtok)

Ústna časť všeobecnej a základnej ŠJS – románske a slovanské jazyky (interní poslucháči)

14. – 25. 06. 2021

Skúšobný týždeň pre interných poslucháčov; Doplňovacie testy pre nových záujemcov

 Vydané: 26. 08. 2020