Priebeh vyučovania

Začiatok vyučovania: Vyučovanie v jednotlivých kurzoch sa začína v termínoch, ktoré riaditeľstvo školy oznámi poslucháčom na webovej stránke školy a prostredníctvom oznamovacích tabúľ v budove školy.

Nevyučuje sa (pozri Informácie poslucháčom – voľné dni a skúšobné obdobia):

  • počas riadnych školských prázdnin,
  • počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja,
  • v dňoch vstupných testov do vyššieho a prípravného ročníka,
  • počas riaditeľského voľna. Riaditeľské voľno sa počas pandemickej situácie ruší!

Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil predpísané poplatky a odovzdal vyplnenú zápisnú kartičku. Osobné údaje na karte sme oprávnení zhromažďovať na základe § 11 ods. 7 a 8 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z v platnom znení. Zamestnanci školy majú povinnosť mlčanlivosti a to aj po ukončení pracovného vzťahu. Ak poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu hneď od začiatku vyučovania, škola mu rezervuje miesto do 20. septembra. Ak do tohto termínu nenastúpi a písomne sa neospravedlní, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi.

Návšteva jazykovej školy je vecou záujmu v mimopracovnom čase. Zápisom do kurzu sa však poslucháč zaväzuje na riadnu dochádzku. V prípade sporadickej alebo oneskorenej dochádzky je nebezpečenstvo, že poslucháč nezvládne predpísané učivo a stratí možnosť postúpiť do vyššieho ročníka. Podmienkou na postup do vyššieho ročníka je zvládnutie postupovej skúšky a najmenej 70% dochádzka. V prípade neprítomnosti na vyučovaní je poslucháč povinný prebrať sám zameškanú látku.

Prerušenie štúdia je potrebné oznámiť vyučujúcemu. V triednej knihe sa pri poslucháčovi uvedie v poznámke „prerušenie štúdia“. Škola mu poskytne možnosť zápisu v nasledujúcom šk. roku bez absolvovania vstupného testu. Poslucháč preukáže svoju príslušnosť k jazykovej škole Rozhodnutím o prijatí za príslušný školský rok. Nástup po prerušení štúdia umožníme poslucháčom v priebehu dvoch rokov, a to buď v septembri alebo vo februári príslušného školského roku.

Požiadavky poslucháčov na vyučujúceho alebo riaditeľstvo školy tlmočí dôverník kurzu, ktorého si zvolia poslucháči. Jeho meno je uvedené v triednej knihe.

Potvrdenie o návšteve vydáva vyučujúci. Potvrdenie za uplynulé roky (najviac so spätnou platnosťou 5 rokov) vydáva riaditeľstvo školy, a to iba v prípade, ak poslucháč urobil postupové testy a jeho dochádzka bola najmenej 70-percentná. Dokladom je triedna kniha.

Postup do vyššieho ročníka (do 2., 3. 4. a 6. ročníka) je na základe dobrých študijných výsledkov, po úspešnom absolvovaní koncoročnej písomnej postupovej práce a mal najmenej 70% dochádzku. Z rozvrhových dôvodov sa však niektoré kurzy rušia a poslucháči v nasledujúcom šk. roku prechádzajú do iných kurzov. Všetkých postupujúcich poslucháčov zo zrušených kurzov vždy zaradíme. Ak máme dostatok paralelných kurzov, sú zaradení na zmenu, do ktorej chodili. Ak to nie je možné, dostanú na výber z viacerých časových možností. Poslucháči si však nemôžu nárokovať ten istý vyučovací čas a toho istého vyučujúceho na celé obdobie ich štúdia v škole.

Suplovanie alebo spájanie kurzov nastáva z dôvodu neprítomnosti vyučujúceho. Neprítomnosť vyučujúceho je zverejnená na dverách triedy.

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.