Ostatné poplatky

Iné poplatky – školský rok 2021/2022 platné od 01. 09. 2021

Na základe písomnej žiadosti (poslať elektronicky na info@1sjs.sk)

vykonáva JŠ tieto úkony:

Osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka pre osoby, ktoré v JŠ neštudujú:

40 €

Potvrdenie v cudzom jazyku:

20 €/ str.

Odpis vysvedčenia:

10 €

Odpis osvedčenia:

5 €

Posúdenie zahraničného jazykového certifikátu: 

25 €

Individuálne konzultácie k štátnym jazykovým skúškam: 

25 € / 60 minút

Diagnostický test pred štátnou jazykovou skúškou: 

10 €

 

Postupové / Vstupné testy:

prezenčne 5 € (elektronicky zdarma)

 

Údaje pre platbu bankou:

číslo účtu v tvare IBAN: SK23 8180 0000 0070 0064 6225 

  • variabilný symbol:  111
  • konštantný symbol: 308
  • v správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko (povinný údaj k identifikácii platby).


Ročníky rozšírené o prípravu na skúšky

 nemeckého jazyka (Goethe-Zertifikate) a  španielskeho jazyka

Zvýšenie na polrok o:

B1 

10,00 €

B2 

13,00 €

C1 

15,00 €

Kurzy rozšírené o vyučovacie hodiny so zahraničným lektorom 

Zvýšenie na polrok o:

A2-B2.1 (2. – 4. ročník)

10,00 €

B2.2-C1 (5. – 7. ročník) 

15,00 €

 

Údaje pre platbu bankou:

číslo účtu v tvare IBAN: SK23 8180 0000 0070 0064 6225 

  • variabilný symbol:  číslo kurzu
  • konštantný symbol: 308
  • v správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko (povinný údaj k identifikácii platby).

 

Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné uviesť ako platcu meno a priezvisko a variabilný symbol.

ÚHRADY ZA MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY budú zverejnené na webovom sídle školy www.1sjs.sk

 Dar do občianskeho združenia školy na 1. polrok je 10 €. 

Údaje pre platbu bankou:

číslo účtu v tvare IBAN: SK69 7500 0000 004007900579,

  • variabilný symbol:  číslo kurzu,
  • konštantný symbol: 308,
  • v správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko (povinný údaj k identifikácii platby).


Ostaté poplatky