Naša škola má licenciu Goetheho Inštitútu v Mníchove na prípravu a vykonávanie medzinárodných skúšok Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1.  

Certifikáty GI môžu byť uznané na niektorých vysokých školách ako náhrada prijímacej skúšky z cudzieho jazyka. Minimálny vek na zloženie skúšky je 16 rokov. Skúšky sa na našej škole konajú dvakrát za rok, skladajú sa z písomnej a ústnej časti, podrobnosti sú uvedené nižšie. Príprava na Goethe-Zertifikat B1 prebieha u nás vo všetkých 4. ročníkoch, príprava na skúšku Goethe-Zertifikat B2 prebieha vo všetkých 1. ročníkoch vyššieho kurzu a príprava na skúšku Goethe-Zertifikat C1 vo všetkých 2. ročníkoch vyššieho kurzu. Prihlášky na skúšky vybavuje Mgr. Beatrix Barsiová (bars@1sjs.sk) Prihlásiť sa môžu aj externí záujemcovia. Termíny skúšok a podávania prihlášok sú uvedené nižšie.


Goethe-Zertifikat B1, modular

 • medzinárodne uznávaná skúška z nemeckého jazyka
 • zodpovedá stupňu B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (kandidát sa vie jednoducho a súvislo vyjadriť k témam všedného dňa, vie opísať skúsenosti a udalosti, zdôvodniť svoje plány a názory)
 • uznávajú ho zamestnávatelia vo verejnej i súkromnej sfére, vyžaduje sa od záujemcov o udelenie nemeckého štátneho občianstva
 • vek kandidáta – 16 rokov a viac, nemčina je pre neho cudzím jazykom
 • skúška sa robí po ukončení základného stupňa štúdia (približne 400-600 hodín), skladá sa z písomnej a ústnej časti

Priebeh skúšky:

Prezentácia skúšky

I. písomná časť: trvanie 165 min.,

 1. Lesen (čítanie s porozumením)
 2. Hören (počúvanie s porozumením)
 3. Schreiben (písomný prejav)

II. ústna časť : trvanie 15 min.. Vykonáva sa vo forme párovej skúšky.

 1. Gemeinsam etwas planen (Spoločne niečo plánovať)
 2. Ein Thema präsentieren (Prezentácia zadanej témy)
 3. Über ein Thema sprechen (Rozhovor na tému)

Odporučené učebnice:

 • Schritte international 1 – 6
 • akákoľvek iná učebnica, ktorá vedie k dosiahnutiu tejto úrovne.

Bližšie informácie, ukážky písomnej a ústnej časti nájdete na adrese www.goethe.de

Informácie: Mgr. B. Barsiová, beatrix.barsiova@1sjs.sk 


Goethe-Zertifikat B2, modular

 • certifikát B2 je nová skúška, ktorá bola celosvetovo zavedená v roku 2007
 • zodpovedá úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca s vysvedčením Goethe certifikátu B2 preukazujete dobré znalosti spisovného nemeckého jazyka. Tieto znalosti vám umožňujú správne sa vyjadriť /ústne i písomne/ k rôznym témam ako i porozumieť náročnejším textom.
 • rozsah asi 590-680 vyučovacích hodín

Priebeh skúšky:

I. písomná časť (trvanie celkom cca 180 minút):

 1. Leseverstehen (čítanie s porozumením) - Trvanie: 65 minút, 5 druhov úloh
 2. Schreiben (písomný prejav) - Trvanie: cca 75 minút, dve úlohy
 3. Hörverstehen (počúvanie s porozumením) - Trvanie: cca 40 minút, 4 druhy úloh
  1. Každodenné rozhovory – typ úloh správne/nesprávne + multiple choice (trivmožnosti)
  2. Informácie – typ úloh multiple choice (tri možnosti)
  3. Výpovede – priradenie výpovedí účastníkom diskusie
  4. Prednáška – multiple choice (tri možnosti)

 

II. ústna časť (trvanie cca 15 minút)

Ústna časť sa vykonáva vo forme párovej skúšky (interakcia dvoch osôb, dĺžka spolu 15 minút) alebo jednotlivo (dĺžka 10 minút). Ústna skúška pozostáva z dvoch úloh. Príprava: 15 minút (kandidát si môže robiť poznámky, používanie jazykových pomôcok nie je dovolené)

Úloha 1 (monológ): Pripravená prednáška na jednu z dvoch ponúknutých tém podľa troch zadaných bodov, zodpovedanie doplňujúcich otázok (jedna otázka od druhého kandidáta skúšky a jedna otázka od skúšajúceho. Čas: cca. 4 minúty/kandidát.

Úloha 2 (dialóg): Rozhovor o kontroverznej téme. Kandidát argumentačne obhajuje svoje stanovisko. Čas: cca. 5 minút.

Odporučené učebnice:

 • Sicher! B2.1, B2.2
 • akákoľvek iná učebnica, ktorá vedie k dosiahnutiu tejto úrovne.

Bližšie informácie, ukážky písomnej a ústnej časti nájdete na adrese www.goethe.de


Goethe-Zertifikat C1 

 • medzinárodne uznávaná skúška z nemeckého jazyka
 • zodpovedá stupňu C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (kandidát sa dokáže spontánne a plynulo vyjadriť k témam všedného dňa, vie opísať skúsenosti a udalosti, zdôvodniť svoje plány a názory)
 • stredné školy, odborné vysoké školy a niektoré nemecké univerzity akceptujú túto skúšku
 • vek kandidáta – 16 rokov a viac, nemčina je pre neho cudzím jazykom

Priebeh skúšky:

Prezentácia skúšky 

I. písomná časť (trvanie celkom cca. 190 minút): 

 1. Lesen (70 min.)
 2. Hören (circa 40 min.)
 3. Schreiben (80 min.)

II. ústna časť: 

 1. Über ein Thema sprechen/ Produktion – Monolog (cca 3-4 min./ pro Teilnehmer)
 2. Ein Problem diskutieren/ Interaktion – Dialog ( cca 7-8 min.)

Odporučené učebnice: 

 • Sicher! C1.1, C1.2
 • akákoľvek iná učebnica, ktorá vedie k dosiahnutiu tejto úrovne.

 Bližšie informácie, ukážky písomnej a ústnej časti nájdete na adrese www.goethe.de


Termíny B1, B2, C1 na  školský rok 2021/2022
Certifikát
Dátum skúšky a prihlášky
Úhrada
 Goethe-Zertifikat  B1 

15. - 16. 02. 2022, prihláška do 15. 01. 2022

14. - 15. 06. 2022, prihláška do 15. 05. 2022


140,- Eur/modul 50,- Eur
 Goethe-Zertifikat  B2

15. - 16. 02. 2022, prihláška do 15. 01. 2022

14. - 15. 06. 2022, prihláška do 15. 05. 2022


165,- Eur/modul 75,- Eur
Goethe-Zertifikat  C1

15. - 16. 02. 2022, prihláška do 15. 01. 2022

14. - 15. 06. 2022, prihláška do 15. 05. 2022


175,- Eur
 
Prvý deň termínu skúšky sa koná písomná časť skúšky, druhý deň termínu skúšky sa koná ústna časť skúšky.

Prihlásení záujemcovia sú pozvaní na konkrétny deň.

 Tlačivá


Prihláška na skúšku Goethe-Zertifikat B1 vo formáte PDF

Prihláška na skúšku Goethe-Zertifikat B2 vo formáte PDF

Prihláška na skúšku Goethe-Zertifikat C1 vo formáte PDF