• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Hodnotenie výsledkov

Klasifikácia: Študijné výsledky poslucháča hodnotí na konci každého polroku šk.roku učiteľ kurzu a hodnotenie zapíše do triednej knihy. Prospech poslucháča sa hodnotí 4 stupňami: 1-výborný, 2-veľmi dobrý, 3-dobrý, 4-nevyhovel.

Vyučujúci hodnotí poslucháča na základe jeho práce v celom danom období (jeden polrok) a na základe výsledku písomnej postupovej práce, ktorá sa píše vždy pred uzavretím polroku (v januári a júni), pričom berie do úvahy aj dochádzku, ktorá má byť najmenej 70%.
Poslucháč, ktorý bol na konci šk. roku klasifikovaný 4. stupňom, alebo nebol klasifikovaný, nemôže byť zapísaný do vyššieho ročníka. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka, v ktorom bol hodnotený stupňom “nevyhovel”, resp. nebol klasifikovaný, a zaradený bude v prípade voľných miest v tomto ročníku. Automatické opakovanie ročníka nie je z kapacitných dôvodov možné.

Osvedčenia: Štátna jazyková škola vydáva interným poslucháčom osvedčenia o úspešnom ukončení kurzu – základného, stredného a vyššieho – t.j. po 2., 4. a 6. ročníku.
Podmienkou pre vydanie osvedčenia je dokladovaný materiál v triednej knihe: absolvovanie polročných a koncoročných písomných postupových prác, celkové hodnotenie a najmenej 70% dochádzka. Osvedčenie vydáva učiteľ kurzu. Osvedčenia so spätnou platnosťou (maximálne 5 rokov dozadu) vydáva riaditeľstvo školy, pričom žiadateľ predkladá kolok.

Štátna jazyková škola na základe úspešne vykonanej skúšky za úhradu  vydáva osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu aj osobám, ktoré na škole neštudujú. Títo externí záujemci sa musia prihlásiť v kancelárii školy najneskôr 10 dní pred konaním skúšky.

Osvedčenia a vysvedčenia obsahujú okrem známky aj stanovenie úrovne znalosti cudzieho jazyka podľa škály Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR/ CEF), t.j. A1 – A2, B1 – B2, C1 – C2.