Ceny kurzov

CENY KURZOV na 1. polrok 2021/2022 platia do účinnosti nového cenníka schváleného zriaďovateľom.

 
Počet hodín

Poslucháči

dospelí

Seniori v seniorskom kurze*Žiaci ZŠ a SŠVŠ, MD, RD,  ID** 

2 hodiny týždenne

80 €

77 €

77 €

77 €

3 hodiny týždenne

110 €

100 €

100 €

102 €

4 hodiny týždenne

135 €

115 €

118 €

125 €

5 hodín týždenne

150 €

/

140 €

145 €

6 hodín týždenne

185 €

/

171 €

176 €

8 hodín týždenne

215 €

/

202 €

207 €

12 hodín týždenne

305 €

/

295 €

300 €

Abiturienti

390 €

/

380 €

385 €

Intenzívny 25 hod. kurz/týždeň

583 €

/

583 €

583 €

 

Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry. Súčasťou ceny je zápisné 20 €, ktoré sa pri žiadosti o vrátenie školného (do 30. 09.) nevracia.

 

* školné pre seniorov: uvedené sumy sú pre poslucháčov nad 55 rokov (k 01. 09. 2021) v seniorských kurzoch mimo hlavný vyučovací čas, t. j. od 07:30 do 15:30, v riadnom vyučovacom čase platí plná suma

 
     
  • Poslucháči do 55 rokov v seniorských kurzoch platia sumu ako „Poslucháči – dospelí“.
  •   
  • Seniori v hlavnom vyučovacom čase (od 15:30) platia sumu ako „Poslucháči – dospelí“.
 

** VŠ – študent VŠ-denného štúdia;

 MD, RD – materská a rodičovská dovolenka 

 ID – invalidný dôchodca 


Výšku úhrady upravuje § 53 zákona č. 245/2008 v platnom znení a ročné školné a zápisné VZN BSK (Príloha č. 5 k VZN č. 1/2020). Po prijatí nového VZN môže byť cena vyššia. Zápis je ukončený, ak poslucháč resp. jeho zákonný zástupca uhradí poplatok najneskôr do nástupu na vyučovanie – v 1. polroku sa začína vyučovanie 6. septembra. Bez úhrady nie je možné kurz navštevovať.