Organizácia štúdia

 

Dokumenty na stiahnutie:


Organizačnou formou vyučovania je kurz.

Základný kurz – primárne jazykové vzdelávanie – A1-A2 – zahŕňa štúdium v 1. a 2. ročníkoch, pri 105 h/t je aj trojročné štúdium.
Stredný kurz – nižšie sekundárne vzdelávanie B1 – B2.1 – zahŕňa štúdium v 3. a 4. ročníkoch.
Vyšší kurz vyššie sekundárne – B2.2 – C1 – zahŕňa štúdium v 5. a 6. ročníkoch.
Prípravný kurz – postsekundárne vzdelávanie – B2 – C2 – v trvaní jedného roka, zriaďujeme pre záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky - základnej, všeobecnej, odbornej a špeciálnej.

Nadväznosť a počet vyučovacích hodín kurzov 1ŠJŠ


Stupeň
nároč.
Kurz4 hodiny týždenne3 hodiny týždenneÚroveň jazykových
zručností
Anglický termínCEF
1.základný
(210-420 hod.)
1. ročník -
2. ročník O
1. ročník -
2. ročník -
3. ročník O
začiatočníci
mierne pokročilí
elementary
pre-intermediate
A1 - A2
2.stredný
(280-315 hod.)
1. ročník -
2. ročník O
1. ročník -
2. ročník O
stredne pokročilí intermediate B1 - B2
3.vyšší
(280-315 hod.)
1. ročník -
2. ročník O
1. ročník -
2. ročník O
pokročilí upper-intermediate
advanced
B2 - C1
4.prípravný
(105-140 hod.)
1. ročník O/V 1. ročník O/V podľa nadväznosti
na kurzy
advanced C1 - C2
5.konverzačný
(140-315 hod.)
1. ročník -
2. ročník O
1. ročník -
2. ročník -
3. ročník O
podľa nadväznosti
na kurzy
--


O – osvedčenie, V – vysvedčenie

 Poslucháč navštevuje kurz, do ktorého sa prihlásil. Prestupy do iného kurzu sa povoľujú len v odôvodnených prípadoch a ak je voľné miesto v kurze. Študentom a pedagogickým zamestnancom, ktorým koliduje ich rozvrh s vyučovacím časom ich kurzu, umožňujeme hosťovanie v inom kurze. Hosťovacie povolenia na základe potvrdeného rozvrhu vydáva príslušný zástupca riaditeľa (podľa pracoviska a jazykového oddelenia).