Z histórie školy

HISTÓRIA BUDOVY ŠKOLY 

Koniec devätnásteho storočia sprevádzal expanzívny rozvoj priemyslu a obchodu. S novými potrebami tak súvisel čulý ruch, ktorý výrazne zmenil charakter zástavby bratislavských Palisád, ktoré prestali byť rezidenčnou zónou a stali sa integrálnou súčasťou mesta. Pribudli tu početné funkčné budovy.

Jednou z nich je aj školská budova na Palisádach 38. 

Stavbu si objednala Odborná škola na výchovu stredných kádrov pre obchod a priemysel. Okolo roku 1894 ju postavila v tej dobe azda najznámejšia stavebná firma Kittler a Gratz (autorom projektu je Ferdinand Kittler). V rokoch 1919 – 1920 pribudla nadstavba a výraznejšie úpravy prebehli aj v roku 1925. Ide o nárožnú chodbovú stavbu s trojtaktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, tromi nadzemnými podlažiami a jedným pivničným podlažím. Objekt je postavený v historizujúcom štýle v neorenesančnom duchu s prísnou osovou symetriou fasády. Pohľadovej fasáde dominuje centrálne situovaná oblúková vstupná brána a parter zdobí hlboko profilovaná bosáž. Poschodia sú výrazne odčlenené rímsami, hlboko profilovaná je aj štuková atika. Obdĺžnikové segmentované dvojkrídlové okná sú akcentované podokennými a nadokennými rímsami. Budova je zastrešená sedlovou strechou. V interiéri sa zachovalo dominujúce dvojramenné schodisko s pôvodnými geometricko-ornamentálnymi výplňami zábradlí, liatinové stĺpy podopierajúce prievlaky nad podestami a zachovalo sa aj niekoľko dverí s kazetovými výplňami. 

V dvadsiatych rokoch minulého storočia tu sídlila Československá štátna obchodná akadémia, neskôr ekonomická škola a v súčasnosti jazyková škola. 

Budova školy sa nachádza v pamiatkovej zóne Starého mesta a bola vyhlásená za NKP v roku 1980.  

Po skončení 2. svetovej vojny vznikla akútna spoločenská potreba doplniť si vzdelanie v hospodárskej a jazykovej oblasti. A tak vznikla v roku 1947 Odborová škola pre pracujúcich v Bratislave.

Pre veľký záujem verejnosti a úspešnosť jej absolventov Povereníctvo školstva výnosom   zo dňa 14.10.1953 č. 73 144/53-III/T zriadilo Slovenský stenografický a jazykový ústav v Bratislave, ktorý prebral zamestnancov Odborovej školy. Prvý školský rok samostatného Ústavu je rok 1954/1955 a viedol ho riaditeľ Václav Topinka.

 Odbor jazykový sa členil na oddelenia: 

 • organizačné
 • študijné a edičné
 • prekladateľské a tlmočnícke
 • slovanských jazykov
 • ľudových kurzov ruštiny
 • nemčiny, angličtiny, maďarčiny 
 • románskych a iných jazykov

Po roku 1955 bol jazykový odbor pričlenený k Hospodárskej škole pre pracujúcich na Panenskej 13, kde bol riaditeľom Viliam Tučnák. Vedúcim jazykového odboru bol Alexander Kunoši. Vyučovalo sa na Panenskej, na Palisádach 44 (v našej terajšej budove), v budove Umelecko-priemyslovej školy (oproti našej budovy) a v Živnodome. V školskom roku 1956/57 viedla škola 91 kurzov  a mala 2 469 poslucháčov. 

Od februára 1958 dostal Jazykový odbor vlastnú budovu na Slovanskej ul. č. 14.

V Zvestiach Povereníctva školstva a kultúry roč. XIV., zošit 17, zo dňa 15. 9. 1958 bol oznámený vznik samostatnej Jazykovej školy a jej organizačný poriadok. 

Pre zaujímavosť členenie:

 1. odbor ruštiny
 2. odbor slovanských jazykov + albánčina, fínčina a maďarčina
 3. odbor germánskych jazykov + angličtina
 4. odbor románskych jazykov
 5. odbor orientálnych jazykov

Menovaným riaditeľom školy bol Michal Lichvár. Stály pedagogický zbor mal 11 členov. Od 01. 09. 1959 sa stala riaditeľkou Tatjana Čipková.

Pri výstavbe areálu Vysokej školy technickej asanovali budovu Jazykovej školy a v roku 1975 škola išla do podnájmu v Základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej 13.

Od 1. 9. 1983 sídli Jazyková škola v budove na Palisádach 38, v budove, kde sme začínali. V týchto rokov mala škola ročne približne 4.500 poslucháčov zaradených v troch odboroch:

 1. anglický
 2. nemecký
 3. románskych, slovanských a orientálnych jazykov.

Od 90. rokov minulého storočia počet poslucháčov prudko vzrástol až na 6 000 ročne a škola sa rozdelila na dve, druhá so sídlom na Vazovovej 14. V roku 2002 sa škola z ekonomických dôvodov opäť spojila a počet poslucháčov ustálil na cca 4 500 až 5 000 poslucháčov ročne.

Od 01. 07. 2011 má JŠP v správe ďalšiu budovu na Vazovovej 14, je to ministerstvom registrované elokované pracovisko jazykovej školy.

Ďalší riaditelia školy v chronologickom poradí po súčasnosť:

 • Mgr. Ivan Voda (1972 – 1982)
 • Mgr. Tatiana Štefucová (1982 –1990)
 • PhDr. Oľga Slivková  (01. 02. 1990 – 1991)
 • PhDr. Sidónia Horváthová (01. 09. 1991 – 30. 06. 2019)
 • PhDr. Helena Hanuljaková (od 01. 07. 2019) 

2024 - 70 rokov Jazykovej školy 1954-2024

Jazyková jubilantka


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.