Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF môžete nájsť aj TU.


Všeobecné obchodné podmienky vydané v súlade s § 273 Zákona č. 513/1991 Zb.

1. Poskytovateľ
1.1. Jazyková škola (ďalej len „JŠ“), Palisády 38, 811 06 Bratislava, IČO: 17319145, DIČ: 2020803202
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 03 Bratislava.
1.2. JŠ poskytuje jazykové vzdelávanie pre fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „záujemca“),
bližšie špecifikované v bode č. 2.
1.3. JŠ sa ako poskytovateľ pri výkone predmetu svojej činnosti riadi Zákonom č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole. JŠ poskytuje jazykové
vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích
jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť (Piaty diel, §
53, bod 1 zákona č. 245/2008).
1.4. JŠ používa vo vyučovaní cudzích jazykov metódy zamerané na získanie komunikatívnych
 kompetencií a jazykových zručností v súlade s deskriptormi Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky (A1 – C2), vydaného Radou Európy.
1.5. Jazykové kurzy prebiehajú v dvoch budovách JŠ: Palisády 38 a Vazovova 14, Bratislava.

2. Záujemca
2.1. Poskytovanie jazykového vzdelávania je určené:
▪ žiakom základných a stredných škôl,
▪ študentom vysokých škôl a univerzít,
▪ dospelým (pracujúcim, seniorom alebo nezamestnaným v procese rekvalifikácie).
2.2. Jazykové kurzy sú prístupné každému, kto k 01. septembru príslušného kalendárneho roka dovŕši
vek 15 rokov. Vo výnimočných prípadoch, rešpektujúc najmä vekové zloženie konkrétneho
kurzu, môže poskytovateľ umožniť štúdium aj záujemcovi mladšiemu ako 15 rokov.
2.3. V prípade štátnych jazykových skúšok (ďalej len „ŠJS“) definuje Vyhláška č. 321/2008 minimálny
vek pre základnú ŠJS 17 rokov, pre ostatné druhy ŠJS vek 18 rokov. JŠ môže na základe písomnej
žiadosti výnimočne povoliť vykonanie základnej ŠJS alebo všeobecnej ŠJS aj mladšiemu
záujemcovi, ak preukáže požadované jazykové zručnosti, kompetencie a vedomosti. Strana 2 z 5

3. Prihláška na jazykový kurz
3.1. Zmluvný vzťah medzi JŠ a záujemcom vzniká:
a) vypísaním a odoslaním on-line registračnej prihlášky na webovej stránke JŠ, www.1sjs.sk,
v sekcii „eShop/internetový obchod“1,
b) vyplnením a podpísaním prihlášky priamo v kancelárii JŠ.
3.2. JŠ prijíma záujemcov:
a) do 1. ročníka priamym zápisom alebo zakúpením kurzu prostredníctvom eShopu od 1. júna
do 30. septembra,
b) do 2. až 4. ročníka a do 6. ročníka zápisom externých poslucháčov na základe písomnej
prijímacej skúšky, resp. online testu,
c) do 2. až 4. ročníka a do 6. ročníka zápisom postupujúcich interných poslucháčov na základe
písomnej postupovej práce,
d) do 5. a 7. ročníka zápisom na základe vstupných písomných prijímacích skúšok, spoločných
pre interných a externých poslucháčov, resp. online testov.
3.3. Za vykonanie vstupných písomných skúšok sa vopred platí úhrada. Záujemca je záväzne
prihlásený splnením bodu 3.1 a) alebo 3.1 b) a vzniká mu nárok na účasť na jazykovom kurze,
ktorého typ si zvolil. Kurzy sa platia na príslušný polrok daného školského roka.
3.4. Vyplnením prihlášky sa záujemca zaväzuje dodržiavať Vnútorný poriadok JŠ dostupný na
internetovej stránke JŠ: https://www.1sjs.sk/vnutorny-poriadok/ .
3.5. Prihlásenie do kurzu bez uhradenia kurzovného je nezáväzné. Bez uhradeného kurzovného nie je
možné jazykový kurz navštevovať.

4. Platba
4.1. Záujemca sa zaväzuje uhradiť poplatok za kurz bezprostredne po podpísaní prihlášky:
▪ prostredníctvom internetového obchodu použitím platobnej karty,
▪ prostredníctvom platobných terminálov v kanceláriách JŠ na Palisádach 38 a Vazovovej 14,
▪ bezhotovostným prevodom na bankový účet JŠ, IBAN: SK23 8180 0000 0070 0064 6225 alebo
▪ úhradou v hotovosti na pošte prostredníctvom poštovej poukážky.
4.2. Pri platbe uviesť:
▪ meno a priezvisko (príp. obchodný názov firmy),
▪ variabilný symbol: osemmiestne číslo kurzu,
▪ sumu: aktuálne školné, zverejnené na webovej stránke školy v sekcii „Organizácia štúdia“.
4.3. Doklad o zaplatení školného je potrebné si starostlivo uschovať. Je to doklad, ktorým sa poslucháč
môže v prípade potreby preukázať. V styku s administratívou školy treba použiť kód kurzu, ktorý
je uvedený ako variabilný symbol. Kódy kurzov sú v rozvrhu školy na webovom sídle JŠ.
4.4. Poplatok za kurz je nutné uhradiť pred začiatkom kurzu. Záujemcovi, ktorý nebude mať
uhradené kurzovné pred samotným začiatkom kurzu resp. túto skutočnosť nebude vedieť
preukázať pri nástupe do kurzu, nebude umožnené zúčastniť sa výučby.
1 Upozorňujeme, že pri každej objednávke je uložená aj IP adresa objednávateľa, aby v prípade podvodných aktivít bolo
možné vyhľadať páchateľa.Strana 3 z 5
4.5. Poslucháč môže písomne požiadať o vyhotovenie finančného zúčtovania (faktúry alebo dokladu
o zaplatení) v kancelárii školy alebo na adrese info@1sjs.sk.
4.6. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú účastníci, ktorí zaplatili skôr než ostatní. Dňom
platby sa rozumie dátum pripísania kurzovného na účet JŠ.

5. Ceny kurzov a poplatky
Výšku úhrady nákladov na štúdium určí zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením.
5.1. Ceny kurzov a poplatky sú uvedené na stránke JŠ:
https://1sjs.sk/organizacia-studia/prijimanie-posluchacov/ceny-kurzov-a-poplatky/.
Zápisné a školné sa určuje na príslušný polrok školského roka.
5.2. JŠ vykonáva medzinárodné jazykové skúšky, aktuálny sadzobník:
https://1sjs.sk/organizacia-studia/medzinarodne-jazykove-skusky/.
5.3. JŠ vykonáva aj všetky druhy ŠJS, poplatky sú nasledovné:
https://1sjs.sk/organizacia-studia/statne-jazykove-skusky/.
5.4. Ostatné poplatky (postupové testy, osvedčenia, a i.):
https://1sjs.sk/organizacia-studia/prijimanie-posluchacov/ceny-kurzov-a-poplatky/.
5.5. Školné nezahŕňa učebnú literatúru. Odporúčame si ju zakúpiť až po prvej vyučovacej hodine.

6. Jazykové osvedčenia a vysvedčenia
6.1. JŠ vydá poslucháčovi osvedčenie o úspešnom ukončení základného A2, stredného B2 a vyššieho
C1 kurzu, teda po ukončení 2., 4. a 6. ročníka. Podmienkou pre vydanie osvedčenia o jazykovej
úrovni je min. 70% účasť v jazykovom kurze a úspešné absolvovanie polročných a koncoročných
písomných postupových prác.
6.2. V prípade splnenia podmienok bodu 6.1 vydá poslucháčovi osvedčenie o jazykovej úrovni JŠ
a odovzdá učiteľ kurzu. Osvedčenia so spätnou platnosťou, najviac však 5 rokov, vydáva
riaditeľstvo školy. V prípade odpisu platí žiadateľ manipulačný poplatok.
6.3. Štúdium v JŠ môže byť v súlade s Vyhláškou č. 321/2008 ukončené základnou, všeobecnou,
odbornou a špeciálnou ŠJS.
6.4. Uchádzačom na vykonanie ŠJS môže byť interný poslucháč JŠ, aj externý záujemca, ktorý na JŠ
neštudoval.
6.5. ŠJS sa uskutočňujú v dvoch termínoch. V jarnom, pre interných poslucháčov JŠ, uzávierka
prihlášok je vždy do 31. 03. kalendárneho roka a v jesennom termíne, pre externých záujemcov,
uzávierka prihlášok je vždy do 16. 09. kalendárneho roka.
6.6. Podrobné informácie o ŠJS sú vypracované osobitne a prístupné na internetovej stránke školy
v sekcii „Organizácia štúdia“. JŠ ponúka licenčné medzinárodné skúšky z anglického, nemeckého
a francúzskeho jazyka, ktoré môžu absolvovať interní aj externí záujemcovia. K týmto skúškam
sú organizované aj prípravné kurzy. Viac informácií o medzinárodných jazykových skúškach sa
nachádza na internetovej stránke JŠ, v sekcii „Organizácia štúdia“.

7. Storno podmienky
7.1. Podľa Zákona NR SR č. 245/2008, §53, ods. 8, je možné vrátiť školné, ak poslucháč do 30.
septembra alebo do 28. februára preukáže, že sa zo závažných osobných dôvodov nemôže na
kurze zúčastňovať.Strana 4 z 5
7.2. Zápisné sa nevracia.
7.3. Nie je možné presúvať platbu z prvého do druhého polroka, ani medzi jednotlivými školskými rokmi.
7.4. JŠ vráti pomernú časť školného poslucháčom zrušeného kurzu, ak týchto poslucháčov nemožno
preradiť do iného kurzu.
7.5. Ďalšie nároky zo strany poslucháča, ako napr. náhrada škody, sú vylúčené.
7.6. Za neúčasť poslucháča na výučbe JŠ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú
hodinu. Vymeškané hodiny poslucháčom nie je možné nahrádzať, prenášať do iného obdobia,
ani ich nahrádzať s inými skupinami.
7.7. V prípade platby za ŠJS sa záujemcovi na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr pred dňom
konania skúšky vráti úhrada znížená o 5 %, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou
účastníka skúšky.
7.8. JŠ môže v závislosti od pandemickej situácie, naplnenosti kurzov, legislatívnych zmien, nariadení
zriaďovateľa apod. meniť typy jednotlivých kurzov, ktoré zverejní na internetovej stránke:
www.1sjs.sk. Rušením kurzov z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov k 1. októbru a k 1.
februáru školského roka vedenie JŠ garantuje ponuku prestupu do iných naplnených kurzov,
v prípade nevyhovovania vrátenie alikvotnej čiastky školného.

8. Požiadavky poslucháčov v prípade nesprávneho zaradenia, času a spôsobu výučby
8.1. V prípade nespokojnosti poslucháča s jeho zaradením do kurzu, ktorý nezodpovedá jeho
aktuálnym jazykovým kompetenciám (kurz je príliš náročný, resp. príliš jednoduchý a bráni
v ideálnom jazykovom progrese), poslucháč túto skutočnosť oznámi vyučujúcemu kurzu, ktorý
ho po konzultácii so zástupcom príslušného odboru preradí do iného vyhovujúcejšieho kurzu
s rovnakou hodinovou dotáciou.
8.2. V prípade nevyhovujúceho času vybraného kurzu oznámi poslucháč túto skutočnosť
vyučujúcemu, ktorý ho po konzultácii so zástupcom príslušného odboru preradí do iného,
vyhovujúcejšieho, kurzu na rovnakej referenčnej úrovni a s rovnakou hodinovou dotáciou.
8.3. V prípade nevyhovujúceho spôsobu výučby poslucháč kontaktuje príslušného zástupcu riaditeľky
JŠ, s ktorým prekonzultuje svoju nespokojnosť a zástupca bezodkladne podnikne kroky
k náprave vzniknutej nespokojnosti a to ponukou prestupu k inému vyučujúcemu v simultánnom
alebo čo možno v najvyhovujúcejšom kurze.
8.4. V prípade iných návrhov, pripomienok prípadne požiadaviek kontaktuje poslucháč vedenie JŠ,
kontakty sú uvedené na internetovej stránke JŠ v sekcii „O nás“.

9. Voľné dni a skúškové obdobia
9.1. Výučba na JŠ neprebieha počas štátnych sviatkov, prázdnin a dní riaditeľského voľna. Tieto dni
nie sú zahrnuté do hodinovej dotácie kurzu.
9.2. JŠ informuje poslucháčov o voľných dňoch a skúškových obdobiach v rámci aktuálneho
školského roka na svojej internetovej stránke v sekcii „Organizácia štúdia“, ako aj
prostredníctvom vyučujúcich jednotlivých jazykových kurzov. Strana 5 z 5

10. Ochrana osobných údajov
10.1. JŠ spracúva osobné údaje poslucháčov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
10.2. Poslucháč resp. jeho zákonný zástupca svojím podpisom poskytuje súhlas so spracovaním
osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo a i.) na účely
vystavenia osvedčenia, vysvedčenia, potvrdenia, vyhotovenia zmluvy, faktúry a pod. a
prehlasuje, že sa oboznámil s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle Zákona
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
10.3. Poslucháč svojím podpisom dáva súhlas na posielanie informácií ohľadom kurzov emailom.
10.4. JŠ ďalej spracúva so súhlasom poslucháča resp. jeho zákonného zástupcu:
10.4.1. osobné údaje poskytnuté pri registrácii na kurz alebo kedykoľvek počas neho,
10.4.2. osobné údaje za účelom absolvovania kurzu, vyhodnotenia kurzu a zasielania
potrebných informácií, vyhotovovanie fotografií a videozáznamu a ich následné
zverejnenie na webovom sídle JŠ, na nástenke JŠ a do publikačných materiálov a pre
potreby prezentácie aktivít JŠ pre verejnosť a v médiách.
10.5. Poslucháč, resp. jeho zákonný zástupca má možnosť súhlas kedykoľvek odvolať.
10.6. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle JŠ www.1sjs.sk
v sekcii Ochrana osobných údajov.

11. Status študenta
11.1. Poslucháčovi JŠ návštevou jazykových kurzov nevzniká nárok na štatút študenta a z neho
plynúce výhody, ako napr. zdravotné a sociálne poistenie, ISIC karta, zľava na cestovnom a i.

12. Zodpovednosť
12.1. JŠ nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví a majetku poslucháčov.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01. januára 2021

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.