Vedenie školy

MENO
FUNKCIA
KONTAKT

PhDr. Helena Hanuljaková

riaditeľka

riaditel@1sjs.sk
helena.hanuljakova@1sjs.sk

+421 918 987 483

PhDr. Eva Žitná

zástupkyňa riaditeľky pre odbor anglického jazyka

eva.zitna@1sjs.sk

+ 421 910 739 322

PhDr. PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA

zástupca riaditeľky pre odbor germánskych jazykov
a elokovaného pracoviska Vazovova 14

jan.markech@1sjs.sk

+421 908 162 573

PaedDr. Peter Gschweng

zástupca riaditeľky
pre odbor románskych, slovanských a orientálnych jazykov

peter.gschweng@1sjs.sk

+421 902 231 059