Identifikačné údaje školy


Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava
IČO: 17319145 
DIČ: 2020803202

Číslo účtu: IBAN: SK16 8180 0000 0070 0047 2333

Číslo účtu k úhrade za kurzy: IBAN: SK23 8180 0000 0070 0064 6225 
Môžete platiť týmito platobnými kartami:
mastercard, mastercard-electronic, maestro, visa, visa-electron, v-pay, american-express, jcb 

Bankové spojenie na občianske združenie školy:
Brána jazykov – bankové spojenie: 4007900579/7500 

IBAN: SK69 7500 0000 004007900579             BIC: CEKOSKBX 
IČO: 31786278 
DIČ: 2021348868 


Riaditeľka: PhDr. Helena Hanuljaková


Zriaďovateľom Jazykovej školy, Palisády 38, 811 06 Bratislava a jej elokovaného pracoviska na Vazovovej 14, 811 07 Bratislava (od 01. 10. 2002) je od 01. 07. 2002 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 03 Bratislava. 
Štátna jazyková škola sa  transformovala od 1. 9. 2008 na Jazykovú školu podľa ods. 16 § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).  
Zriadená je podľa § 53 školského zákona a je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení ministerstva a má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky.