17 / 03 / 2023

Pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie Brána jazykov

2 percenta_info_23.pdf

vyhlasenie_2022.pdf

Pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie Brána jazykov

Obrázok, na ktorom je hudba, píšťalkaAutomaticky generovaný popis

OZ Brána jazykov vopred ďakuje všetkým, ktorí poukázaním 2% zo zaplatenej dane darujú tento rok finančné prostriedky na skvalitnenie vzdelávania v škole.  

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole, vyučujúcim a našim poslucháčom. Veľmi sa potešíme, ak sa s k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás, a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu v našej jazykovej škole.

Robíme to pre Vás!   Ďakujeme Vám za prejavenú podporu a dôveru.

Správna rada OZ BJ – Barsiová, Hanuljaková (predsedníčka), Kisková, Rebro, Vanerková, Žitná

PODPORTE NÁS 2% Z VAŠICH DANÍ

Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia,

nakoľko sa blíži čas podávania daňových priznaní, budeme veľmi radi, keby ste aj tento rok podporili našu činnosť a darovali nám 2 % zo svojich daní. 

Občianske združenie Brána jazykov splnilo podmienky pre zaradenie do zoznamu prijímateľov 2 % daní pre zdaňovacie obdobie 2022.

Údaje o prijímateľovi

Názov

Brána jazykov, O. Z. 

Adresa: 

Palisády 38, 811 06 Bratislava

IČO:      

31786278

DIČ: 

2021348868 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s. 

IBAN:

SK69 7500 0000 0040 0790 0579 

Dátum registrácie:  

07. 11. 2022 

Evidenčné číslo:                  

4812/2022

Dôležité termíny

 • do 31. marca 2023 – podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – vyhlásenie o poukázaní 2 % daní je už súčasťou daňového priznania.
 • do 30. apríla 2023 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup krokov pre ZAMESTNANCOV

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov  a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 • Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.
 • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce.

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY

 • Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby.
 • Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby oddiel o poukázaní podielu zaplatenej dane  v prospech 1 prijímateľa.
 • Daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. 3. 2023.

Postup krokov pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 • Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % zo zaplatenej dane.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
 • Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2023.

Dovoľte poďakovať sa Vám aj takto za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. 

Aj vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám stále viac darí pripravovať pre našich poslucháčov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie.

 Finančné prostriedky, ktoré sme od Vás dostali, sme použili na zabezpečenie:

 • výpočtovej techniky a učebných pomôcok pre jednotlivé jazyky – mapy, slovníky a pod.;
 • nových knižných publikácií, učebníc a časopisov pre jednotlivé cudzie jazyky; 
 • učebníc pre orientálne jazyky, ako aj predplatného odborných časopisov;
 • kultúrneho prostredia v priestoroch školy (napr. klimatizácia a osvetlenie v učebniach, zriadenie čitárne, doplnenie pohoviek a kresiel vo vestibule a na chodbách všetkých štyroch podlaží, interiérová zeleň, apod.);
 • odhlučnenie ďalších učební v budove na Vazovovej ul. 14 za účelom skvalitnenia výučby);
 • inštalácia vodovodného potrubia do ďalších učební;
 • ochrany životného prostredia – odpadkové koše na triedený odpad.  

ĎAKUJEME!

V Bratislave  06. 02. 2023         

História

Občianske združenie vzniklo transformáciou z pôvodných nadácií školy.

1992

založenie  Jozefínskej nadácie pri Štátnej jazykovej školy na Palisádach v Bratislave

 

účel: udržiavať jej sídlo, pamiatkovo chránenú školskú budovu z konca 19. storočia

1996

Keď vstúpil do platnosti nový zákon NR SR č. 147/1996 Z. z. o nadáciách, rozhodla sa správna rada Jozefínskej nadácie po porade so zhromaždením členskej základne darovať hmotný a nehmotný majetok Nadácie škole a s jestvujúcimi finančnými prostriedkami založiť dve nadácie.

2002

ďalšia legislatívna zmena (zákon NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách) – transformácia nadácie na občianske združenie Brána jazykov

Registrácia na ministerstve vnútra dňa 28. 05. 2002 pod číslom VVS/1-900/90-20182

Účelom O.Z. Brána jazykov sa stala:

 1. podpora a zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu v anglickom jazyku v Štátnej jazykovej škole a spolupracujúcich vzdelávacích organizáciách,
 2. podpora a udržiavanie zahraničných kontaktov, výmenných stáží učiteľov cudzích jazykov, ktoré im umožnia skvalitňovať vzdelanie vo svojom odbore,
 3. zabezpečovanie prednášok domácich a zahraničných expertov v záujme zvyšovania úrovne odborných vedomostí učiteľov a poslucháčov školy,
 4. financovanie – aj čiastočné – rôznych učebných a technických pomôcok a publikácií potrebných na zabezpečenie vysokej úrovne vyučovania anglického jazyka v škole,
 5. podpora riešenia problémov údržby a účelnej prevádzky pamiatkovo chránenej budovy, v ktorej sídli škola,
 6. podpora sociálnych programov školy, ktoré pomáhajú stabilizovať jej pedagogický zbor.

2003

Aktivity o. z. sa v roku 2003 zamerali hlavne na získavanie príspevkov a darov na ďalšie rekonštrukcie sídla školy, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou a zlepšili sme tak podmienky vzdelávania v škole.

2020

od 15. 03. 2018 do 29. 06. 2020 bola správcom O.Z. PhDr. S. Horváthová. V Správnej rade boli tieto členky: PhDr. Eva Határová, Mgr. Beatrix Barsiová, Mgr. Renáta Dúhová Hoflack. Revízorom bola Mgr. Daniela Gerulová.

2020

od 29. 06. 2020 –  činnosť O.Z. Brána jazykov a O.Z. Dohovorme sa prevzala PhDr. Helena Hanuljaková

 

21. 09. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie s novými členmi Správnej rady. Členovia Správnej rady zastupujú jednotlivé odbory jazykov a ostatné zložky školy: 

Mária Kisková – za zamestnancov v budove školy na Vazovovej 14
Jakub Rebro – Románsky odbor 
Eva Žitná – Anglický odbor 
Beatrix Barsiová – Germánsky odbor 
Miriam Vanerková – THP  Palisády a Vazovova
Helena Stachová – revízorka OZ

Bankové spojenie na Občianske združenie školy:

Brána jazykov – bankové spojenie: 4007900579/7500 

IBAN: SK69 7500 0000 004007900579  
BIC: CEKOSKBX 
IČO: 31786278 
DIČ: 2021348868

Výročné správy občianskeho združenia Brána jazykov

2020_VYROCNA_SPRAVA BJ.pdf

stanovy_Brana jazykov_2022.pdf

Pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie Brána jazykov

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.