• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. ročník vyššieho kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Slovesá:

 • použitie pomocných slovies do, be, have v systéme prítomných, minulých a budúcich časov
 • precvičiť si použitie predprítomného jednoduchého a predprítomného priebehového času (naučiť sa ich definitívne rozlišovať)
 • používanie časov pri rozprávaní (jednoduchý prítomný čas, jednoduchý minulý Continue reading

2. ročník stredného kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

 • činnostné a stavové slovesá
 • modálne slovesá vyjadrujúce povinnosť a prípustnosť
 • modálne slovesá vyjadrujúce možnosť a pravdepodobnosť (v prítomnom a minulom čase)
 • would vo význame preferencie a prosby
 • slovesá have a have got
 • slovesá make a do
 • slovesá Continue reading

1. ročník stredného kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Slovesá:

 • musieť
 • mal by si
 • pomocné slovesá
 • prítomný čas jednoduchý
 • prítomný čas priebehový a vyjadrenie irónie
 • budúci čas
 • predprítomný čas jednoduchý
 • predprítomný čas priebehový
 • predminulý čas
 • vyjadrenie zvyku v minulosti
 • slovesá v pasíve
 • vyjadrenie pravdepodobnosti modálnymi slovesami Continue reading

2. ročník základného kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

 • formovanie otázok pomocou opytovacích zámien: what, who, where, when, which, why, how
 • príslovky: tvorba prísloviek (prípona -ly ), poloha prísloviek vo vete
 • prídavné mená: druhý a tretí stupeň prídavných mien
 • gramatické časy:

1. ročník základného kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné mená

 • jednotné a množné číslo podstatných mien
 • určitý a neurčitý člen, nulový člen
 • privlastňovací pád
 • počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

Prídavné mená

 • pravidelné stupňovanie prídavných mien pomocou koncoviek a stupňovanie opisom
 • nepravidelné stupňovanie

Zámená

Priebeh vyučovania

Začiatok vyučovania: Vyučovanie v jednotlivých kurzoch sa začína v termínoch, ktoré riaditeľstvo školy oznámi poslucháčom na webovej stránke školy a prostredníctvom oznamovacích tabúľ v budove školy.

Nevyučuje sa (pozri Informácie poslucháčom – voľné dni a skúšobné obdobia):