• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. ročník vyššieho kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné mená:

 • plurál podstatných mien, rod
 • zemepisné a iné názvy

Prídavné mená:

 • s pevnými predložkovými väzbami
 • pravidelné a nepravidelné stupňovanie

Zámená:

 • neurčité zámená
 • recipročné zámeno “einander”

Číslovky: základné číslovky

Slovesá:

1. ročník vyššieho kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné meno:

 • rod podstatných mien
 • koncovky v množnom čísle
 • zložené podstatné mená
 • odvodzovanie podstatných mien od iných slovných druhov
 • podstatné mená prebraté z iných jazykov (internacionalizmy)

Sloveso:

 • tri minulé časy
 • predložkové väzby
 • slovesá s odlúčiteľnou a neodlúčiteľnou Continue reading