• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. ročník vyššieho kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné mená:

 • plurál podstatných mien, rod
 • zemepisné a iné názvy

Prídavné mená:

 • s pevnými predložkovými väzbami
 • pravidelné a nepravidelné stupňovanie

Zámená:

 • neurčité zámená
 • recipročné zámeno “einander”

Číslovky: základné číslovky

Slovesá:

1. ročník vyššieho kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné meno:

 • rod podstatných mien
 • koncovky v množnom čísle
 • zložené podstatné mená
 • odvodzovanie podstatných mien od iných slovných druhov
 • podstatné mená prebraté z iných jazykov (internacionalizmy)

Sloveso:

 • tri minulé časy
 • predložkové väzby
 • slovesá s odlúčiteľnou a neodlúčiteľnou Continue reading

2. ročník stredného kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné meno – zložené podstatné mená

Prídavné meno ako prívlastok vo vete.

Sloveso: trpný rod dejový a stavový, príčastie činné a trpné ako prívlastok, podmieňovací spôsob préterita a plusquamperfekta (K II.), podmieň. spôsob prézenta a perfekta Continue reading

1. ročník stredného kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Sloveso:

 • imperatív
 • konjunktív s “wurd-“
 • trpný rod – prítomný čas /tvar a použitie/
 • trpný rod s modálnym slovesom
 • trpný rod vo vedľajšej vete
 • zvratné slovesá
 • sloveso s jeho slovesné doplnenia
 • I. a II. budúci čas /tvar a Continue reading

2. ročník základného kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné meno
Dativ a Genitiv

Sloveso
sloveso + doplnok miesta /kde,kam?/
sloveso + dativ
modálne slovesá
jednoduchý minulý čas, nepravidelné slovesá
predminulý čas
postavenie slovies v hlavnej vete
postavenie slovies vo vedľajšej vete

Predložky
s 3. a Continue reading

1. ročník základného kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

 • Obyvateľské mená typu Nemec, Nemka, Slovák, Slovenka.
 • Mená krajín v spojitosti s predložkami (na Slovensku, na Slovensko, zo Slovenska)
 • Písanie podstatných mien. Určitý a neurčitý člen.
 • Radové číslovky v dátume. Základné číslovky v dátume od 0 po Continue reading