• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre stredný kurz francúzskeho jazyka

Gramatika a fonetika

Fonetika

 • intonácia – výrazná /vysvetlenie,žiadosť o vysvetlenie, expresívna-želania,sťažnosti,zvýraznovanie vetných členov, prekvapenie,súhlas,nesúhlas,nástojčivosť /
 • výslovnosť / R,e,je,i,e,in / nosovky,polohlásky /w,h/

Gramatika

 • Zámená – vzťažné QUI,QUE,ce qui …,ce que
 • neurčité tout,aucun/e,personne,rien,jamais,partout, quelque chose
 • príslovky – y,en
 • zdvojené – me le Continue reading

1. Rámcové osnovy pre základný kurz francúzskeho jazyka

Gramatika a fonetika

 • základy výslovnosti, prízvuk, intonácia
 • členy : určitý,neurčitý,delivý
 • podstatné mená : rod ,číslo
 • prídavné mená : rod,číslo
 • zámená – osobné / samostatné,nesamostatné,prízvučné /
 • privlastnovacie,ukazovacie / samostatné,nesamostatné / – opytovacie /
 • nesamostatné,samostatné/
 • neurčité
 • číslovky základné,radové
 • predložky : a /au,aux Continue reading