• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

3. Vyšší odborný kurz ekonomický z anglického jazyka

Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú na materiáli v anglickom jazyku.

Gramatické javy

Podstatné mená: aspekt spočítateľnosti/nespočítateľnosti, členy

Slovesá:

 • stratifikácia časov
 • modalita
 • rod činný/trpný
 • aspekt jednoduchého/priebehového tvaru
 • časová súslednosť
 • infinitívne/gerundívne väzby
 • kondicionalita
 • frazálne slovesá

Príslovky: pozícia vo vete
Predložky: Continue reading

2. Stredný odborný kurz ekonomický z anglického jazyka

Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú na materiáli v anglickom jazyku.

Gramatické javy

Podstatné mená: aspekt spočítateľnosti a nespočítateľnosti

Prídavné mená: vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia – porovnávanie, stupňovanie

Príslovky:

 • vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia
 • porovnávanie

Slovesá:

1. Základný odborný kurz ekonomický z anglického jazyka

Gramatické javy

Podstatné mená:

 • aspekt spočítateľnosti | nespočítateľnosti, členy
 • zložené podstatné mená

Prídavné mená:

 • vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia
 • porovnávanie stupňovanie

Príslovky:

 • vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia
 • porovnávanie, stupňovanie

Slovesá:

 • časovanie /čas prítomný jednoduchý | priebehový, čas minulý jednoduchý, čas Continue reading

2. ročník vyššieho kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Slovesá:

 • nepravidelné slovesá
 • slovesá vyjadrujúce opakovanosť deja v prítomnosti a minulosti
 • slovesá vyjadrujúce zmenu stavu
 • trpný rod na vyjadrenie dôrazu
 • minulý čas jednoduchý, priebehový, predminulý čas jednoduchý a priebehový a ich použitie pri rozprávaní
 • budúci čas v Continue reading

1. ročník vyššieho kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Slovesá:

 • použitie pomocných slovies do, be, have v systéme prítomných, minulých a budúcich časov
 • precvičiť si použitie predprítomného jednoduchého a predprítomného priebehového času (naučiť sa ich definitívne rozlišovať)
 • používanie časov pri rozprávaní (jednoduchý prítomný čas, jednoduchý minulý Continue reading

2. ročník stredného kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

 • činnostné a stavové slovesá
 • modálne slovesá vyjadrujúce povinnosť a prípustnosť
 • modálne slovesá vyjadrujúce možnosť a pravdepodobnosť (v prítomnom a minulom čase)
 • would vo význame preferencie a prosby
 • slovesá have a have got
 • slovesá make a do
 • slovesá Continue reading