• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

3. Vyšší odborný kurz ekonomický z anglického jazyka

Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú na materiáli v anglickom jazyku.

Gramatické javy

Podstatné mená: aspekt spočítateľnosti/nespočítateľnosti, členy

Slovesá:

  • stratifikácia časov
  • modalita
  • rod činný/trpný
  • aspekt jednoduchého/priebehového tvaru
  • časová súslednosť
  • infinitívne/gerundívne väzby
  • kondicionalita
  • frazálne slovesá

Príslovky: pozícia vo vete
Predložky: Continue reading