• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2% z dane

Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, priatelia školy, milé kolegyne a milí kolegovia,

pomôžte nám skvalitniť vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie zákonom povolenej časti Vašich daní Občianskemu združeniu Brána jazykov pri Jazykovej škole, Palisády 38.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše občianske združenie Brána jazykov.

Poukázanie 2% z Vašich odvedených daní nám umožní podporiť viac aktivít pre nasledujúci školský rok. Nič Vás to nebude stáť, iba chvíľu času. Aby sme Vám to čo najviac uľahčili, na webovej stránke školy www.1sjs.sk/ sme pre Vás pripravili podrobný návod a tiež tlačivá potrebné na poukázanie 2% z odvedených daní.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie vzdelávacieho procesu na škole – zakúpenie učebníc, iných publikácií, máp,
 • na ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov – jazykové kurzy a metodické semináre,
 • podporu JŠ pri príprave a realizácií propagačných a marketingových aktivít,
 • vybavenie učební – počítače, prezenčná technika (dataprojektory, reproduktory),
 • techniku, ktorá umožňuje kombinované (prezenčno-distančné) vyučovanie a pod.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

AKO POSTUPOVAŤ

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 15. 02. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie Brána jazykov

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Palisády 38, 811 06 Bratislava

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO):

317 862 78

 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie Brána jazykov

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Palisády 38, 811 06 Bratislava

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO):

317 862 78

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však musíte poukázať najmenej 8 €).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie Brána jazykov

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Palisády 38, 811 06 Bratislava

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO):

317 862 78

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla), a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Finančné prostriedky, ktoré sme od Vás minulý rok dostali, sme použili na zabezpečenie:

 • výpočtovej techniky do mnohých učební;
 • učebných pomôcok pre jednotlivé jazyky – mapy, slovníky a pod.;
 • nových knižných publikácií, učebníc pre jednotlivé cudzie jazyky;
 • učebníc pre orientálne jazyky, ako aj predplatného odborných časopisov;
 • kultúrneho prostredia v priestoroch školy (napr. klimatizácia);
 • ochrany životného prostredia – odpadkové koše na triedený odpad.

OZ Brána jazykov vopred ďakuje všetkým, ktorí poukázaním 2% zo zaplatenej dane darujú aj tento rok finančné prostriedky na skvalitnenie vzdelávania v škole. Dané prostriedky nám vzhľadom na stále pretrvávajúce opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia nového koronavírusu pomôžu ešte viac.

Robíme to pre Vás!

Ďakujeme Vám za prejavenú podporu a dôveru.

V Bratislave 15. 02. 2021, PhDr. Helena Hanuljaková, predsedníčka a Správna rada OZ BJ