• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF môžete nájsť aj TU.

 

1. Poskytovateľ

1.1. Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava IČO: 17319145, DIČ: 2020803202 Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 03 Bratislava

1.2. Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie pre fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „záujemca“), bližšie špecifikované v bode č. 2.

1.3. Jazyková škola (ďalej len „JŠ“) ako poskytovateľ sa pri výkone predmetu svojej činnosti riadi Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole: Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť (Piaty diel, § 53, bod 1 zákona č. 245/2008).

1.4. JŠ používa pri vyučovaní cudzích jazykov metódy zamerané na získanie komunikatívnych kompetencií a jazykových zručností v súlade s deskriptormi Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (A1 – C2), vydaného Radou Európy.

1.5. Jazykové kurzy prebiehajú v dvoch budovách JŠ: Palisády 38 a Vazovova 14, Bratislava.

 

2. Záujemca

2.1. Poskytovanie jazykového vzdelávania je určené: ▪ žiakom základných a stredných škôl, ▪ študentom vysokých škôl a univerzít, ▪ dospelým (pracujúcim, seniorom alebo nezamestnaným v procese rekvalifikácie).

2.2. Jazykové kurzy sú prístupné každému, kto k 1. septembru príslušného kalendárneho roka dovŕši vek 15 rokov. Vo výnimočných prípadoch, rešpektujúc najmä vekové zloženie konkrétneho kurzu, môže poskytovateľ umožniť štúdium aj záujemcovi mladšiemu ako 15 rokov.

2.3. V prípade štátnych jazykových skúšok definuje Vyhláška č. 321/2008 minimálny vek pre základnú štátnu jazykovú skúšku 17 rokov, pre ostatné druhy štátnych jazykových skúšok vek 18 rokov. JŠ môže na základe písomnej žiadosti výnimočne povoliť vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky aj mladšiemu záujemcovi, ak preukáže požadované jazykové zručnosti, kompetencie a vedomosti.

 

3. Prihláška na jazykový kurz

3.1. Zmluvný vzťah medzi JŠ a záujemcom vzniká: 1. vypísaním a odoslaním on-line registračnej prihlášky na webovej stránke JŠ, www.1sjs.sk, v sekcii „eshop / internetový obchod“ (Upozorňujeme, že pri každej objednávke je uložená aj IP adresa objednávateľa, aby v prípade podvodných aktivít bolo možné vyhľadať páchateľa.), 2. podpísaním prihlášky priamo v kancelárii JŠ.

3.2. Jazyková škola prijíma záujemcov: a. do 1. ročníka priamym zápisom od 2. polovice mája do 30. septembra, b. do 2. až 4. ročníka a do 6. ročníka zápisom externých poslucháčov na základe písomnej prijímacej skúšky, c. do 2. až 4. ročníka a do 6. ročníka zápisom postupujúcich interných poslucháčov na základe písomnej postupovej práce, d. do 5. a 7. ročníka zápisom na základe písomných prijímacích skúšok, spoločných pre interných a externých poslucháčov.

3.3. Za vykonanie vstupných písomných skúšok sa vopred platí úhrada. Záujemca je záväzne prihlásený splnením bodu 3.1. alebo 3.2. a vzniká mu nárok na účasť na jazykovom kurze, ktorého typ si zvolil. Kurzy sa platia na príslušný polrok daného školského roku.

3.4. Vyplnením prihlášky sa záujemca zaväzuje dodržiavať Vnútorný poriadok poskytovateľa (link: Vnútorný poriadok školy).

3.5. Prihlásenie do kurzu bez uhradenia kurzovného je nezáväzné. Bez uhradeného kurzovného záujemcovi negarantujeme miesto v kurze.

 

4. Platba

4.1. Záujemca sa zaväzuje uhradiť poplatok za kurz bezprostredne po podpísaní prihlášky: ▪ prostredníctvom internetového obchodu použitím platobnej karty, ▪ prostredníctvom platobných terminálov v kanceláriách JŠ na Palisádach 38 a Vazovovej 14, ▪ bezhotovostným prevodom na bankový účet JŠ, IBAN: SK16 8180 0000 0070 0047 2333, alebo ▪ úhradou v hotovosti na pošte poštovou poukážkou, ktorú je možné dostať v kancelárii JŠ.

4.2. Pri platbe uviesť: ▪ meno a priezvisko (príp. obchodný názov firmy), ▪ variabilný symbol: osemmiestne číslo kurzu, ▪ sumu: aktuálne školné, zverejnené na webovej stránke školy.

4.3. Doklad o zaplatení školného je potrebné starostlivo uschovať. Je to doklad, ktorým sa poslucháč môže v prípade potreby preukázať.

4.4. V styku s administratívou školy treba použiť kód kurzu, ktorý je uvedený ako variabilný symbol.

4.5. Kódy kurzov sú v rozvrhu školy na webovom sídle JŠ.

4.6. Poplatok za kurz je nutné uhradiť pred začiatkom kurzu. Záujemcovi, ktorý nebude mať uhradené kurzovné pred samotným začiatkom kurzu resp. túto skutočnosť nebude vedieť preukázať pri nástupe do kurzu, nebude umožnené zúčastniť sa výučby.

4.7. Poslucháč môže písomne požiadať o vyhotovenie finančného zúčtovania (faktúry alebo dokladu o zaplatení) v kancelárii školy alebo na adrese info@1sjs.sk.

4.8. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú účastníci, ktorí zaplatili skôr než ostatní. Dňom platby sa rozumie dátum pripísania kurzovného na účet JŠ.

 

5. Ceny kurzov a poplatky.

Výšku úhrady nákladov na štúdium určí zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením.

5.1. Ceny kurzov a poplatky sú uvedené na stránke JŠ: https://1sjs.sk/organizacia-studia/prijimanie-posluchacov/ceny-kurzov-a-poplatky/. Zápisné a školné sa určuje na príslušný polrok školského roka.

5.2. JŠ vykonáva medzinárodné jazykové skúšky, aktuálny sadzobník: https://1sjs.sk/organizacia-studia/medzinarodne-jazykove-skusky/.

5.3. JŠ vykonáva aj všetky druhy štátnych jazykových skúšok, poplatky sú nasledovné: https://1sjs.sk/organizacia-studia/statne-jazykove-skusky/.

5.4. Ostatné poplatky (postupové testy, osvedčenia, a i.): https://1sjs.sk/organizacia-studia/prijimanie-posluchacov/ceny-kurzov-a-poplatky/.

5.5. Školné nezahŕňa učebnú literatúru. Odporúčame si ju zakúpiť až po prvej vyučovacej hodine.

 

6. Storno podmienky

6.1. Podľa zákona NR SR č. 245/2008, §53, ods. 8, je možné vrátiť školné, ak poslucháč do 30. septembra alebo do 28. februára preukáže, že sa zo závažných osobných dôvodov nemôže na kurze zúčastňovať.

6.2. Zápisné sa nevracia.

6.3. Nie je možné presúvať platbu z prvého polroka do druhého polroka.

6.4. JŠ vráti pomernú časť školného poslucháčom zrušeného kurzu, ak týchto poslucháčov nemožno preradiť do iného kurzu.

6.5. Ďalšie nároky zo strany poslucháča, ako napr. náhrada škody, sú vylúčené.

6.6. Za neúčasť poslucháča na výučbe poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú hodinu.

6.7. V prípade platby za štátnu jazykovú skúšku sa záujemcovi na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr pred dňom konania skúšky vráti úhrada znížená o 5 %, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

 

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Jazyková škola spracúva osobné údaje poslucháčov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7.2. Poslucháč resp. jeho zákonný zástupca svojím podpisom poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo a i.) na účely vystavenia osvedčenia, vysvedčenia, potvrdenia, vyhotovenia zmluvy, faktúry a pod. a prehlasuje, že sa oboznámil s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov.

7.3. Poslucháč svojím podpisom dáva súhlas na posielanie informácií ohľadom kurzov emailom.

7.4. Jazyková škola ďalej spracúva so súhlasom poslucháča resp. jeho zákonného zástupcu a) osobné údaje poskytnuté pri registrácii na kurz alebo kedykoľvek počas neho, b) osobné údaje za účelom absolvovania kurzu, vyhodnotenia kurzu a zasielania potrebných informácií, c) vyhotovovanie fotografií a videozáznamu a ich následné zverejnenie na webovom sídle školy, na nástenke školy a do publikačných materiálov a pre potreby prezentácie aktivít jazykovej školy pre verejnosť a v médiách.

7.5. Poslucháč, resp. jeho zákonný zástupca má možnosť súhlas kdekoľvek odvolať.

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle školy www.1sjs.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01. januára 2020.