• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Príhovor poslucháčom 1ŠJŠ

Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 na Slovensku sa v budovách Jazykovej školy nevyučuje. V tejto súvislosti si Vás dovoľujem oboznámiť s niektorými informáciami a pokynmi:
 
1. Uzavretie škôl a súbežné zavedenie dištančného vzdelávania vytvára situáciu, ktorú legislatíva priamo nerieši a vedenie školy robí maximum pre to, aby sme zabezpečili optimálne vzdelávanie touto formou.
2. Štúdium bude naďalej pokračovať dištančnou formou. Učitelia využijú rôzne platformy takejto výučby. Je to náročné, niekedy to nejde, ale musíme to prekonať. Učitelia nám hlásili, že pri štúdiu doma e-learningovou alebo inou formou nemajú od niektorých poslucháčov spätnú väzbu.
3. Myslíme si, že podstatou efektívnej náhrady prezenčného vyučovania je vzájomná komunikácia. Buďte v kontakte so svojimi učiteľmi. Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
4. Dištančná forma vzdelávania prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie poslucháčov s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
• prostredníctvom sociálnych sietí,
• prostredníctvom e-mailovej komunikácie,
• využívaním aplikácií napr. Google Glassroom, Zoom, Microsoft Teams, a pod. (podľa zváženia možností jednotlivých vyučujúcich a poslucháčov).
5. Pripomínam, že je na slobodnom rozhodnutí každého učiteľa, cez akú platformu bude vyučovať. Microsoft TEAMS je len jednou z odporúčaných možností. Dôležité je byť s poslucháčmi v kontakte a poskytnúť im úlohy a cvičenia na rozvoj jazykových zručností.
6. Sme si vedomí toho, že takáto forma nenahradí tradičné vyučovanie v plnom rozsahu a že výsledok dištančnej formy vzdelávania záleží od osobného prístupu každého z nás – učiteľa a poslucháča.
7. Ku vráteniu školného: Vrátenie školného nie je možné na základe: 1. § 53 zákona č. 245/2008 v platnom znení, 2. VZN BSK 2019, 3. Vnútorného poriadku školy. Každý poslucháč podpísal záväznú prihlášku, kde je uvedené: „Zaväzujem sa dodržiavať vnútorný poriadok školy a nežiadať prestup do iného kurzu.“
8. V najbližšom období (v máji) začneme so zápisom do jednotlivých jazykových kurzov na budúci školský rok. Online-prihlasovanie spustíme bez ohľadu na to, ako sa vyvinie situácia.
9. Počas prerušenia vyučovania sa riadime nariadeniami a odporúčaniami ÚVZSR a RÚVZ BA, sledujeme médiá a stránku www.ucimenadialku.sk.
10. V zmysle usmernenia MŠVVaŠ stále nie je možné sprístupňovať školu. Preto bude škola naďalej uzavretá – rešpektujte obmedzený prístup do školy. Z mimoriadne vážnych dôvodov napíšte riaditeľke a skúsime problém vyriešiť.
11. Prípadné otázky a pripomienky, aj námety a skúsenosti, prosím, adresujte kedykoľvek riaditeľke školy – helena.hanuljakova@1sjs.sk.
12. Naďalej sledujte informácie na webe školy a v mailoch od učiteľov jednotlivých jazykov.
13. Prehľad ponúk IT firiem, ktoré sa rozhodli pomôcť v súčasnej situácii aj so zabezpečením dištančného vzdelávania, nájdete na tejto stránke – https://www.slovensko.sk/sk/it-firmypomozte-slovensku.

Na záver informácia o tom, ako to teraz u nás v škole funguje: Koordinujeme a riadime vyučovaciu činnosť. Pracujeme v upravenom režime, pravidelne sa v škole striedajú technicko-hospodárski zamestnanci a členovia vedenia školy. Odpovedáme na množstvo otázok a podnetov od poslucháčov a učiteľov. Okrem toho plníme úlohy a požiadavky smerom k nadriadeným orgánom. Budova sa aspoň raz týždenne upratuje, umýva a dezinfikuje. V školskom areáli sa robia záhradné úpravy.

 
Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, plne si uvedomujem, že je to náročné obdobie – pre Vás a aj pre našich učiteľov. Ďakujem za spoluprácu, pozdravujem Vás a prajem všetko dobré.  Stále máme na prvom mieste ochranu zdravia Vás a všetkých blízkych. Držme si palce, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom zvládli v zdraví. Buďme všetci zodpovední.
 
PhDr. Helena Hanuljaková, riaditeľka

 

Príhovor vo formáte PDF nájdete TU.