• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Usmernenie k štátnym jazykovým skúškam

Usmernenie pre jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení v Slovenskej republike s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky (ďalej len „jazyková škola“):

 

Prihlášky na jarný termín štátnych jazykových skúšok podávajú uchádzači elektronicky na predpísanom tlačive do 31. marca 2020 podľa vyhlášky č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole. K prihláške uchádzači pripoja potvrdenie o úhrade za štátnu jazykovú skúšku, ktorým potvrdia platnosť prihlášky. Termíny konania písomnej časti a ústnej časti jednotlivých štátnych jazykových skúšok určí riaditeľ jazykovej školy po prerokovaní s predsedom komisie pre štátne jazykové skúšky do troch dní od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Písomná časť štátnych jazykových skúšok v jazykových školách sa bude konať do troch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020. Ústna časť štátnych jazykových skúšok v jazykových školách sa bude konať najneskôr do 30. septembra 2020.

Žiaci bilingválnych gymnázií, ktorí majú záujem skladať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka aj ako štátnu jazykovú skúšku podľa § 89 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podávajú prihlášku na vykonanie štátnej jazykovej skúšky v predĺženom termíne do 9. apríla 2020. K prihláške uchádzači pripoja potvrdenie o úhrade za štátnu jazykovú skúšku, ktorým potvrdia platnosť prihlášky. Písomnú časť štátnej jazykovej skúšky a ústnu časť štátnej jazykovej skúšky vykonajú v rozsahu podľa skúšobného poriadku pre štátne jazykové skúšky, ktorý je prílohou citovanej vyhlášky, v termínoch určených riaditeľom jazykovej školy.

Poznámka: Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava predĺžila termín podávania prihlášok do 09. apríla 2020 pre všetkých záujemcov.

Usmernenie v PDF formáte nájdete TU.